Smågatorna

Göteborgs Stad skickar 2005-07-14 ut Granneyttrande

Nimbus Boats AB, har ansökt om Bygglov för nybyggnad vid Pejlingsgatan 13.
Objekt: Kontorsbyggnad.

Byggnadsnämnden skall enligt plan- och bygglagen kap 8 § 22 ge grannar m fl tillfälle att yttra sig över ansökan. Detaljplan för området saknas.

Yttrande skall ha inkommit till byggnadsnämnden
senast 2005-08-31.

Se under forum!

Den 30 november meddelar Gatukontoret
att hastighetsbegränsning 30km/tim kommer att införas på smågatorna.
Detta är en konsekvens av den hastighetsbegränsning som sker på Saltholmsgatan.
Se Saltholmsgatan

Under vintern 2001
har de gamla luftledningarna på visssa gator
ersatts av jordledningar.

Några nya hus planeras att uppföras på befintliga tomter.
Bygglov har nu t ex erhållits för uppförande av villa på tomten i fonden av
Sextantgatan, som blev en regeringsfråga.( Se bild 3 och 5)

Bryggorna mellan Långedragsudden och Vässingsö har förnyats
på ett föredömligt sätt. (se bild 6).

Även grindar sätts upp som kan innebära att allmänheten inte längre ges möjligheter att nyttja bryggorna. (Se nedan)

______________________

Nimbus Boats AB informerar (13 aug 2001)

Nimbus Boats har förvärvat fastigheten Älvsborg 855:125, nedan kallat Varvet,
där tidigare Långedrags Båtservice och sjösportskolan haft sin verksamhet.
Syftet med förvärvet är att möjlighet till erforderliga resurser för leverensservice
av nya båtar och produk/tekniktutveckling.

Sjösportskolan kommer att fortsättningsvis bedriva sin verksamhet lika tidigare.
Under våren har gångbryggan mellan Nimus Boats och Varvet renoverats.

Följande förändringar kommer att genomföras under hösten:
Bränslepumpar
a) Bensin/Diesel försäljning upphör omgående.
Inhägnad av området
a) Staket med väggrind monteras upp vid infarten från Pejlingsgatan.
b) Gånggrind monteras vid Väggrinden.
C) Gånggrind monteras vid Gångvägen från gångbryggan till Sextantgatan.
Gångvägar
a) Gångvägen till Sextantgatan röjes för bättre framkomlighet.
b) Under arbetstid, vardagar kommer möjligheten att passera varvsområdet
att vara begränsad, pga gällande lagar o förordningar för arbetsplatser.
Båtplatser
a) Alla båtplatser är reserverade för Nimus och Sjösportskolan.
b) Alla privata båtplatser upphör.
Privat verksamhet
a) All privat verksamhet inne på varvsområdet upphör.
Parkeringsplatser
a) Huvuddelen av befintliga parkeringsplatser kommer att vara kvar.
b) Ändringen av parkeringsplatser vid Pejlingsgatan för bättre framkomlighet.
Fastighetens yttre
a) Fastighetens fasad renoveras och snyggas upp.
b) Nya företagsskyltar kommer att sättas upp på fasaden mot Nimbus.
c) Uppsnyggning av fastighetens yttre område.
Fastighetens inre
a) Fastighetens innerutrymmen kommer att repareras och snyggas upp.
Vinterförvaring båtar
a) Nimbus kommer att ha vinterförvaring av egna båtar på området.
b) Ingen privat vinterförvaring inom området.

Långedrag den 13 aug 2001

Nimbus Boats AB

Lars E Alklind

______________

Utfarterna mot Saltholmsgatan kommer med MIÄ:s förslag till
hastighetsbegränsning på Saltholmsgatan att bli säkrare.
(se Saltholmsgatan)