Top.

Socknar / parish
Fröderyd Bäckaby Stockaryd Hjälmseryd Hultsjö Skepperstad
Näshult Bringetofta Korsberga Slätthög    
Hörja V Torup Röke Finja Färingtofta N Rörum
Vankiva Urshult Tingsås      

The Parish ( socken, församling ) is always the basic unit in all types of Swedish genealogial research. A parish i a geographical area, the smallast administrative unit in Sweden. All people in the same parish went to the same church, were registred in the same books, and were buried in same churchyard.

 


Fröderyd socken [ byn Hökhult ]

Fröderyd ligger i Västra härad på gränsen till Kronobergs län. Då socknen omnämns första gången 1309, stavas namnet Frearyd. Liksom angränsande socknar är Fröderyd starkt kuperat. (C.FR. Svensson).

I sitt försök till en sockenbeskrivning skriven Bengt Kallenberg i sin avhandling "Försök till en Physico-Oeconomisk Beskrifning öfver Fröderyd Socken i Jönköpings län" år 1810 följande om socknens belägenhet och ryms, folkmängd, climat och antiquiteter följnade:

"Fröderyd Socken är belägen i Jönköpings Län och Westra Härad, 7 mil från Jönköping i sydost, 5 1/2 från Wäxiö och 4 1/2 från Eksjö. Den gränsar i Söder och sydvest till Ranquilla och Asa i Kronobergs län, I Norr till Lannaskede, i Vester till Skepperstad och Hultsjö och i Öster till Lannaskede och Bäckaby; och finnes Kyrkan utsatt på Friherre S.G. Hermelins Charta öfver Götha Rike, utgifven 1807, vid 57°, 18 ½ Latitud och 32 °, 37´ Longetud. [... ] Inom Socknen liggande Byar äro: Hökhult, den största, bestående af 4 hela hemman, och har 121 invånare; Ljunganäs, med 63; Fröset, med 83; Esprilla, med 67; Fröderyd, med 67 och Årset med 67 menniskor."

( Bengt Kallenberg född 1781 som son till Magnus Jönsson o.h.h Ann Cathrin Jonasdotter i Kallsjö. Namnet Kallenberg sannolikt tagit efter hembyn Kallsjö ).

 

Hökhult. Den 22 juli 1783 inställde sig häradets lantmästare i Hökhults by för att inleda förrättningen om laga mät- och storskifte. Närvarande av häradets nämnd och till biträde uti förrättningen var nämndemännen Jonas Kallström i Fröderyd och Edsvurne Dannemannen Nils Jonsson i Årset. Bland jordägarna finner vi för Assaregården Håkan Börjesson son, Börje f.1725, och Per Håkanssons son Sven Persson, f.1758. För Andersgården är bland de församlade, änkan Annica Jacobsdotter, vilken året därpå ingick äktenskap med Per Håkanssons son, Måns, f.1752. ( alla namngivna se min antavla ).

Sedan alla hade församlats, upplästes förordnandet och alla de närvarande fick möjlighet att yttra sig. det noterades att käranden Magnus efterlämnande änka, Annica Jacobsdotter, avsade sig göremålet med skiftet. Käranden Börje Håkansson meddelade att han under innevarande månad hade bortbytt sin ägande andel ¼ del i Assaregården med Jan Danielsson enligt bytesbrev. Ej heller Jan Danielsson eller några andra av byemännen ville ha något skifte "utan förbehålla sig sina nu innehawande, så inn som utägor, orubbat få behålla." Så blev det inget skifte 1783. Storskiftet infördes senare 1808.

Annica Jacobsdotter som omnämns i texten ingick som sagt äktenskap med min anfader Måns Persson. För att ingå äktenskap fordrades att kvinnan hade någon manlig släktings samtycke. Annica som var änka fick sin svärfars samtycke enligt följande handling som återfanns i Vadstena Landsarkiv:

"At laga bouptekning och arfsskifte uti afledne Magnus Matiassons i Hökhult Andersgård sterbhus skiedt, och jag såsom barsens faderfader och förmydare utfått theras tillständiga fädernearf, hvarföre des efterlemnande Enka Annika Jacobsdotter icke hindras kan at i annat giefte träda om och när hon ther till efter Guds skickelse sinnad blifwer, hwartil henne önskas allsköns lycka och välsignelse af Gud den högste, ty warder detta henne såsom bewis till laga bewittning meddelt. Norrskog d:31 Januarii 1784

Matias M:S:S: Svensson i
Ölvreboda, Förmyndare

Til Witne; Nils Norlin och Nils Jansson"

Till toppen

 

Bäckaby

Socknen omtalas år 1337 och skrives då Bäckiaby. Socknen ligger ensligt belägen i Småländska höglandet och gränsar till Fröderyd, Asa, Ramkvilla. S. Solberga, Korsberga och Lannaskede. Trakten är mycket kuperat och de högsta höjderna inom socknen når 310 m. ( ur Bäckaby en smålandssockens historia av K. Ek-Nilsson 1975 ). Ur prostens Sandells anteckningar 1834 skriver han: "Vägarna, på vilka man till det mesta måste ridande komma fram, äro mycket ojämna och backiga. Folket är till största delen ärbar och stilla samt välvilliga. Grövre brott hava på lång tid ej omtalats här blivit begångna. På flera ställen i Slageryd finns en svart såpartad gyttjejord som används till yllefärgning. Vid Gunnarstorp finns en röd mineralhaltig jord, som används vid rödfärgninmg av hus."

Till toppen

 


Uppdaterad 2002-05-14