INFA

Start Uppåt Feedback-sida Meddelanden Projekt INFA IOGT-NTO rörelsen Delprojekt Länkar

Start
Uppåt

IOGT bildades 1879 i Sverige, men grunden lades betydligt tidigare. Vill man söka organisationens rötter, får man gå till USA och ända tillbaka till 1851. Det är därifrån godtemplarrörelsen härleder sitt egentliga ursprung.

Den 11 juli, eller möjligen redan den 9:e, instiftades nämligen den första logen av Order of Goodtemplars i staden Utica, cirka 300 kilometer nordnordväst om New York, i staten New York.

Förhållandena var enkla och starten anspråkslös. Där fanns ingen välformulerad teori i botten. Någon motsvarighet till profeten Mohammed, doktor Karl Marx, Lord Baden-Powell eller andra enskilda personer som med sina idéer utövat inflytande på en hel värld, står ej att finna.

Sammanslutningen bildades av en grupp yngre män, de flesta förmodligen i 20-årsåldern. Leverett E. Coon har tillskrivits äran av att vara initiativtagaren. Bland de övriga fanns T.L. James. Han skulle senare bli generalpostmästare i USA. En hette ironiskt nog Backus, James Newton Backus, bara 16 år gammal. Han förblev sina ideal och godtemplarrörelsen trogen ända till sin död 1899.

Om detta varit i Sverige och i våra dagar borde det följaktligen ha blivit en

UNF-förening. Ideologin sammanfattades i mottot; Vänskap, Hopp och Kärlek (Friendship, Hope and Charity). Detta ändrades året efter till Tro, Hopp och Kärlek (Faith, Hope and Charity). I övrigt var den enkel och kortfattad. Sammanslutningen - logen - krävde helnykterhet av sina medlemmar och skulle kämpa mot alkohol och andra rusdrycker.

Ideologin konkretiserades

En mycket närliggande och konkret målsättning var förmodligen att bidra till att ett totalförbud av alkohol skulle kunna införas i staten New York. Att " Världen är vårt fält" skulle var uttryck för medveten ambition i den här gruppen är knappast att vänta. Därtill var perspektivet för snävt.

Verksamheten bedrevs i ordensformer och man följde en bestämd ritual på mötena. Det var inte något märkligt med det. I USA arbetade på den här tiden mängder av ordenssällskap med de mest varierande syften.

Ideologin lyste förstås igenom i ritualerna, men även de var till en början enkla till sin utformning. Först några år senare, när metodistprästen och frimuraren D.W. Bristol lät engagera sig i rörelsen, fick ordensformerna ett innehåll som var anpassat till tidens krav och människornas behov. Han utvecklade ett ritualverk, som blev ett mästerstycke i formuleringskonst. Härigenom kunde ideologin konkretiseras för medlemmarna i uttrycksfulla och engagerande termer.

Utbrytargrupp

Utvecklingen gick annars snabbt. Men det dröjde ändå inte länge förrän det uppstod meningsmotsättningar inom den nya rörelsen. Bara året efter, 1852, bildades en utbrytargrupp; logen nr 1 Excelisor av the Independent Order of Good Templars, i staden Syracuse, New York. Förkortningen IOGT har alltså sin härstamning härifrån.

Denna minnesvärda händelse skall ha ägt rum i Empire House, som visst låg i det nordvästra hörnet av North Salina och West Genesee Streets. Huset skulle ännu en gång bli centrum för en historisk sammankomst. Redan den 17 augusti skulle medlemmar från de tre logerna i Syracuse, Fayetteville och Ithaca samlas här och bilda the Grand Lodge of North America. I modern mening var det fråga om den första riksorganisationen. Namnet var emellertid något pretentiöst, eftersom verksamhetsområdet egentligen bara var begränsat till staten New York, men detta skulle rättas till några år senare.

Den ursprungliga Order of Good Templers dör ut efter kort tid, medan IOGT expanderade steg för steg. I mars 1853 bildades den första logen utanför staten New York. Det var i Alliance Ohio. Några månader senare introducerades IOGT i Kanada. 1855 bildades storlogerna i New York, Pennsylvania, Ohio, Kentucky, Michigan, Indiana, Illinois, Missouri, Kanada och Iowa. Det som egentligen skulle blir världsorganisationen, men som tills vidare fick nöja sig med namnet Right Worthy Lodge of North America. Samtidigt antog storlogen av New York ett mera verklighetsanpassat namn.

Bara fem år efter den epokgörande händelsen i Utica fanns det 65 722 medlemmar i 1 037 loger, som i sin tur var förenade i 11 storloger. Här kan man tala om genombrott.

Europa erövras

1868 nådde godtemplarrörelsen Europa. Engelsmannen Joseph Malins hade tillbringat några år i USA och blivit medlem i logen nr 279 Ketcham i West Philadelphia 1867. Han återvände kort därefter till England med uppdraget att införa IOGT där. I september 1868 kunde han bilda den första engelska och europeiska logen, nr 1 Columbia i sin hemstad Birmingham. Han var då 24 år.

En ny epok och en märklig karriär hade startat. Tio år senare blev Malins den ledande, när en grupp ombud på det internationella storlogemötet i Louisville, Kentucky, inte kunde finna sig i ett beslut om att utestänga negrer från de vitas loger. IOGT rämnade i två delar. Right Worthy Grand Lodge, den ursprungliga organisationen, reducerades kraftigt i slagstyrka genom att Malins och hans supporter organiserade the Grand Lodge of the World. I dagligt tal betecknades de båda grenarna av IOGT kort och gott för den hickmanska och den malinska efter sina respektive ledare J.J. Hickman och Joseph Malins.

Vid delningen 1876 hade IOGT 721 000 medlemmar i 12 593 loger. 1888, året efter det att de båda grenarna återförenats i Saratoga, New York, hade medlemsantalet sjunkit till 484 789 i 11 055 loger.

Starkt fäste i norden

Under den här tiden hade ändå godtemplarrörelsen fått fotfäste i Norden. Hit kom IOGT från just England genom skepparen Carl Reynolds, som i sin hemstad Porsgrunn instiftade logen nr 1 Förste Norske, 1877. Till Sverige överfördes godtemplarrörelsen direkt från USA genom baptistpastorn Olof Bergström. Han bildade den första logen nr 1 Klippan i Göteborg 1879.

Carl Fredrik Balle, född i Finland och brorson till den norska ordenschefen åtog sig att införa IOGT i Danmark, när han flyttade till Köpenhamn 1880. Det lyckades också utan större problem och samma år kunde logen nr 1 Tempelherren instiftas i Köpenhamn.

Skomakaren Ole Lied från Ålesund tog med sig godtemplarrörelsen, när han utvandrade till Island 1884. Den första logen nr 1 Isafold bildade han i Akureyri. Samma år skulle Oskar Eklund, sedermera ordenschef, riksdagsman och mycket annat, införa godtemplarrörelsen i Finland, men därav blev egentligen intet. Visserligen bildades loger både i Helsingfors och Åbo, men som slutna sällskap upplöstes och förbjöds de obönhörligen av de ryska makthavarna i landet. Inte förrän 1913 blev det möjligt för den internationella ordenschefen Edvard Wawrinsky att instifta den första finländska IOGT-logen nr 1 Balder i Helsingfors.

Demokratiska arbetsformer

I Norden blev godtemplarrörelsen en folkrörelse på betydligt bredare bas än i övriga delar av världen. Visserligen framstod totalförbud mot alkohol som ett övergripande för att inte säga slutgiltigt mål även här, men rörelsen förenade alkoholpolitisk opinionsbildning med en kulturell verksamhet, som var betydligt mera differentierad än någon annanstans. Det byggdes ordenshus, startades bibliotek och studiecirklar, spelades amatörteater, bedrevs barn- och ungdomsverksamhet och mycket, mycket annat .

Mot dans, idrott och bio fanns det ursprungligen uttalat motstånd inom de egna leden. Så småningom gav detta vika och utbudet av aktiviteter kunde breddas ytterligare.

Godtemplarrörelsen välutvecklade demokratiska arbetsformer och det alkoholpolitiska engagemanget stimulerade det allmänpolitiska intresset hos medlemmarna. Ideologiska debatter förekom kontinuerligt på alla nivåer inom rörelsen. Många medlemmar lät också engagera sig partipolitiskt, som följd av att verksamheten inom IOGT fungerat som en väckarklocka för dem.

Till och från förekom det meningsskiljaktigheter mellan olika grupper inom de nationella organisationerna. Ofta var de av övergående karaktär och satte inga märkbara spår efter sig. De frågor som det gällde behövde inte heller vara alltför betydelsefulla.

Ungdomsförbund startades

I vissa fall räckte det emellertid inte med att vänta sig att tidens gång skulle medföra en naturlig anpassning till nya villkor. Ungdomen exempelvis var missnöjd med sin roll både inom logerna och inom IOGT som helhet. Speciella ungdomsavdelningar och kort därefter nationella ungdomsförbund organiserades. 1906 bildades Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, SGU. Tre år senare hade turen kommit till Norge. Norges Godtemplar Ungdomsförbund, NGU, inledde sin verksamhet 1909. Idag heter de Juvente. Danmarks Good Templar Ungdomsförbund, DGU, bildades sedan 1916.

Vid SGU-kongressen i Karlskrona detta senare år konstituerades så Skandinaviens Godtemplares Ungdomsförbund av SGU, NGU och DGU. Namnet ändrades redan 1919 till Nordens Godtemplares Ungdomsförbund, NGUF, därför att man ville hålla förbundet öppet för finländska och isländska ungdomsförbund.

1947 bildades Finlands Svenska Godtemplarungdomsförbund, FSGU, och Suomen Goodtemplari Nuoriso, SGN, det vill säga den finskspråkiga befolkningens ungdomsförbund. Islenzkir Ungtemplare, IUT, instiftades 1958 och 1966 fick även Färöarna sitt ungdomsförbund i och med Ungtemplarsamband Föroya, konstituerades. Inom godtemplarrörelsen har Färöarna sedan början av 1950-talet haft rang och värdighet av självständig nation.

Nästa milstolpe i godtemplarrörelsens utveckling uppträdde möjligen 1972. I syftet att rationalisera det nordiska godtemplarungdomssamarbetet organiserades NGUF då till Nordens Godtemplarungdområd, NORDGU

The very first platform of IOGT formulated inte the year 1859

Total abstinence from all intoxicating liquor as a beverage.

No license, in any form, under any circumstances, for the sale of liquors to be used as a beverage.

The absolut prohibitation of the manufacture, importation and sale of intoxication liquor for such purposes; prohibitation by the will of the people, expressed in due form of law, with the penalities deserved for a crime of such enormity.

The creation of a healty public opinion upon the subject, by the active dissemination of truth in all the modes known to an enlightened philanthropy.

The election of good, honest men to administer the laws.

Persistence in efforts to save individuals and communities from so dreadful a scourge, against all forms of opposition and difficulties, until our success is complete and universal.

Källa: Good Templary Through Hundred Years, Larsen-Ledet, Aarhus 1951.

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till iogt@goteborg.utfors.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 13 mars 2002