Köpebrev 1741 för Per Håkansson i Hökhult

Min anfader, Börjes, sonson, Per Håkansson i Hökhult, Fröderyd socken( 1710-1789), ingick den 24 maj 1741 äktenskap med 21-åriga hemmansdottern Malin Hansdotter från Årset i Fröderyd (1720-1773). 14 dagar före äktenskapet köpte Per föräldrahemmet för 120 daler silvermynt. Slutgiltig lagfart på gården fastställdes av häradsrätten den 28 oktober 1745. Nedan följer en excerpt från lagfartsprotokollet.

28 october 1746, Västra Härad - Vol. AI:59 HT

"S.D. Inställte sig för mig och sittjande Rätt, Dannemannen ärlige och beskedelige Per Håkansson, upwisandes ett af sine föräldrar Håkan Börjesson och Karin Olofs Dotter uti witnens Peter Falcks, Anders Jacobssons, Swen och Nils Nilssöners i Hökhult närvaro utgifwit Salubref, daterat d: 8 Maii 1741 hwarmedest the af wälbetänkt mod och fri wilja uplåtit och försåldt 1/4 ding uti Hökhult Assaregården
belägen i Jönköpings län, och Wästra Härad till berörde Per Håkansson för en öfwerenskommen anamad och quitterad kiöpeskilling 120 D Smt
( anm. Daler Silvermynt); anhållan des i anseende här til Kiöparen at som han med den försålde jorden låtit lagfara det Tings Rätten wille honom ther å fasta och dom bref med dela, hwilket i behörigt öfwer wägande kommit; och althenstund förenemnde Kiöp och afhandling finnas til följe af det 1 C (cap) 2 p (paragraf) Jord B (balk) wara skrifteligen uti witnens närwaro skiedt samt ofwan berörde 1/4 ding å 3 ne Härads Lagtima Ting nemnl d 13de febr. d 17de Maii och 22 octob 1745 för Kiöparen wederbörl n uppbuden och lagföljd samt ---- ---- och --- mellan --- klander; för den skul pröwar Tings Rätten för skiäligt at til denna ansökan bifalla lemna och i stöd af det 14 Cap 15 --Balk förklara detta Kiöp för fast lageligit och ständigt; samt tilägna Per Håkansson, des Hustru, barn och arfwingar, så födde som ofödde, 1/4 uti Hökhult Assaregård med hus, jord etc. at såsom sin lagliga wälfångna egendom äga nyttja, bruka och besitta nu och i ewärdeliga tider; utan någons widare oklaga klander eller åtal wid plicht för dombrott som Lag säger etc, etc."

1 Cap 2 § i Jordabalken lyder; Kiöp, skifte, och gåfva skola skrifteliga ske med tvägga manna vitne, och the vilkor theri sättas, hvar å samma kiöp, skifte, eller gåfva sig grundar, och sedan lagföljas å then ort, ther hvarthera är belägit, som framdeles skils.