Tillbaka till:  [Biografier]  [Min släktforskning]

Johannes Peter Johansson Lif (Ekström) ( ana 8)

[1859-1879] [1879-1898]  [1898-1905] [1906-1915] [1915-1929] [Carolina] [ Stambok över J P Ekström ] [ Familjetabell över J.P Ekström ]
[ Skolgång i Nässja 1898-1915 In English

Koppjärn 
Koppjärn 

1. 
1859-1879 Barndomsår och uppväxttid

Den 18 oktober 1859  födde den då 41 åriga Maja Stina Carlsdotter sitt åttonde barn, en son, som vid dopet erhöll namnet Johannes Peter. Fadern var torparen Johan Johannesson, torpare på torpet Engelholm under Hökhult Södergård I Fröderyd socken. Torpet låg vackert alldeles intill Skärsjön

Efter avslutad konfirmation 1876 så flyttade den då 17 årige Johannes Peter hemifrån och började som dräng hos Anders Isaksson på Hökhult Norregård, en plats han hade i tre år.

Ruiner av bst Engelholm i Hökhult, Fröderyd

Engelholm. Så har naturen tagit tillbaka så som det en gång var. Av torpet Engelholm återstår bara skog samt stenarna efter husets grundmur.

Foto: Maj 1986

2. 
1879-1898 Grenadjär vid Kongl. Smålands Grenadjärbataljon. Ingår äktenskap med Carolina Thor
1879 inträdde in milstolpe i drängen Johannes Peter Johansson liv. Den 12 november samma år blir han av militärmyndigheterna antagen som indelt soldat för grenadjärtorp 112 Huluboda och efterträdde  då sin blivande svärfar, Johan Thor. Att vara indelt soldat var något som var långt bättre än att vara dräng eller annan torpare. Valet att söka tjänst som soldat påverkades säkert också av att dels var hans äldre bror, Carl August, indelt soldat för 15 Perstorp i Ramkvilla, svärfadern var indelt soldat precis som hans morfar Carl Qvart. Den senare hade bevistat 1808-09 och 1813-14 års fälttåg i Tyskland och Norge.

Som Grenadjär för 112 Huluboda erhöll Johannes Peter namnet Lif. Soldattorpet bestod av en stugbyggnad med bod ovanpå  ( ca 8,3 x 5,7 m ) samt en ladugård.  Året efter då Johannes Peter befann sig i Kalrskrona för förberedande underbefälsskola förtogs en besiktning av torpet varvid åtskilliga anmärkningar noterades som ex.

Hela kostnaden slutade på 123 kr 16 öre vilket Rusthållarna skulle stå för. (Smålands grenadjärbataljon Lifkomp. 1880 EII:57 Kra)

Johannes Peter Lif var fortfarande ungkarl då han lämnade Karlskrona den 5 januari 1881 sedan han erhållit godkänt examensbetyg (Kopia i eget arkiv) men hemma på torpet väntade hans tillkommande. Den 26 februari 1881ingick Johannes Peter Lif äktenskap med Carolina Thor, barnfödd på soldattorpet 112 Huluboda. Även om soldaten blev antagen vid rekryteringsmötet så skedde den formella antagandet vid generalmönstringen som för Johannes Peter var vid generalmönstringen på Ränneslätt den 19 juni 1883.

Nästa milstolpe kom i maj 1884 då han anlände till Stockholm för att under fyra månader genomgå utbildning till sjukvårdsgrenadjär vid Kongl. Allmänna Garnisonssjukhuset. Den 30 augusti 1884 erhöll han betyg med följande lydelse:

"Betyg; Med Grenadieren vid Lifkomp. af Kongl. Smålands GrenadierBataljon Nr. 112 Lif som från den 1ste sistlidne Maj månad härstädes genomgått en kurs för att utbildas till sjukvårdssoldat, anställdes i dag examen, hvavid lemnades honom det vitsord att han under kursen inhemtat Berömnlig skicklighet samt ådagalagt ett i allo hedrande uppförande. Stockholm, Kongl. Allm. Garnisonssjukhuset den 30 augusti 1884 Herman Johansson, Sjukhusläkare".

Johannes Peters sjukvårdskunnande, i vilken även ingick tandutdragning och åderlåtning, kom byborna till del. Vid ett sammanträffande med f.d kyrkoherden i Fröderyd Martin Angser i slutet av 1980-talet berättade han hur hans äldre bror blev räddat till livet då han låg i luninflamation. Johannes Peter hade äver rätt att skriva ut vissa medicinska preparat hos apotekaren. Då sonsonen Arthur en gång bränt sig rejält av kokande vatten så var Johannes Peter den förste man kallade på. ( Om föremål som tillhört Johannes Peter, läs mer här ).

"J.P. var till stor hjälp för människor i bygden vid sjukdom. Han drog ut tänder med tandnyckel, spjälade benbrott, ordinerade medicin. Enligt uppgift betydde hans recept väldigt mycket för apotekaren." (Uppteckning 18/7 1987, eget arkiv)
"En avlägsen släkting till mig har berättat att en gång skulle farfar (d.v.s. Johannes Peter) dra ut en tand på en skolpojke, han hade värk så bud skickades till farfar. Det var så långt så pojken skulle gå halva vägen. Så möttes de i skogen, farfar drog ut tanden och pojken som hade satt sig på en stubbe, hade fått tjugofem öre med sig invirat i lite papper. Det skulle det kosta. Men så ville pojken ha tanden med sig hem. Då farfar virat in tanden i pappret så stoppade han dit pengen igen, den skulle pojken få tillbaka. Så när han kom hem och skulle visa sin tand, då låg tjugofemöringen där. Då den pojken blev vuxen gifte han sig med en släkting till farfar, hon var född lifvenborg eller liv. Pojken hette Albin Pettersson." (Upptecknat 15/1 1987, eget arkiv)
"Några brev eller dokument från min farfar har jag inte, men jag har träffat människor, som varit hos honom och fått tänder utdragna och en del krämpor botade." (Uppteckning 15/5 1987, eget arkiv)

Vid tiden för första flickans födelse, Hanna Carolina, den 11 november 1891 så befann sig Johannes Peter i Blekingen för att tjänstgöra vid Kongl. Blekinge Bataljons volentärskola i Ronneby som sjukvårdsgrenadjär. Enligt kompaniorden var han kommenderad under tiden 1 november 1891 till den 19 februari 1892.

Johannes Peter var nog ganska nöjd med sitt soldattorp. Vid 1895 års regementsmöte på Ränneslätt nedtecknade han i augusti samma år följande rader om soldattorpet ( 112 Huluboda ).

"Min egen lilla stuga har 2ne fönster blott
men der jag blifwe lycklig nöjd med min ringa lott.
Framför mitt ena fönster de sköna Asper står
och af dess rika löfwerk min boning skugga får.
Mot andra fönstret Aplar sig mot hilmen reser opp
och solens strålar leka var morgon med dess topp.
Och Aspen stolt och härlig uti sin sommarprakt
den trotsar Östanwäder och Nordanwindens makt.
Men när dess blad sen fallea och jämnas under snön,
triumferar granen som står der evigt grön.
Mig tyckes liksom Aspen sa till mig,
ständigt så mot ödets alla stormar du måste rotfast stå,
men granen till mig säger, var trofast liksom jag
såväl när glädje warar som ock i sorgsna dar."
(Originalanteckning i eget arkiv)
Skylt Huluboda
Foto1988 Lennart Ekström

3. 
1898-1905 Grenadjär i Nässja. Antar namnet Ekström. Tar avsked som indelt soldat
Då en rote skulle sätta upp en ny soldat var det inte bara pojkar i byn eller socknen som var intresserade utan även en eller annan soldat från andra rotar ville ha transport, som det hette på militärspråk, dvs flyttning till en bättre rote. År 1897 blev vid samma kompani där Johannes Peter Lif tjänstgjorde nummer 105 Eskilstorp i Nässja, Skepperstads socken ledigt sedan soldaten Johan Glad erhållit avsked. 1898 flyttade Johannes Peter Lif med hustru Carolina och barn till Nässja. Ur det upprättade arrendekontraktet kan vi läsa följande:

"... undertecknade Rusthållare för Roten No 105 Eskilstorp, Karl Simonsson, Krestina Simonsson, J Alexinsson och Joh, Andersson utaränderar hermed på vår tilltänkta Karl tjenstetid räknade från den 14 mars Innevarande år till Grenadjären afgår Nemligen till Johannes Peter Lif från Huluboda vårt tillhöriga Grenadjärtorp 1/18 mtl Rusthåll Nässja Skepperstad socken...."

Vid beväringsmöte 1899 inträffade något som fick konsekvenser även för Johannes Peter året därpå. Den 30 augusti 1900 var det krigsrätt på Ränneslätt under ordförandeskap av kompanichefen Rosén. Målet stod mellan Serganten Peter, åklagare, Bataljonsläkaren Nyström, angivare, mot sjukvårdssoldaterna 105 Lif (Johannes Peter) och 12 Wisst från 4:e kompaniet samt sjukvårds- och vicekorpralen 45 Creutz från 2:a kompaniet.

Själva händelsen är inte känd, men i rättens utslag blev de "från åtal härutinnan frikända." Men skriver rätten bl.a; "...som Lif genom det uppförande, han, enligt hvad genom bevisning blifvit utredt, under utöfningen af sin tjenst såsom sjukvårdare ådagalagt, visat hög grad af opålitlighet och vanvårdat den aktning han af andra bort ega, pröfvar Krigsrätten rättvist döma Lif, jemlikt 102 § i strafflagen för krigsmagten, att undergå sträng arrest i fyra dagar. (Protokoll 1821-1902 Smålands Grenajärkår Chefsexp serie A volym nr.1 KrA).

Till följd av detta blev både Lif och Wisst entlediga som sjukvårdare samt sjukvårds- och vicekorpralen degraderad. Johannes peter avtjänade sitt straff 7-12 november 1900.  (Straffregister Livkompaniet, Smålands grenajdärkår Journaler 1879-1901 DII vol.2 KrA).

Enligt Kårorder den 13 maj 1901 erhöll Johannes Peter Lif kompanichefens tillåtelse att kalla sig Ekström. Johannes Peter utbildade sig till sjukvårdare, men han hade också uppdrag i socknen och socknarna runt omkring. 1901 blev han av kommunalstämmorna i Fröderyd, Bäckaby, Ramkvilla och Skepperstad utsedd till deras Decinfektör. Han blev också vid Västra Härads vårting i Komstad 14 mars 1904 utsedd till God Man.

Indelningsverket upphörde 1901. Vid generalmönstringen den 16 september 1905 erhöll Johannes Peter Ekström avsked. Samma år den 13 mars hade han av Rusthållarna friköpt soldattorpet i Nässja för 1900 kronor

Andra förtroendeuppdrag som Johannes Peter innehade var som skolrådsledarmot inom Skepperstads skoldistrikt. Han tillhörde skolrådet i minst två perioder. I examenskatlogerna förekommer hans namn flera gånger i samband ¨med besök i skolan. Ledarmöterna och ordföranden hade att tillse att undervisningen skedde efter de riktlinjer som skolrådet beslutat om.

4. 
1906-1915 Flathults baptistförsamling. Hustrun Carolinas död.

Som nämndes ovan var Johannes Peter Ekström skolrådsledarmot. I egenskap av detta besökta han bl a examen den 27 september 1906 och 26 september 1907 då yngsta dottern Hildur hade sin examen i första respektive andra klass i småskolan. Anteckningar om hans närvaro finns fram till 1915 då han besökte skolan den 9 mars detta år.

Schematisk bild över skolgången vid Nässja skola 1898-1916 för J P Lif (Ekström) och Carolinas barn 

Småskolan

År Klass 1 Klass 2 Klass 3 Skoldagar Examensdag
1899 Hanna Axel   57 11/4 1899
1900   Hanna Axel 57 4/5 -1900
1901     Hanna 57 11/4 1901
1902          
1903 Elin     57 27/3 1903
1904   Elin   57 29/3 1904
1905     Elin 57 30/3 1905
1906 Hildur     115 27/9 1906
1907   Hildur   120 26/9 1907
1908     Hildur 116 30/9 1908

Folkskolan

År Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Skoldagar
1898 Oscar     Elof 45
1899   Oscar     45
1900 Axel   Oscar   45
1901 Hanna Axel   Oscar 45
1902   Hanna Axel   45
1903     Hanna Axel 49
1904       Hanna 49
1905 Elin       49
1906   Elin     96
1907     Elin   96
1908       Elin 96
1909 Hildur       96
1910   Hildur     91
1911     Hildur   91
1912       Hildur 96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liksom hustrun Carolina var Johannes Peter djupt troende. Den 17 juni 1906 var de båda tillsammans med åtta andra personer med om att ombilda Flathults Baptistförsamling. Ur samtida protokoll läser vi följande:

"....Sedan alla de närvarande tillfrågats om sin inställning till Gud och till Baptisternas grundsatser och om de ville fasthålla nya testamentets lära så långt Herrens giver dem nåd att fullkomna allt Guds råd, och på dessa frågor nöjaktigt besvarat med ja, förklarades församlingen för bildad. Till församlingens sekreterare valdes Johannes Peter Ekström..." (Protokoll i eget arkiv)

Som framgår av protokollet valdes Johannes Peter till sekreterare, en uppgift han hade så länge som han bodde i Nässja. Den 2 januari 1910 invaldes Johannes Peter Ekström till diakon i församlingen.

Vid en ålder av 57 år avled hustrun Carolina den 4 oktober 1914. Tio barnsängar hade hon genomgått, yngsta barnet, Hildur, var nu drygt 14 år gammal. Carolina begravdes på Skepperstads kyrkogård. Bouppteckning förrättades den 10 april 1915. Bouppteckningen är enligt den tidens praxis väldokumenterad. Största tillgången är fastigheten som taxeras till 1.600 kronor. I övrigt upptar förteckningen såväl fjädervagn som arbetsvagn, kälke, harv och plog. Här finns en häst och en ko samt kalv. (Lagfartsprotokoll nr.82 1915 § 147 år 1917)

Senare under 1915 säljer han sitt kronoskattehemman i Nässja, Skepperstad till Frans Braf och dennes hustru för 3.000 kronor och flyttar till Stockaryd.

5.
1915-1929 Flyttningen till Rörvik och Stockaryd. Ingår nytt äktenskap. Avlider efter olyckshändelse

Hösten 1915 flyttade Johannes Peter till Stockaryd där han stannade i fyra år. I oktober 1919 flyttade han tillsammans med dottern Elin till Rörvik och säljer samtidigt ett tillhörigt boningshus jämte uthus beläget på en kontrakterad del av Stockaryd Mellangård för 6.600 kronor. I Rörvik hyr Johannes Peter en lägenhet vid Rörviks station men reda 1920 flyttar han tillbaka till Stockaryd.

Den 23 juni 1925 ingick Johannes Peter Ekström, 66 år gammal, nytt äktenskap, nu med 44-årige Ellen Nord. vigseln ägde rum i Hultsjö. De första åren hyrde de en lägenhet av J.A Engdahl. I äktenskapet föddes sonen Alvar 1925. Bostadstomten Hagalund arranderades av Stockaryd Mellangård på vilken en fastighet uppfördes 1927. Fastigheten friköptes senare och ägdes av sonen Alvar Ekström.

I Stockaryd arbetade Johannes Peter en tid på en brädgård samt på torvfabriken. Det var också på den senare arbetsplatsen han råkade i olycka som sannolikt var en bidragande orsak till hans död den 14 juli 1929. I kyrkboken är antecknat "Följd av olycksfall".

6.
Carolina. 

Johannes Peters första hustru, Carolina Johansdotter Thor föddes den 15 augusti 1857 på Grenadjärtorpet 112 Huluboda. Hon var dotter till Grenadjären Johan Thor (född Pettersson) från Hultsjö och hans hustru Kajsa Greta Samuelsdotter från Hjälmseryd. Kajsa Greta var dotter till kvarnägaren Samuel Gustaf Nicklasson Wallin och ättling till Biskop Rudbeckius. Carolina var en Gudfruktig kvinna som ända in på sin dödsbädd ägde en djup tro på sin Herre och Frälsare. Hon avled i magblödning den 4 oktober 1914 och begravdes på Skepperstads kyrkogård.

7.
Stambok över J.P.Ekström en smålandsgrenadjär och hans ättlingar 1859-1987

Ovanstående är ett litet utdrag ur mitt häfte från 1988. Läs här

 

Koppjärn m.m.

Koppjärn Snäppare Medicinflaska

Klicka på respektive föremål för större bild.

Ovanstående föremål har tillhört farfars far, F.d sjukvårdsgrenadieren 112 Johannes Peter Lif ( senare Ekström) 1859-1929. 

Föremålen från vänster; Koppjärn (kroppens storlek 4x4,5 samt 3,3 cm hög). Koppjärnet användes för åderlåtning. Apparaten har 12 vassa knivar som slår hål med ett enda ryck då man trycker på utlösaren.

Mittbilden föreställer en s.k Snäppare (längd 5 cm) med fodral. Detta är ett gammalt åderlåtningsinstrument och en enklare variant än koppjärnet.

Till höger en trolig medicinflaska. Höjd 16 cm. 

År 1884 gick Johannes Peter sjukvårdsutbildning på garnisonsjukhuset i Stockholm. I hans anteckningbok för 1884 skriver han följande: "Sjukvaktaren(!) bör vara öfvad att till de sjukas tjenst breda plåster, använda salfvor och linnement, samt koka och tillaga åtskilliga läkemedel såsom gröt till omslag, (dekokt) af t.ex hafvregryn d dyl eller the (infusion) af t ex fläder, kamomillblommor, Bröstkryddor o dyl till dryck, liksom och några hafva några kunskaper om så väl om benämningar på åtskilliga andra slag af läkemedel så som emulsioner, mixturer (blandningar) tingtur (droppar) pulver, piller osv för att veta vad som menas med dess benämningar då han får i uppdrag att använda eller ingifva sådana slags läkemedel...."

I hans anteckningsbok finns en förteckning på de mediciner som enligt ett förslag från kommitterade skall medfölja lätt förbinderivagn och det är åtskilliga komponenter varav en del är giftiga eller mycket giftiga.

Till början

 

 

 

 

 

 

 

 


English 

Translation by Dean Wood, South Carolina, USA

1.  1859-1879 Infancy and Adolescence

The eighth child, a son, who was baptized Johannes Peter, was born to 41-year-old Maja Stina Carlsdotter on 18 October 1859.  His father was Johan Johannesson, a crofter at the Engelholm croft at the Hökhult Södergård (“South Farm”) in Fröderyd parish.  The croft was located next to beautiful Lake "Skärsjön". Following confirmation in 1876 17-year-old Johannes Peter left home and began working for Anders Isaksson at the Hökhult Norregård (“North Farm”) where he remained three years.

Engelholm.  Taken back by nature over time.
Only forest and stones remain where the
Engelholm croft was located.  Photo May 1986.

 


2.  1879-1898 Grenadier in the Småland Grenadier Battalion and marriage to Carolina Thor

1879 was a significant milestone in the life of farmhand Johannes Peter Johansson.  On the 12th of November he was conscripted into military service succeeding his father-in-law, Johan Thor, and assumed the soldier’s croft at 112 Huluboda.  It was better then to be a conscripted soldier as he could still be a farmhand or a crofter at the same time.  His older brother, Carl August, was also in the service as the soldier for 15 Perstorp in Ramkvilla.  He succeeded his father-in-law and grandfather (mother’s father) Carl Qvart who served during 1808-09 and 1813-14 in Germany and Norway, respectively.

As grenadier for 112 Huluboda Johannes Peter was named Lif.  The soldier’s croft consisted of a cottage with a shed (about 8.3 by 5.7 meters) and a barn.  A year later Johannes Peter was in Karlskrona in preparation for noncommissioned officer school with many notes for improvements to his croft, e.g.:

New floors and ropes for new built-in beds
Two windows each with a hasp
Built-in brick fireplace
Cover for the steps with railings
Flooring in the attic
And so on.

The entire cost amounted to 123 kronor 16 öre, which the Rusthållarna paid.

Johannes Peter Lif was still a bachelor when he left Karlskrona on 5 January 1881, and after he received his examination certificate his future wife awaited his return to the croft.  On 26 February 1881 Johannes Peter Lif married Carolina Thor, who was born at soldier croft 112 Huluboda.  Even though soldiers were recruited for service they had to be accepted by general muster and for Johannes Peter the general muster occurred at Ränneslätt on 19 June 1883.

The next milestone came in May 1884 when he went to Stockholm for training to become a grenadier medic at the Allmänna Garnison Hospital.  He received his certificate of completion on 30 August 1884.

Johannes Peter applied his medical skills including tooth extraction and bloodletting throughout the villages.  At a chance encounter I had with former churchwarden Martin Angser in Fröderyd in the late 1980s he spoke about how his older brother suffered from pneumonia.  Johannes Peter had the right to write prescriptions for preparation at the pharmacy.  Once when his grandson Arthur was burned by boiling water Johannes Peter was the first to be called to help.

When his first daughter, Hanna Carolina, was born on 11 November 1891 Johannes Peter was attending the Blekinge Battalion’s volunteer school in Ronneby for grenadier medics.  According to the company records he was there from 1 November 1891 until 19 February 1892.

Johannes Peter was fairly well satisfied with his remodeled soldier’s croft.  At the regimental meeting in August 1895 at Ränneslätt he wrote that he was happy with the 112 Huluboda croft as he had beautiful aspens outside one window which gave shade and apple trees outside the other through which the sun shone in the morning.  The aspens broke the east and north winds.  And when the foliage changed in the fall and the ground was under snow there were green spruce.

3.  1898-1905 Grenadier in Nässja.  Assumed the name Ekström.  Discharged from service.

Johannes Peter Lif was interested in moving to a better rote.  In 1897 an opening from the same Company to which Johannes Peter Lif was assigned became available at 105 Eskilstorp in Nässja, Skepperstad parish, when the soldier Johan Glad retired.  In 1898 Johannes Peter Lif moved with his wife and children to Nässja where he lived at the grenadier croft with 1/18 mantal.

Something occurred at the 1899 conscription meeting that had a consequence for Johannes Peter a year later.  A court martial took place on 30 August 1900 at Ränneslätt under chairmanship of Company Commander Rosén.  The case involved Sergeant Peter, prosecutor, and Battalion Doctor Nyström, informant, against medics 105 Lif (Johannes Peter) and 12 Wisst from the Fourth Company as well as medic Vice Corporal 45 Creutz from the Second Company.

The events themselves aren’t known, but the judgment was “from the action in this case acquittal.”  Nevertheless, the findings included among other things, “… because of his conduct, he displayed a high degree of unreliability and disrespect according to how the argument was presented and investigation of his action as to the service a medic is expected to display, and the court sentences Lif in accordance with paragraph 102 of the military criminal code to undergo 5 days of disciplinary arrest.”

Both Lif and Wisst were also reduced in rank in Vice Corporals.  Johannes Peter served his sentence 7-12 November 1900.

By a Corps order on 13 May 1901 and with the Company Commander’s permission, Johannes Peter Lif took the name Ekström.  Johannes Peter was educated in medical care, but he also had other tasks in the parish and surrounding parishes.  In 1901 he attended local community meetings at Fröderyd, Bäckaby, Ramkvilla, and Skepperstad where he was appointed as the disinfectant person.  He was appointed executor for the rights of minor children at the Västra Härad district court session in Komstad on 14 March 1904.

His military service ended in 1901, and Johannes Peter Ekström was retired at the general muster on 16 September 1905.  On 13 March that same year he purchased the soldier croft at Nässja for 1,900 kronor.

Another position of trust which Johannes Peter had was that of school board member in the Skepperstad school district.  He served on the school council for at least two periods.  His name appears many times in the records in connection with his visits to the schools.  Members and chairmen had responsibility for providing guidance by which education was conducted.

4.  1906-1915 Flathult Nonconformist (Baptist) Church.  Wife Carolina died.

As mentioned above Johannes Peter Ekström was a school board member.  The quality of his service was shown on 27 September 1906 and 26 September 1907 when his youngest daughter, Hildur, passed her intermediate school examinations for first and second class.  Notations regarding his service were discovered through 1915 when he visited the school on 9 March of that year.

Chart of the intermediate (Småskolan) and elementary (Folkskolan) school schedule at the Nässja schools from 1898 to 1916 for J. P. Lif’s (Ekström) and Carolina’s children 

Intermediate School

Year

Class
No 1

Class
No 2

Class
No 3

School
days

Examination
Date

1899

Hanna

Axel

 

57

11/4 1899

1900

 

Hanna

Axel

57

4/5 -1900

1901

 

 

Hanna

57

11/4 1901

1902

 

 

 

 

 

1903

Elin

 

 

57

27/3 1903

1904

 

Elin

 

57

29/3 1904

1905

 

 

Elin

57

30/3 1905

1906

Hildur

 

 

115

27/9 1906

1907

 

Hildur

 

120

26/9 1907

1908

 

 

Hildur

116

30/9 1908

Primary School

Year

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

School
Days

1898

Oscar

 

 

Elof

45

1899

 

Oscar

 

 

45

1900

Axel

 

Oscar

 

45

1901

Hanna

Axel

 

Oscar

45

1902

 

Hanna

Axel

 

45

1903

 

 

Hanna

Axel

49

1904

 

 

 

Hanna

49

1905

Elin

 

 

 

49

1906

 

Elin

 

 

96

1907

 

 

Elin

 

96

1908

 

 

 

Elin

96

1909

Hildur

 

 

 

96

1910

 

Hildur

 

 

91

1911

 

 

Hildur

 

91

1912

 

 

 

Hildur

96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Like his wife Carolina, Johannes Peter was deeply religious.  Together they were accepted in the Flathult Nonconformist (Baptist) church with 8 other persons on 17 June 1906.

Based on the records it appears that Johannes Peter was the church secretary for as long as he lived in Nässja.  Johannes Petter Ekström was elevated to deacon in the parish on 2 January 1910.

Carolina died at the age of 57 on 4 October 1914.  She had had ten children of which the youngest, Hildur, was then 14.  Carolina was buried in the Skepperstad cemetery.  Her estate inventory was concluded on 10 April 1915.  Estate inventories were customarily well documented then.  The bulk of her assets had an estimated value of 1,600 kronor.  Other assets included a horse-drawn work cart, toboggan, harrow, and plow.  There was also one horse and a cow with calf.

Later in 1915 he sold his farm in Nässja, Skepperstad to Frans Braf and his wife for 3,000 kronor, and he moved to Stockaryd.

5.  1915-1929 Moves to Rörvik and Stockaryd.  A second marriage.  Death by accident.

In the autumn of 1915 Johannes Peter moved to Stockaryd where he stayed 5 years.  In October 1919 he sold his house along with an outhouse at Stockaryd Mellangård for 6,600 kronor and moved with his daughter Elin to Rörvik.  Johannes Peter rented an apartment at Rörvik Station in preparation for moving back to Stockaryd in 1920.

Johannes Peter Ekström, then 66 years old, married 44-year-old Ellen Nord on 23 June 1925 at Hultsjö.  The first year he rented an apartment from J. A. Engdahl.  His son Alvar was born in 1925.  He built a house on the Hagalund property of Stockaryd Mellangård in 1927.  The property was later owned by his son Alvar Ekström.

Johannes Peter worked for a time at a peat factory at Stockaryd.  It was later he had an accident on the job, which probably contributed to his death on 14 July 1929.  The church book is annotated, “Death by accident.”

6. Carolina

Johannes Peter’s first wife, Carolina Johansdotter Thor, was born on 15 August 1857 at grenadier croft 112 Huluboda.  She was the daughter of Grenadier Johan Thor (born Pettersson) from Hultsjö and his wife Kajsa Greta Samuelsdotter from Hjälmseryd.  Kajsa Greta was the daughter of the miller Samuel Gustaf Nicklasson Wallin, a descendant of Bishop Rudbeckius.  Carolina was a God-fearing woman who even on her deathbed had a deep belief in her Lord and Saviour.  She died from a bleeding stomach ulcer on 4 October 1914 and was buried in the Skepperstad cemetery.

7.  The pedigree for J. P. Ekström as a Småland grenadier and his descendants 1859-1987

The above is an extract a booklet from 1988. 

Links:
J P Ekström family. Read More >>>
Ancestor Cart.  Read More >>>

To the top