30 dagar i februari - 30 days in February


Read in English below

30 dagar i februari 1712 - 

År 46 före Kristus genomfördes en kalendereform där man antog att det verkliga årets längd var 365¼ dels dygn och att ett år skulle vara 365 dagar samt vart 4:e år ett en extra dag, ett skott år. Men det fanns brister i denna tidräkning som kallades för den Julianska tidräkningen. Det tropiska året var något kortare med en differens på 0,0078 dygn och år. Låter inte mycket men under 128 år blir förskjutningen 1 dag (128x0,0078=0,9984 dagar).

Under 1500-talet hade förskjutningen blivit 10 dagar vilket påverkade hur påsken inföll, den kom allt senare på året. Då beslöts på iniativ av påven Gregorius att man skulle rätta till kalendern och i en påvlig Bulla 1582 skulle korrigeringen åstadkommas genom att låta 10 dagar bortfalla. Den 5 oktober 1582 kallades den 15 oktober.

För att fortsättningen förhindra kommande förskjutningar infördes regeln att året skulle fortsätta att vara 365 dagar men med skottår på alla år som var delbara med 400. Således var 1600 ett skottår men inte 1700, 1800 eller 1900. På så sätt reducerades 3 dagar under en 400 årsperiod. Nu blev avvikelsen mot det tropiska året 0,0003 dygn per år dvs 26 sekunder, och det kommer att dröja 3000 år innan det blir en dags förskjutning. Det nya tidräkningen fick namn efter påven och kallas för den Gregorianska tidräkningen.

År 1582 gick de katolska länderna över till den nya tidräkningen, men av prestigeskäl kunde de protestantiska och ortodoxa länderna inte acceptera en påvlig Bulla och det dröjde till 1700 innan de protestantiska länderna fann fördelarna med den nya tidräkningen.

I Sverige ( därmed också Finland) fördes under 1699 en debatt för och emot ett införande av den nya tidräkningen och man beslöt att den skulle införas succesivt från 1700. Man hann ta bort 1 dag, men så kom det nordiska kriget emellan och reformen stannade av. Därmed fick Sverige en egen tidräkning vilken varade fram till 1712 då Karl XII befallde att man skulle återgå till den tidigare dvs Julianska tidräkningen. Detta skedde på så sätt att 1712 som var ett skottår, februari fick sina 29 dagar plus att man lade till den dag man tog bort tidigare ( 28+1+1=30).

Först 1753 gick Sverige över till den Gregorianska tidräkningen genom att på den 17 februari följde 1 mars.

Andra exempel: Danmark, Norge protestantiska delen av Holland 1700, Ryssland 1918 ( då var det 13 dagar) (därför firas oktober-revolitionen den 6 november), Grekland 1924, Lettland och Litauen 1918 osv.

Kalendern i Sverige

Från medeltid-28 februari 1700 Juliansk tidräkning
1 mars 1700-30 februari 1712 Egen tidräkning
1 mars 1712-17 februari 1753 Juliansk tidräkning
1 mars 1753- Gregoriansk tidräkning

 

Av de som röstade hade de flesta svaret 1753 och 1712. Båda åren är för svensk tidräkning betydelsefulla årtal. 1753 gick vi över till den nya tidräkningen, men det rätta svaret på frågan var 1712

Till början

-----

30 days in February 1712

In the year 46 B.C a calendar was accepted with a true year that was 365¼ days long. A year became 365 days and every 4th year was a laep year. However, a deficiency was discovered in the calculation of time in that was then called Julian timekeeping (i.e., the Julian calendar). A tropical year was shorter by a difference of 0.9987 of a day. This doesn´t amount to much, but 128 years it becomes one day ( 128x0.0078=0.9984 days)

By the 1500s the difference had become 10 days, which affected Easter such that it came later in the year. An adjustment to the calendar took place at the iniative of Pope Gregoruis and with a papl Bull in 1582 a 10 days corretion was applied so that October 5th, 1582 became October 15th.

The rule for leap years was changed. A year is a leap year if eighter it is divisible bt 4 but not by 100, or it is divisible by 400. In other words, a year that is divisible by 4 is a leap year unless it is divisible by 100 not by 400, in which case it is not a leap year. Thus 1600 (as well as 2000) are leap years, but not 1700, 1800, or 1900. This reduced the number of Leap years by 3 over a 400-year period. The deviation the became 0.0003 days a year or 26 seconds a year, and shifted the one-day difference to 3000 year.

Catholic countries switched to the new calendar in 1582, but out of prestige the Protestant countris didn´t accept the papal Bull until 1700, exept for Sweden ( and Finland). The 10-day correction didn´t occur in Sweden in 1700.

Due to a debate in 1699 for and against the change, Sweden (and Finland) sought to gradually implement the 10-day correction imposed by the new calendar starting with the first leap year after 1700. But the Nordic wars occurred in the meantime and the reform stopped.

Consequently Swen (and Finland) stayed with their own calendar. Karl XII ordered a return to the original Julian calendar in 1712. The leap year for 1712 was re-instated and accounting for one prior leap year February 1712 became 28 days+1+1 or 30 days.

Sweden (and Finland) changed over to the Gregorian calendar in 1753. A 10-day correction was applied so that February 17th, 1753 became March 1th.

More exemple: Denmark, Norway, the Netherlands (protestant part) 1700. Great Britain 1752. East europe as Sovjet Union (Russia) 1918 ( as 13-days), Greese 1924! a.s.o

Calendar in Sweden

The Middle Ages-February 28,  1700 Julian calendar
March 1, 1700-February 30, 1712 Own calendar
March 1, 1712-February 17, 1753 Juliansk tidräkningJulian calendar
March 1,1753- Gregorian calendar

 To the top