Saltholmsgatan

Senaste nytt

2004 01 22
Samrådsgruppen; Saltholmsgatan
Styrelsen för medborgarkraften i Älvsborg hade kallat samrådsgruppen till möte
den 22 januari.
Anledning: Styrgruppsrepresentanter hade träffat Södra skärgårdens trafikgrupp som presenterat ett förslag till trafiklösning.

Inför mötet hade utsänts bakgrundsmaterial innehållande:
-Södra skärgårdens trafikgrupps möte med Medborgarkraften i Älvsborg.
-Bildandet av Södra skärgårdens trafikgrupp.
-Medborgarkraftens ställningstagande hittills.
-Kommunens ställningstagande.
-Ett antal bilagor bl a innehållande en presentation av Södra skärgårdens trafikgrupp.

Mötets uppgift var att i första hand ta ställning till Södra skärgårdens trafikgrupp:s förslag.

Deltagare: 11st inklusive styrgruppens ordförande och sekreterare.

Mötet:
Beslut:

1. Underhandsbesked till Södra skärgårdens trafikgrupp.
Samrådsgruppen ställer sig positiva till förslagets huvudgrepp och ser fram emot ett samarbete som kan leda till goda lösningar för alla parter.

2. Eget förslag
Samrådsgruppen såg det som angeläget att fortsätta sitt arbete med ett eget förslag till lösning av framför allt trafiksäkerheten på Saltholmsgatan.

3. Synpunkter och förslag
Alla närvarande uppmanades att till samrådsgruppens kontaktperson inlämna synpunkter och förslag.

_________________________


2003 09 15
Flygblad till boende utmed Saltholmsgatan.
Läs!

2003 07 01
Reducering av taxeringsvärdena på hus utmed Saltholmsgatan p g a bullerstörningar
En ledamot av styrgruppen, har nu genom ett antal skrivelser till myndigheterna med syfte att reducera problemen för de boende utmed Saltholmsgatan, uppnått ett positivt resultat.
Han själv med flera utmed gatan har erhållit reduceringar av taxeringsvärdena på upp till 150.000kr för trafikproblemen.

Det är möjligt att hans överklagan av dom i kammarrätten fått såväl Skattemyndigheten som Länsrätten att förstå innebörden, av att ha fastighet belägen utefter den hårt trafikerade Saltholmsgatan.

Nu uppmanar medborgarkraften i Älvsborg samtliga boende utmed gatan att bevaka sina intressen och att informera sina grannar.


Nedan redovisas delar ur vår ledamots överklagan till Kammarrätten

Kammarrätten i Göteborg

Överklagan av dom gällande mål 2203-02 samt 2204-02
... Skäl för överklagan är att undertecknad inte anser att varken Skattemyndigheten eller Länsrätten i Göteborg förstår innebörden, av att fastigheter belägna utefter den hårt trafikerade Saltholmsgatan, inte jämförelsevis är attraktiva och är därför inte heller värdemässigt jämförbara med övriga fastigheter inom värdeområdet.
...Observera att undertecknad inte bara skriver och överklagar i egen sak, utan även som representant för styrgruppen av Medborgarkraften i Älvsborg. Kontakt hålles även med övriga fastighetsägare belägna mot Saltholmsgatan.

Under domskäl hänvisas till bullerstörningar från trafik och där nivåer enligt gränsvärden inte skulle vara uppnådda. Undertecknad ifrågasätter dessa nivåer och önskar ta del av dessa mätningar samt undrar när och av vem dessa mätningar är gjorda, samt objektiviteten av desamma. Flertalet fastighetsägare längs Saltholmsgatan skulle välkomna att nya objektiva bullermätningar utfördes, vilka kan ligga till grund för en korrekt och rättvis bedömning. För att förklara mitt misstroende till idag gällande bullernivå som RSV hänvisar till, vill undertecknad uppmärksamma Kammarrätten på att bullernivån emellertid bedömts vara tillräckligt hög för att fastigheetrna till höger om Torgny Segerstedtsgatan, mitt för Hinsholmens hållplats, fått rejäla bullerplank uppsatta och bekostade av kommunen.
Merparten av den trafik som passerar Hinsholmen fortsätter ut till Saltholmen och passerar Saltholmsgatan. sommartid när man vill kunna sitta ute i sin trädgård besväras man av buller av två spårvagnslinjer. Att Medborgarkraften i Älvsborg lyckats övertyga Trafikkontoret i Göteborg om att Saltholmsgatan utgör en stor sanitär olägenhet, av sådan dignitet att vi fått en sträcka av cirka 150 m hastighetsbegränsad till 30 km/tim, är skäl som bl a undertecknad hoppas kan få Kammarätten att ifrågasätta den bullernivå som RSV stödjer sig på i sin bedömning.

Då detta ärende inte enbart är ett personligt ärende från undertecknad, utan ett principärende för de boende utmed Saltholmsgatan, hoppas undertecknad att tillsammans med ytterligare någon från styrgruppen för Medborgarkraften i Älvsborg, få närvara vid Kammarrättens bedömning av detta ärende. Titta gärna in på vår hemsida "www.medborgarkraften.com" och studera de olika samhällsprojekt vi är engagerade i.

Göteborg 2003-03-09

N N
____________________________

 

2003 03 21
Hastighetsbegränsningen på Saltholmsgatan
Från samrådsgruppen på Saltholmsgatan informeras:
Bo Svantesson, Trafikkontoret har informerat : Det kommer att sättas upp en skylt som uppmärksammar de bilister som kör för fort på detta. En text kommer att blinka "du kör för fort". Skylten skall vara på plats före semestern och den skall stå någonstans på 30-sträckan.


Dessutom bör påpekas igen: 30km/tim gäller även på smågatorna.Förr krävdes en speciell zonskylt för detta. Denna finns inte längre. Nu gäller en hastighetsskylts påbud ända tills man möter en som säger något annat.
På smågatorna som utgår från Saltholmsgatans 30-zon finns inga skyltar som säger något annat. Därför gäller även där 30km/tim.

Tyvärr fallerar myndigheternas och pressens information till medborgarna i sådana viktiga förändringar.

 

Mail från boende utmed gatan under 2003
Hastighetsbegränsningen efterlevs inte. Ytterligare åtgärder för att minska hastigheten behövs.

Från den 15 januari 2002 dämpas farten från 50km/tim till 30km/tim


Se nyheter

Äldre material

Begäran om hastighetsbegränsning

Den 24 november 2000 insände MIÄ till Göteborgs stads
tafiknämnd en begäran beträffande sänkt hastighet för
trafiken på yttre Saltholmsgatan.

Ur motiveringen:
" Senaste året har flera olyckor inträffat på Saltholmsgatan där
spårvagnar kört på bilar som kommit ut från fastigheter samt tvärgator
till Saltholmsgatan.
Nu hörs krav från allt fler, som frekvent trafikerar nämnda område,
att fordonstrafiken på yttre Saltholmsgatan mellan Långedrag och
Saltholmen måste begränsas till 30km/timma."

" Skäl till varför vi nu tillskriver Er med begäran om sänkt
hastighet är, att vi vill förhindra att fler allvarliga olyckor Inträffar.

Varje utfart mot Saltholmsgatan är direkt jämförbar med en
obevakad järnvägsövergång.
Spårvagnarna har dessutom väsentligt längre bromsträcka
jämfört med ej spårbunden trafik och ingen möjlighet till
undanmanöver vid ett eventuellt tillbud. Spåren på den sidan av
Saltholmsgatan som saknar trottoar ligger så nära som 1,8 -2,0 meter
ifrån tomtgränsen.Det finns 30 villautfarter samt in- och utfarter ifrån
parkeringar och 4 st tvärgator på en sträcka av en knapp kilometer."

____________

Den 31 oktober meddelade Trafikkontoret att detta beslutat att sänka
hastigheten till 30 km/tim från sextantgatan till Kapproddaregatan.

Skyltar kommer att sättas upp snarast.

_______________________________

Den 30 november
Gatukontoret meddelar styrelsen om hastighetsbegränsnings omfattning och ikraftträdande.

GP artikel den 2 december

Saltholmsgatan får 30-sträcka
En 350 lång sträcka av Saltholmsgatan i västra Göteborg kommer
att 30-skyltas.
Det gäller sträckan mellan Sextantgatan och spårvagnshållplatsen vid
Roddföreningen.
Folk som bor i området ville skylta en längre sträcka, 600 meter,
men trafikkontoret skriver att det är stor risk att många bilister struntar
i att sänka farten till 30 om sträckan är längre.
Fyra tvärgator och många villor har utfarter på Saltholmsgatan på denna
sträcka och alla dessa har mer eller mindre dålig sikt.
En hastighetskontroll på den idag 50-skyltade sträckan visade att cirka
15 procent av bilisterna höll minst 60 kilometer i timmen eller högre fart.


Flygbild från utfarterna Utfart Sextantgatan Utfart Pejlingsgatan