Välkommen till hemsidan Brylling!/Welcome to the Brylling homepage! Varför en hemsida om gamla släktfoton?/Why have a home page about old photos of relatives? Engelsk-svensk ordlista/English-Swedish dictionary Gästforum/Guest forum Länksidan/Link page  
Om fotogallerierna/About the photo gallerys Fotogalleri 1/Photo gallery 1 Fotogalleri 2/Photo gallery 2 Fotogalleri 3/Photo gallery 3 Fotogalleri 4/Photo gallery 4 Fotogalleri 5/Photo gallery 5 Fotogalleri 6/Photo gallery 6 Fotogalleri 7/Photo gallery 7 Fotogalleri 8/Photo gallery 8 Fotogalleri 9/Photo gallery 9 Fotogalleri 10/Photo gallery 10
Fotogalleri 11/Photo gallery 11 Fotogalleri  12/Photo gallery 12                

 

Engelsk-svensk ordlista
för släktforskning

English-Swedish dictionary
for genealogy research

[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A   Top
absolution   absolution
absolution   avlösning (kyrkl.)
accidental fire   vådeld
acquire   förvärva
acre   tunnland
active service   aktiv tjänst (mil.)
adopt   adoptera
adopt, take (a name)   antaga (t.ex namn)
adopted daughter   adoptivdotter
adoptive parents   adoptivföräldrar
adopted son   adoptivson 
alderman   byålderman
altar   altare
ancestor   anfader, anmoder
ancestor   förfader
ancestor(s)   ana, anor
ancestors   förfäder
ancestry   härkomst (släkt)
ancestry, pedigree   antavla
anthrax   mjältbrand
apprentice   lärling
archives (pl.), archivist   arkiv, arkivarie
army sugeon   militärläkare
army surgeon   fältläkare
assessor   assessor (myndighet)
assessor   bisittare (domstol)
assets   tillgångar
assistant judge   assessor (domst.)
assistant surgeon   extra fältskär
assistant vicar   komminister
atrophy   tvinsot (avtyning)
aunt, father´s sister   faster
aunt, mother´s sister   moster
     
B   Top
bachelor, unmarried, single   ogift (man)
bachelor, unmarried, single   ungkarl
bailiff   fogde (förvaltare)
baker   bagare
baldric   gehäng (milit.)
baptism   dop (relig.)
baptize   döpa (relig. cermoni)
baptized   döpt
bark, barque   bark (fartyg)
baron, baroness   friherre, -inna
baronial family No   friherrlig ätt nr
battalion chaplain   bataljonspräst
be adopted   adopteras
be discharged   avsked, få
be granted leave to retire   avsked, beviljas
be killed, die   omkomma (olycka)
be made a baron, count   adlas till friherre, greve
be orphaned   föräldralös (bli)
be raised to the nobility   adlas
be related to   släkt (vara .. med)
bear someone´s name   bära någons namn
bedridden   sängbunden
belong to (a family)   tillhöra (en släkt)
beneficiary   förmånstagare
bequeath   testamentera
birth   födelse
bishop   biskop
blacksmith   smed
block   kvarter (hus i stad)
blood-, biological   biologisk (far, son)
boatswain   båtsman (förman)
bookbinder   bokbindare
book-keeper   bokhållare
born out of wedlock   född utom äktenskap
borough administration   magistrat
branch, line   släktgren
brewer   bryggare
brick-works   tegelbruk
brother   broder, bror
brother(s) and/or sister(s)   syskon
brother-in-law   svåger
bugler, trumpeter   trumpetare
burgher   borgare
burgher-oath   borgared (avlägga)
bury   begrava
butcher   slaktare
     
C   Top
cabinet minister   riksråd
cadet   kadett
captain   kapten
captain, master, commander   befälhavare (fartyg)
carpenter   snickare
cartwright, carriage-builder   vagnmakare
catechetical meeting   husförhör
cathedral   domkyrka
cathedral chapter   domkapitel
caution   varning
cavalry captain   ryttmästare
cavalry soldier   ryttare (milit.)
cemetery, graveyard   kyrkogård (begravn.)
certificate   attest
certificate   betyg (examen)
certified forester   jägmästare
chamberlain   kammarherre
chapel   gravkor
chapel   kapell
charter   privilegibrev
chemist (UK), pharmacist (US)   apotekare
chief district judge   lagman
chief guardian   överförmyndare
chief magistrate   borgmästare (chefsdomare)
childhood   barnaåren
childless   barnlös
chimney-sweep   sotare
cholera   kolera
christen, name   döpa (namnge)
church district (a number of parishes)   pastorat
churchyard   kyrkogård (runt kyrkan)
citizenship, burgher-ship   burskap (borgerskap)
civil marrige   borgeligt äktenskap
clergyman   präst
clergyman   prästman
clerical survey, household examination roll   husförhörslängd
coast guard   kustroddare
coast-guard sergeant, customs sergeant   kustsergeant
cohabitee   sambo
colonel   överste
commendant   kommendant
commissary   kommissarie
commission   fullmakt (officers-)
common land   allmänning
company cashier   mönsterskrivare
confirmed   konfirmerad
conscript soldier   beväring (värnpliktig)
conscription   utskrivning (milit.)
consistory   konsistorium (kyrkl.)
constable´s house   länsmansboställe
consumption   lungsot
consumption   trånsjuka
consumption   bröstsjuka
contractor   byggmästare (byggfirma)
contry estate, manor   herrgård
conuty clerk   landskontorist
cook   kock
cooper   tunnbindare
cooper   böckare
copper-smith   kopparslagare
cornet, cavalry ensign   kornett
corporal   korpral
corporal (1700), (staff-)sergeant (1900)   furir
council   konsistorium (univ.)
count   greve
countess   grevinna
count´s family No   grevlig ätt nr
country seat   säteri (gods)
county clerk   landskanslist
county council   landsting
county government   länsstyrelse
country-store keeper   lanthandlare
court of appeal   hovrätt
cousin   kusin
craftsmen   hantverkare
criminal case   brottmål
crippled   ofärdig
croft   torp
crofter   torpare
crown farm   kronohemman
crown-demesne, crown´s estate   kungsgård
curate   vice pastor
curate   adjunkt (präst)
customs clerk   tullskrivare
     
D   Top
daddy   pappa
dairy   mejeri
damsel, maid   fröken (beteckn.)
date of birth   födelsedatum
date of death   dödsdatum
daughter   dotter
daughter-in-law   svärdotter
day labourer   dagkarl
dead, deceased   död
dean   prost
dean   dekanus
dean   domprost
dean   kontraktsprost
deanery   kontrakt (kyrkl.)
deceased, dead   avliden
decrepitude   ålderdomsbräcklighet
delivery, childbirth   förlossning
deputy district judge   vice häradshövding
descendant   ättling
die out   dö ut (släktgren)
diocese   stift
diphteria   difteri
direct heir   bröstarvinge
discharge   orlov
discharge   avsked (mil.)
discharged   avdankad (mil.)
disolve   upplösa
distiller   destillator
distribution of estate   arvskifte
distribution of estate   bodelning (arvskifte)
district constable, sheriff (US)   länsman
district court   ting, tingsrätt
district court   häradsrätt
district court judge   häradshövding
district medical officer   provinsialläkare
district police superintendent (UK), sheriff (US)   landsfiskal
district surveyor   kommissionslantmätare
district taxation registrar   häradsskrivare
diving commissioner   dykerikommissarie
divorced   skild (leg.)
divorcee   skild person
doctor   läkare
dragoon   dragon
dropsy   vattusot
drown   drunkna
drowned   drunknad
drummer   trumslagare
duke   hertig
dyer   färgare
dysentery   rödsot
     
E   Top
emergency baptism   nöddop
emigrate   utvandra
emigrate   emigrera
engine-driver, engineer (US)   lokförare
enlist   värvning (ta)
enroll, enlist   mönstra in (milit.)
enrolment, enlistment   mönstring (inskrivning)
ensign (1700), second lieutenant (1900)   fänrik (armén)
epithet, by-name   tillnamn
estate   säteri
estate   dödsbo
estate owner, landowner   godsägare
excused from   befriad från (tjänst)
executor   god man (dödsbo)
extinct   utdöd
extra soldier, reserve soldier   vargeringsman
     
F   Top
family   släkt (en)
family   ätt
family   familj
family farm, hereditary farm   släktgård
family farm, hereditary farm   fädernegård
family name   släktnamn
family name   familjenamn
farm   lantegendom
farm   lantgård
farm   egendom (lant-)
farm   gård (lant-)
farm worker   statare
farmer   lantbrukare
farmer   bonde
farm-hand, farm worker   lantarbetare
farm-hand, servant   dräng
farmhouse   gård (hus)
farrier   hovslagare
father   fader, far
father-in-law   svärfar
feeble-minded   svagsint
female   qvinnfolk
fined   bötfälld
fire   eldsvåda
fire insurance   brandstod
first name, Christian name, given name   förnamn
fisherman   fiskare
fleet of the Army   arméns flotta
flour-mill owner   kvarnägare
foreman   befallningsman (lantbr.)
foreman on tax-exempt farm   frälsebefallningsman
foreman, supervisor   förman
fornication   lönskaläge
fornication (ogifta), adultery (gifta)   lägermål (otukt)
foster-child   fosterbarn
foster-father   fosterfar
foster-mother   fostermor
funeral   begravning (inkl. ceremoni)
funeral service   jordfästning
furrier   körsnär
     
G   Top
galley   galär
gangrene   rötfeber (kallbrand)
gardener   trädgårdsmästare
garrison parish   garnisonsförsamling
genealogy, genealogical research   släktforskning
general store   lanthandel
general store   diversehandel
general-muster list   generalmönsterrulla
generation   släktled
generation   generation
gipsy   tattare
glazier   glasmästare
governor   guvernör
governor-general   generalguvernör
grandchild   barnbarn
granddaughter, daughter´s daughter   dotterdotter
granddaughter, son´s daughter   sondotter
grandfather, father´s father   farfar
grandfather, mother´s father   morfar
grandmother, father´s mother   farmor
grandmother, mother´s mother   mormor
grandson, daughter´s son   dotterson
grandson, son´s son   sonson
grave   grav
gravestone   gravsten
graveyard, cemetary, burial-ground   begravningsplats
great-grandchild   barnbarnsbarn
grenadier   grenadjär
guardian   god man (~förmyndare)
guardian (of)   förmyndare (för)
guardsman   drabant
guild   skrå (gille)
guild   gille (skrå)
gunsmith   pistolsmed
     
H   Top
head clerk (UK), accountant   kamrer
heir, heiress   arvinge
heir, heiress   arvtagare -erska
heirloom   ärvd sak
hereditary estate, heirloom   arvegods
hernia   bråck (ljumsk)
hobby   fritidsintresse
home for the elderly   ålderdomshem
honorary district judge   häradsdomare
housekeeper   hushållerska
housemaid   husa
hussar   husar
     
I   Top
illegitimate child   oäkta barn
illegitimate child   utomäktenskapliga barn
illegitimate child   barn u.ä. ("oäkta")
immigrate   immigrera
immigrate   invandra
in ordinary   ordinarie
incest   blodskam
incest   incest
infant   spädbarn
infantile disease   barnsjukdom
inheritance   arv
inheritance tax   arvsskatt
inn   gästgivaregård
innkeeper   gästgivare
innkeeper   krögare
inter   gravsätta
inventory of estate   bouppteckning
     
J   Top
jaundice   gallfeber
jaundice   gulsot
jeweller   juvelerare
journeyman   gesäll
judge-advocate, military judge   auditör (mil.)
judicial district   domsaga
judicial district   härad
     
K   Top
kinsman, relative   frände
kinswoman, relative   fränka
knight   riddare
Knight Commander   kommendör (av orden)
     
L   Top
land register, real state register   jordebok
landed farmer, propertied farmer   besutten bonde
lawyr   jurist
lay assessor   nämndeman
lease   arrendera
leasehold, tenancy   arrende (det som hyrs)
leave of absence   tjänstledighet
left-handed   vänsterhänt
legally incompetent (declared)   omyndig (förklarad)
letter of appointment   fullmakt (utnämning)
liaison   förbindelse utom äktenskapet
library   bibliotek
lieutenant   löjtnant
lieutenant-colonel   överstelöjtnant
link   länk
list, roll   rulla (lista)
live   bosatt
live on, live in   bebo (gård, hus)
living outside the parish   utsocknes
locksmith   klensmed
lodger   inhyses (person)
lodger   inneboende
     
M   Top
mad, insane   ursinnig
magistrate   kemnär
magistrate   kämner
magistrates´court   kämnärsrätten
maid   ungmö (ung)
maid   jungfru
maid-servant, servant-woman, maid   piga
major   major
major-general   generalmajor
mammy   mamma
man´s penalty   mansbot
manage   förestå (rörelse, firma)
manager of an estate   inspektor
mark   betyg (i ämne)
marriage   äktenskap
married   copulerad
mason, bricklayer   murare
master brewer   bryggmästare
master builder   byggmästare (skrå)
master mason   murmästare
master, landowner   patron (på egendom)
maternity hospital, maternity ward   barnbördshus
matronymic   matronymikon
mayor   borgmästare (stadsstyrelse)
melancholia   mjältsjuka
member of municipal court   rådman
member of parliament   riksdagsman
member of the board   styrelsemedlem
merchant, wholesaler   grosshandlare
midwife   barnmorska
midwife   jordegumma
migration register   flyttningsregister
military prosecutor   profoss
miller   mjölnare
miner   bergsman
minister´s house, vicarage (UK)   prästgård
miss   fröken (titel)
missing person   obefintlig
morning gift   morgongåva
mother   moder, mor
mother-in-law   svärmor
move in to   inflytta (i församling)
move out   utflytta
municipal politician   kommunpolitiker
municipality, township (US)   kommun
muster   mönstring (milit.)
     
N   Top
namesake   namne
native parish   födelseförsamling
native town, native city   födelsestad
natural son/daughter   naturlig son/dotter
naturalized   naturaliserad
nephew, brother´s son   brorson
nephew, sister´s son   systerson
news   nyheter
niece, brother´s daughter   brorsdotter
niece, sister´s daughter   systerdotter
nitre boiler   salpetersjudare
nobility   adel
noble family No   adlig ätt nr
nobleman   adelsman
nobleman´s servant   frälsebetjänt
nobles   adeln
     
O   Top
offspring, issue   avkomma
old maid, spinster   ungmö (gammal)
old maid, spinster   gammal ungmö
old man   gubbe
old woman   gumma
ordained   prästvigd
origin   härkomst (land, etnisk)
orphan   föräldralös
orphanage   barnhus (föräldralösa)
     
P   Top
painter   målare
parents´ home   föräldrahem
parish   socken
parish   församling
parish clerk   klockare (adm.)
parish constable   fjärdingsman
parish register   kyrkobok
parish register, parochial register   församlingsbok
partition of joint property   bodelning (makar)
partner   delägare
paternity   faderskap
patronymic   patronymikon
pauper   utfattig
pauper, poor-house inmate   fattighjon
pensioner   gratialist
pilot   lots
plague, pestilence   pest
pleuropneumonia   bröstfeber
pneumonia   håll och styng
police constable (UK), sheriff (US)   kronolänsman
policeman, police officer (US)   polis, polisman
politician   politiker
poor   fattig
poor health   sjuklighet
poor-house   fattighus, fattigstuga
postmaster   postmästare
potter   keramiker
power of attorney, authorization   fullmakt
practise, carry on   bedriva (idka)
practise, carry on   idka (yrke, hantverk)
preacher   predikant
predecessor   företrädare
princess   prinsessa
prisoner of war   krigsfånge
private   menig (milit.)
profession, trade   yrke
prominent   framstående
property, piece of land, lot (US)   tomt
prorty left   kvarlåtenskap
provincial record office   landsarkiv
pulmonary tuberculosis   lungtuberkulos
purchase, buy   köpa
     
Q   Top
quartermaster   kvartermästare (milit.)
queen   drottning
     
R   Top
railway official (UK), railroad official (US)   järnvägstjänsteman
railways board   järnvägsstyrelsen
rateable value   taxeringsvärde
read the funeral service   jordfästa
register of baptism   dopregister
register of births (UK), birth records   födelseregister
register of marriages   vigselregister
register of population, record of census   mantalslängd
register, book of records   register
registrar   registrator
relative   släkting
remarried   omgift
research   forskning (allm.)
research inquiry, notification of missing person   efterlysning
residence   hemvist
resign from   avsäga sig (ämbete, post)
retarded   efterbliven
retire   pension (gå i)
retire   avsked, ta (mil.)
retired, retiree, pensioner   pensionär
retirement   pensionering
rickets   engelska sjukan
rickets, rachitis   rakitis
rifleman   jägare (milit.)
ringer   klockare (ringare)
rope-maker   repslagare
rupture   bråck (invärtes)
rural parish   landsförsamling
     
S   Top
saddler   sadelmakare
salaried employee   tjänsteman
sculptor   bildhuggare
seaman   båtsman (indelt)
seaman, sailor   sjöman
second cousin   syssling
section, partition   avstyckad mark
senior bailiff (UK), sen. enforcem. officer   kronokommissarie
separate   avstycka (mark)
sergeant   förare (milit.)
servant   tjänstehjon
servant   betjänt (hushåll)
servants   tjänstefolk
serve   tjäna
settle   bosätta sig
sheet-metal worker   plåtslagare
sheriff (UK), enforcement officer   kronofogde
sheriff (UK), marshal (US)   fogde (statens)
shipowner   redare
shoemaker   skomakare
shortness of breath   andtäppa
sibling   syskon
side-cottage   backstuga
side-cottage dweller   backstugusittare
sign in   mönstra på (sjö)
sign off   mönstra av (sjö)
sister   syster
sister-in-law   svägerska
skipper, master mariner   skeppare
smallpox   kopporna (smitt-)
social welfare   fattigvård
social welfare board   fattigvårdsstyrelse
soldier   soldat
soldier´s cottage   soldattorp
son-in-law   svärson
son-in-law, daughter´s husband   måg
son-in-law, son´s wife   sonhustru
Spanish flu   spanska sjukan
spinster, unmarried, single   ogift (kvinna)
sponsor of bride   giftoman
sponsor, godfather, godmother   fadder
sponsor, godfather, godmother   gudfar, gudmor
staff sergeant, sergeant major   fältväbel
stepbrother, stepsister   styvbror, -syster
stepchild, stepson, stepdaughter   styvbarn, -son, -dotter
stepfather, stepmother, step-parent   styvfar, -mor, -förälder
stillborn   dödfödd
stitch   håll (smärta)
stoker, fireman (lokomotiv)   eldare
stroke   slag (hjärn)
sub-lieutenant   fänrik (flottan)
successor   efterträdare
suckling, suckling child   dibarn
suffocated, smothered (in bed)   förkvävd (i säng)
surgeon, barber-surgeon   fältskär
surname, last name   efternamn
surveyor   lantmätare
survive   överleva
syphilis   franska sjukan
     
T   Top
table of descendants   släkttavla (ättlingar)
tailor   skräddare
taken prisoner   tillfångatagen (milit.)
tanner   garvare
tax collector   uppbördsman
tax contribution   augment, skatte-
taxation clerk   skatteskrivare
taxation district   fögderi (skatt, taxering)
taxed freehold   skattehemman
taxed freeholder   skattebonde
tax-exempt   frälse
tax-exempt farm   frälsehemman, -gård
tax-exempt land   frälsejord
teacher   lärare, lärarinna
tenant (farmer), leaseholder   arrendator
testimonial   betyg (anställning)
the death records   dödbok
the franchine to ...   burskap (rätt att utöva yrke)
the shingles   bältros
third cousin   brylling
tiller, tenant farmer   brukare (av gård)
town court   rådhusrätt
town parish   stadsförsamling
town treasurer   stadskassör
tramp   luffare
tramp, vagrant   lösdrivare
tramp, vagrant   löskekarl
transfer ownership   överlåta
tuberculosis, consumption   tvinsot (lungsjuka)
tutor   informator
twin   tvilling
typhoid   rötfeber (tyfus)
     
U   Top
ulcer   rötfeber (sårfeber)
uncle, father´s brother   farbror
uncle, mother´s brother   morbror
under age   omyndig (minderårig)
unfock   avsätta
unit of land   mantal
used first name   tilltalsnamn
     
V   Top
vagrancy   lösdriveri
verger   klockare (kyrkovakt)
vestry   sakristia
vicar   kyrkoherde
vicar, minister   pastor
volunteer   volontär (milit.)
volunteer   frivillig
     
W   Top
war commissioner   krigskommissarie
ward   myndling
warrant officer, colour-sergeant   fanjunkare
warrent officer   styckjunkare
watch-maker   urmakare
wealthy   förmögen
wedding   bröllop
wet- nurce   amma
wholesale business   grosshandel
widow   änka
widower   änkling
wife   hustru
will, last will and testament   testamente
witness of baptism   dopvittne
work as   tjänstgöra som
wounded   sårad
     
Y   Top
yard   gård (gårdsplan)
year of birth   födelseår
year of death   dödsår
     
(beneficiary´s) share   arvslott
(die in) childbirth   barnsäng (dö i)
(village) alderman   ålderman (by-)
~allowance   undantag
~farmer   åbo
~governor of a county   landshövding
1/32 acre   kappland
1/6 acre   skäppland

 

Ordlistan är skapad med användande av det språkliga materialet i
Svensk/Engelsk ordlista - Swedish/English dictionary
som skaparen, Magnus Lindskog,
vänligen gett mig tillstånd att använda.

***

Detta är en preliminär version som säkerligen behöver
förbättras och kompletteras åtskilligt.
Du är välkommen med synpunkter!

Korta adresser:
Short addresses:
http://Brylling.homepage.nu
http://welcome.to/Brylling

Copyright och webmaster: Bosse Pontén