Södra skärgården

.. brev från SDN-Styrsö

Skärgårdstrafiken

Enligt trafikutredare Börje Ödlund, som ingick i styrgruppen för nedan redovisade rapport, tillkom utredningen av två skäl.
Det ena är för att kunna få bra priser vid upphandling av trafiken som skall ske nästa år.
Det andra är p g a ett brev från SDN-Styrsö med begäran om fler turer kvällstid.

Vissa direktiv fanns som hade tagits av presidierna Trafiknämnden- Västtrafik:
Kortsiktigt perspektiv
Kan genomföras tämligen snabbt.
Det är Saltholmen som är terminal.

 

UR RAPPORTEN

Rapport nr 10:2001 Trafikkontoret och Västrafik

Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg

Ur förordet:
Denna utredning är utförd av Mats Börjesson Transportidé på uppdrag av
Trafikkontoret och Västtrafik Göteborg.

Rapportens avsnitt 8 "Förslag till trafik" är inte förankrat i annan instans, utan
bör ses som en möjlig utveckling av skärgårdstrafiken om tillräcklig finansiering
kan ordnas.

Ur utredningen:

1. Sammanfattning

Bakgrunden till detta uppdrag är bland annat önskemål om bättre båttrafik
till öarna i södra skärgården och önskemål om minskade störningar av trafik
inom Saltholmen - Långedrag.

Det största påtalade problemet med båttrafiken till göteborgs södra skärgård
är utrymmet vid Saltholmen. Bristen på utrymme innebär idag problem vid
byten mellan båt och spårvagn och buss, brister i trafiksäkerhet och problem
med parkering för de som reser med bil till och från båttrafiken.För de boende
på Saltholmen medför biltrafiken störningar. Skall skärgårdstrafiken utvecklas
behöver terminalen större utrymme för passagerare och gods, plats för fler
kajplatser och större utrymmen för parkering.

7.Sammanfattning av utredda alternativ

Alterativ 1 är en tidtabell där principen varit att ta hänsyn till de önskemål
som kommit från resenärerna. Alternativ 1 har regelbunden timmestrafik
mellan Saltholmen och öarna Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö
och Vrångö samt senare kvällsturer. Fördelen med Alternativ 1 är dels att
man kan tillgodose önskemålet om fler turer och samtidigt få en enkel tidtabell
som är lätt att minnas. Vidare utökas bytesmöjligheterna för resor mellan öarna.
Nackdelen är att trafiken blir dyrare.

Skilda avgångs- och ankomsttider vid Saltholmen beräknas få till effekt att
terminalen får en jämnare belastning. Regelbunden trafik med båtarna
förutsätter att spårvägstrafiken också har regelbundna avgångstider.

Alternativ 2 innebär att en del av sommartrafiken under 9 veckor körs mellan
Fiskebäck och Köpstadsö, Styrsö Bratten, Styrsö Skäret, Donsö samt Vrångö.
Fördelarna med att flytta extra sommartrafiken är att öborna hela året har samma
trafik via Saltholmen och att biltrafiken sommartid kan minskas i Saltholmen..
Nackdelen när trafiken delas på två bryggor är att resurserna inte kan samnyttjas
och därigenom kan ytterligare en båt behövas. Det kan vara svårt att i förväg
säkert veta vilken tur som behöver förstärkas.
Förstärkningsbåten kan behövas både från Saltholmen och från Fiskebäck.
Alternativ 2 med sommartrafik från Fiskebäck bedöms inte ge den avlastning
av trafiken på Saltholmen och de förbättringar för resenärerna som vore önskvärt.

Alterativ 3 innebär trafik från city till Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö, och
Vrångö under 9 sommarveckor.Vid Asperö Östra finns möjlighet till byte för
resor till Brännö. Alternativ 3 innebär att trafiken går direkt från city till Södra
skärgården utan att angöra Saltholmen. Denna lösning bedöms ge viss avlastning
av trafik på Saltholmen. Trafik föreslås starta sommartid för att eventuellt utökas
till hela året senare. Fördelarna med trafik från city är att den kan avlasta
Saltholmen och bli en attraktiv båtutflykt. Av de presenterade alternativen är
direktbåt från city det som bedöms ge störst effekt på trafiken vid Saltholmen.
Nackdelen med alternativet är svårigheten att utnyttja båtarna rationellt vid
eventuella störningar när en båt går in till city. Även kostnaden för trafiken är
en nackdel.

Alternativ 4 innebär trafik från Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö
till city under hela året. Vid Asperö Östra finns möjlighet till byte för resor till eller
från Brännö. Tidtabellen är lika som i alternativ 3 under 9 sommarveckor och
under helger från maj till september. Under övriga året utgår trafiken från Vrångö
och trafikeras endast måndag till fredag.

Alternativ 5 innebär att Källö, Styrsö Tången, Vargö, Stjärnvik och Brännö
Husvik trafikförsörjs med anslutningstrafik från Bratten. Öarna får därigenom
inte direktförbindelse med Saltholmen mitt på dagen och på eftermiddagen,
men trafiken utökas med fler förbindelser till Tången och Husvik. Vissa turer
har redan idag byte för att komma till Husvik och Tången. Fördelar med
förslaget är att sträckan Styrsö Tången - Brännö Husvik kan få fler turer
och därigenom förbättras resmöjligheterna mellan öarna. Nackdelen är
att fler resenärer måste byta båt för att resa.

Alternativ 6 innebär att båtarna på linjen Vrångö - Saltholmen byts till
snabbare båtar. Alternativ 6 med snabbare båtar för att förkorta restider
ger tidsbesparingar för de som har lång resväg trots att snabba båtars
fartresurser inte kan utnyttjas hela sträckan. Båtar som höjer tidtabellslagda
hastigheten från 12 till 16 knop ger förkortad restid med ca 10 minuter.
Fördelen är att snabbare båtar ger kortare restid. Nackdelarna är att
snabbare båtrar är dyrare i drift och underhåll samt att de har sämre
möjligheter att användas när det är is. Möjligheterna att utnyttja en snabbare
båt begränsas av fartbegränsningar och de störningar som svallvågorna från
båtarna ger upphov till.

Alterrnativ 7 innebär att trafiken på kvällarna utökas och att sista turen avgår
senare.
Utökad trafik på kvällar är ett starkt önskemål från resenärerna och bör
genomföras i någon form. fördelen är fler turer och senare resmöjlighet till öarna.
Nackdelen är kostnaden i förhållandet till resandet.

Alternativ 8 innebär att en ny farled öppnas väster om Asperö för att kunna
trafikförsörja de flesta bryggor med en och samma linje. Fördelen med
alternativet är rationellare trafiklösning med färre båtar. Sträckningen ger också
bättre interna förbindelser mellan öarna. Nackdelen är att alternativ 8 kräver
stora investeringar i form av muddring och en brygga på Köpstadsö. Lösningen
ger även betydligt längre restider.

8. Successiv utveckling av trafiken

Av de 8 alternativen som studerats har sju av alternativen principlösningar som
var och en kan genomföras separat eller där vissa delar kan utnyttjas.

Med utgångspunkt från alternativ 1,3,6 och 7 har ett förslag till trafik utarbetats
som ger regelbunden timmestrafik större delen av dagen, mer trafik kvällstid och
sommartrafik från city. Denna trafik föreslås införas succsessivt.

____________________________________________________________

Vad tycker du?

Utnyttja vår brevlåda!