Top

Vem är jag?  -  Who Am I

 

Hök

Schackbräde

Kors

Släktträd

Vårt hus
1. Hök 2. Schack 3. Kors 4. Släktträd  
Fält 1: Hök, en symbol för Höks härad i Halland vilken är mitt födelsehärad. Strax före nio års ålder inflyttad till Skåne och Göinge. I Halland har jag dock inga genealogiska anknytningar.
Fält 2: Ett fält med gröna och gula schackrutor. 1963 togs det första steget till tävlingsschack i Vanneberga schackklubb. Sedan blev det spel i Hässleholm och slutligen Hörja Sk.

Den seriösa kontaken med schack kom ganska sent i livet. Onsdagen den 4/9 1963 inträdde en blyg yngling i Vannebergas schacklokal utan någon som helst teoretisk kunskap om man bortser från en artikel som jag under sommaren läst av Kristian Sköld. Jag citerar: "Ett öppningsdrag som ni lugnt kan spela utan att riskera få en dålig ställning är 1.b2-b4. Teorin om detta drag är så ofullständig att i 9 fall av 10 brukar bli ett enda famlande i mörker." Slut citat.

Så förtogs lottning. I första ronden fick jag möta en motståndare vid namn Hugo Andersson och fick vit, vilken tur! Att min motståndare var klubbmästare och en av nordskånes starkaste spelare var en kunskap som jag var glad att jag ej kände till. Fram kom bräde och klocka. Det senare något helt nytt för mig. Så var det klart för spel. 1.b4! - ( naturligt vis ) - e6 ( jag tror att mitt drag kom som en överraskning för Hugo och han öppnar försiktigt, kanske lite respektlöst mot en för honom enkel spelare ) 2. Lb2 Lxb4 3.Lxg7 - ( I den lilla lokal som vi spelade i tog det inte lång stund innan ryktet hade nått de flesta att den nya spelare vunnit ett torn från mästaren. I ett samtida tidningsurklipp kan vi läsa: "Största intresset tilldrog sig partiet mellan klubbmästaren Hugo Andersson och nyförvärvet Lennart Ekström. Det blev ett långt parti 76 drag där Ekström hade spelat upp en vacker ställning och stod på vinst i mittspelet, men Andersson redde upp det hela genom skicklig slutspel och vann till slut partiet." I rond 2 fick jag tillfälle att mot den som "värvade" mig till klubben, jag fick chansen att offra damen och kunde avsluta partiet med seger.

Efter denna start har det blivit många partier i såväl klubb, seriespel som korrespondensschack ( det längsta partiet pågick i 2 år mot en brasilianare ).

Fält 3: Ett fält i med ett kors. Fältet skall symbolisera min kristna tro. Tidigt i livet kom jag till ett personligt ställningstagande i den kristna tron och som jag fortfarande bär på. Mångårigt styrelse- och ordförandearbete i församlingsarbete.[ http://www.smf.se/ ] [ http://hem.passagen.se/mikyrhlm/ ] [ http://www.nybygget.se/ ]
Fält 4: Ett släktträd som en symbol för mitt genealogiska och historiska intresse. I samband med en kusinträff 1985 blev det allvar av med mina tidigare funderingar att börja släktforska. Samma år var jag också med om att starta Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening i vilken jag under senare år är dess ordförande samt redaktör för tidningen Gydhingen. Rötter både i Småland och Göinge. Var med om att bilda Fröderydbygdens forskarvänner 1986.
[ http://www.genealogi.se/ ]

Ut över detta skulle det naturligtvis finns mycket mer att tillägga. Är anställd på ett av världens mest lönsamma lastbilsföretag, är kanske en typisk föreningsmänniska samt inte minst är gift och har två vuxna döttrar.

Till början


Who Am I

Translated by Dean Wood, Dayton, Maryland, USA

1 Hawk 2 Chess 3 Cross 4 Genealogy tree

Frame 1: Hawk, the symbol for Hök District in Halland where I was born. Just before I  became 9 years old I moved to Skåne in Göinge District..

Frame 2: This Frame is a green and gold chessboard. I took my first steps toward competitive chess in 1963 at the Vanneberga Chess Club. Then I played in Hässleholm and finally at Hörja.

My serious encounters with chess came very late in life. On a Wednesday, the 9th of April 1963, I made my entry as a shy youth at the Vanneberga Chess Hall without benefit of any theoretical knowledge except for an article, which I had gotten the summer before from Kristian Sköld. I quote: "The opening move that you can confidently play without a risk of an inferior position is: 1. b2-b4 -. The theory of this move is that it is so defective that 9 times out of 10 it is groping in the dark." End quote.

So the matches were started. In the first round I had to meet an opponent by name of Hugo Andersson and I got white, which was lucky. My opponent was the club master and one of North Skåne´s strongest players with the knowledge that he was glad that I  was still an unknown. Out came the board and the clock. The subsequent move was altogether new for me. So the first obvious play was 1.b4! - ( a natural opening) - e6 ( I believe that my move came as big surprise for Hugo and his cautious opening, perhaps slightly disrespectful towards his simple play) 2.Lb2 Lxb4 3.Lxg7 - ( and in the small hall it didn´t take long before word reached the other players that the Rook had been taken from the club master Hugo Andersson by the newcomer Lennart Ekström. It was a long match with 76 moves where Ekström had played to a superior position through the middle moves and stood to win, but Andersson was stronger and won the match. In round 2 I took a chance by sacrificing the queen and then completed the match with a  victory.

From this start there were many club matches and a series of correspondence chess matches ( the longest match in correspondence chess took 2 years with a Brazilian ).

Frame 3: This frame is a cross. The frame represents a symbol of my Christian faith. Early in my life I made a personal decision to become a Christian and I continued from there. I have served for many years in administration and as a chairman for parish work ( links http://www.smf.se ), http://hem.passage.se/mikyrkhlm , http://www.nybygget.se )

Frame 4: The genealogy tree is a symbol of my genealogical and historical interests. In connection with a 1985 family reunion I became serious about my ancestry and became a  genealogist. At the same time I also got my start with the Göinge Genealogical and Historical Society for witch I later became chairman and editor for the newsletter Gydhingen ( Gydhing is an old name for Göinge ). I have ancestors in both Småland and Skåne (Göinge). I also established the Fröderydbygden´s discussions group in 1986.

Of course there is much more in addition to this over the years. I am employed with the world´s leading transportation company, and perhaps a typical married man with two grown daughters.

To top