AlboHäradtz dombook ifrå Midt-
sommor anno 1600, på Huilcken tidh
iag, Jöns Jörenson till Samsaridt,
begynte sitia wthi Härätzhöffdingz
stad, i för
de Häradt, wppå ädle
och Welbyrdig Oluff Boosons
wägna till Håff.

1 Nempdemän

Per Störieson i Näß

Peder i Knapatorp

Peder i Boosgård

Botil i Hagult

Erland i Engia

Per i Tagil

Månß i Abbramßryd

Börge i Lekaridt

Oluff i Gåtaß

Månß i Förßa

Larß i Hult

Joen i Skipßhuldt

2 Samme dagh bleff affsacht för retta, at Erland Clemitzson skulle vtgifua 20 march för en Piga han belägradt hade, then han doch sedan til echta togh. Effter thz - 3 Cap wthi Giftomåla Balcken.

3 Bleff affsagdt för retta, at Per Gudmundson i Gaphyltan skulle vtgifua 40 mh til treskiffteß, för en Piga han belägrat hade. Effter thz - 13 Cap i Giffto: balck. It. samma quinfolch Nempligen Ingeborg Månsdott som förde Peder belägradt hade, wart och sakfelt til at vtgifua - 40 mh til treskiffteß, Doch på wppå höga öfuerhetenneß nådiga behag. Effter Samma Cap.

4 Vardt afsacht för Retta, at Sone Bengtson i Knapatorp, skulle vtgifua tre mh til treskiffteß, för en löska kona han belägradt hade.

5 Samme dagh sachfelteß Nilß i Holakra för enfalt hor och mökrenckningh han bedrefuidt hade til at vtgifua til treskiffteß Oxar - 6 st. och - 6 daler Doch wpå åfuerhetenneß nådiga behagh.

6 Sammaledeß och Nilß i Byrckösiomåla för enfalt hoor och mökrenchningh skal vtgiffua Oxar - 6 st. Peninger - 6 Daler. Doch wpå öfuerhetenneß nådiga behagh.

7 Nilß i Hösio för enfaldt hoor han hade bedrifuit medt en löska kona, Sachfelteß til at vtgifua Oxar - 4 st. Peninger - 4 Daler. Doch på öfuerhetenneß nådiga behagh.

8 Wardt afsacht för retta, at Löfuingh i Starhyltona skal vtgifua - 40 mh til treskiffteß för Mökrenchningh Effter thz - 3 Cap. Gifto:

9 Feste Jönß i Miöhuldt en - 12 manna ed til nästa ting, at han icke hade belägradt Siögårdz Nißonß hustru, Såsom hon honom thet här in för retta tillade.

10 Samme dag bekende Siogårdz Nißanß hustru här in för retta, sigh haffua bedrifuidt hoor medt Jönnß Månson i Torisåß, Sampt medt Eskil Pederson ibm: huilcket the intet nekade, Men bekende sigh intet hafua wist af huar annan. Huarföre häritzhöffdingen, iagh och Nempden icke kunde fry theraß lif, vtan stelte thet wthi wår Aller nådigste öfuerhetz gunstiga behag, huad Nåde H. F. N. theckeß göra med them.

11 It. bekende förde quinfolch sig och hafua bedriffuidh hoor medt en wid nampn, Märulta Jößen, huilcket han doch nekade. Och therföre vtfeste en tolf manna Edh.

12 Theße effterne woro i edh medt Jönß Månßon, at han icke war wiliandeß vthan wollandeß i Gumme Marß dödh wthi Wärmanshuldt.
Edamän:

Larß Månß i Bochult

Jon i Åbogem

Per ibm

Jön i Brönna

Oluff ibm

Jon i Åsana

Ingemar i Garanßhult

Peder i Stubbalycke

Laße i Boatangana

Oluff i Kåppingabygden

Clëmët i granö

Månß i Hesthagan

It. denne edh hade icke wordet förde Jönß Manßon tillåten, huar icke Kyrckiohärden, här Anderß i Wislanda, Sampt Sone i Skipult Nilß gådt i Rekalsult, och Månß i hesthagan, som woro hoß förde Gumme vthi hanß ytersta, hade witnat det han icke skylte honom wara wiliandeß wthi hanß dödh. Och therföre wardt förde Jönß Månßon fäldt til Wåda boot - 20 mh Effter thet 2 Cap. i Dråp: medt wåda

13 Kom för retta Jon Sterning, och bleff sakfelt för thet han hade gångit obuden i gestabud, til at vtgiffua til treskiffteß, Peninger - 3 mh. Effter thet - 8 cap. i Gifftom:

14 Sammaledeß kom för retta Störie Håkonson, oc hade stunget förde Jon Sterningh, tu hoolsting i brystet oc i ryggen, och therföre sakfelteß til at vtgifua til treskiffteß, Peninger - 9 daler. Effter thet 3 cap. i Såramålom:

15 Än hade förde Jon Sterning stunget förne Störie Håkonson tu stingh wthi handen, Och saakfelteß therföre til - 3mh til treskiffteß.

16 Håkon Arfuidzson i Arnhult, feste lag til nästa ting för Rådiur

17 Vardt affsacht för retta, at Jonß son i Högalijd skulle gifua Clëmmet Pedersonß barn - 20 daler för thet han hade slagit honom, Och tilmätte förde Clemmetz slecht honom at hafua waridt hanß sanne baneman, huilcket the honom doch intet kunne öfuer tyga, nu i tu år, som ther om war ransakadt. Derföre tilsadeß, at huar förde Clemmet Pedersonß barn och arfuinger icke wille låta sig nöya medt samma - 20 daler. tå skulle the å nästa tingh, wnderbiuda förne Jonß son til dråpit medt en - 12 manna edh. Effter thet - 20 Cap i Dråpmålom medt wilia

18 Kom för retta Oluff Booßon, fulmyndigh wpå Stafanß hustrueß wägnna i Möklarydh, Per i Spongult, fulmyndig på sin hustrueß wägnna, oc tingskiötte Esbiorn Pederson halfparten i Werpeßulta, gård, som förde Esbiorn nu åboor, Och hade the therföre bekommit och wpburit effter fult nöye och bethalning, huar thera peninger - 50 daler, och 4. lodh Silfuer. Och hafuer förde Esbiorn sin arfuedeel i samma gård.

19 Såmme dag bekiende Håkon arfuidzon i Arnult, här för retta, at han hade skutit rådiur, och wardt derföre sakfeldt at vtgiffua Cronan och häritzhöfdingen - 9 daler.

20 Kom för retta Månß håkenson i Palmaridt på sina vägnna, Suen i Torhuldt på sin hustrueß wägna, tingskiötte all sin arfredt i Öfuißhuldt ifrå sig och sina arfuinger, Och then tilägnade sinom broder Jönß Håkonson för 74 daler och en skeed om 4 Lodh.

21 Kom för retta Månß i Palmaridt fulmyndigh wpå sin hustrues vägnna, och tingskiötte en tionde pardt i Torhuldt, och tillägnade then sin hustrueß broder, Suen Person i förde Torhuldt för Peninger - 28 daler Sammaledeß och Jon Person i Hunda för sig och alla sin syskone tilskiötte sinom morbroderß son, Suen i torhuldt all theraß arfuedel i förde torhuldt, Som war en sösterdeel för 11 daler Peninger

22 Wardt afsagdt för retta, om gudfruchtig och wellärd man här Bengdt i Slette, och hanß Sochna bonde, Per i Rekalsboda, Om then förlichning, som them emellom wthi Lingkiöping, gönom the ärowördige fira bispernaß tilskyndan, giordt war. Effter som? thet breff ther på gifuit, förmälar, skulle gillaß och stadigh wara.

23 Theße äro the witne som Per i tagil förskiöt sig til at the skulle hafua hördt thet här Bengdt i Slette skiellte H. F. Nde
Jönß Anderson i Tagil, Jönß Nilßon ibm, Jönß Brun ibm, Bengdt Karßon i Besternna.

24 Kom för retta Per schreddare i tagil och bekende thet han hade hördt här Bengdt i Slätte förtala Wår N. Öfuerhet, Tå wardt han tilfrågadt af mig och nemden, om sin witne som thet med honom hörde. Och effter han förskiöt sig til hela sochnen som sådant skulle hafua hördt, Och så monga aff sochnamännerna, som tå wpå tinget tilstedeß woro, nekade sig thet aldrig hafua hördt, Tilsadeß at förne Per schräddare å nästa ting ther effter, medt Sex suoren witnne, skulle samma sagu beuisa, Eller effter Lagen therföre straffat blifua.

25 Theße effterne hafua syndt Per Erichsonß hustru i Hönestorp Per Bengdtson i Alfuestad, Sampt hanß hustru, som war hoß henne i barnsengh. It. Jon Månson i Eloffztorp.

26 Kom för retta Sifrid i Benestad, fulmyndigh wpå Nilß Andersons wägnna i Ask, tingskiötte Suen brun i Enganäß all theraß arf och ätlefue i Enganäsa gård, Och är ther före gifuit - 33 Lodh Silfuer, Sampt en tiortel så god som 8 mh. Och hade förde Nilß kiöpt en söster deel i samma gård aff Elin Carl Monsonß, Och Suen Biöre hade gifuidt honom sina Peninger igen, Derföre skiötte förde Sifridh förne sösterdeel ifrå hans arfuinger, Och in vnder Suen biöre och hanß arfuinger.

27 Kom för retta Laße i Högult, fulmyndig wpå Anderseß wägnna i Duelycke och hanß sösterß toffwa, och tingskötte en fierdungh i Hyttinge i Stenbrohuldta Sochn, och tilägnade then Jon Nilsons barn, för 68 Lod Silfuer. Här föruthan haffuer förde Jon Nilsonß barn en fierdungh. Än hafuer Jönß Karßonß Fader wpburit i Ätlefuue för samme halfue gård it lod Silf. Laß Månßon i Hönestorp medt al sin söskenne i ätlefue för samme halfue gård Peniner 6 daler, Noch Bengdt i Longas(ten) i ätlefueß gåfuo - 4 mh. Nilß i Röshuldt i ätlefueß gåfuo - 6 march. Och han i Hy(t?)tinge hafuer löfuat honom i Duelycke fryt fylla högge på Hyttingz skog til then half part han boor wpå i Duelycke.

28 Kom för retta Gunnar i Kåppingabygden, fulmyndig på sina och sina syschonnes wägna, nempligen Johanna Nilsadotterß, Märita Nilsadotterß och Brita Nilsa dotterß wägnna, och bortskiötto alt theraß arff oc ätlefue i Barckhulta gård. Och hafuer brodren Gunnar i Koppingabygden bekommit Silfuer 29 Lodh, och 7 lodh silfuer til ätlefueß gåffuo. Huar söstren 21 lod, Och sin fader til födo 20 daler. Sammeledes hanß faderbroderß son Per Person i trintendaal tinghskiötte halfparten af sit arf oc egit wthi samma Barchulta gård, in vnder Håkon Nilson Och är ther före gifuit - 60 lodh Silfuer

29 It. Nilß på höga wägen hafuer bekommit i Ätlefues gåfuo, 6 lodh Silfuer. theslikeß, Håkon Eschilson i ätlefueß gåfuo en daler.

30 Same dag sakfelteß Börge Månßon oc Månß Jönson til at vtgifua Chronone och häretzhöfdingen (?) 9 daler, för en hiort som the ihiälslagit hade i Sion, och den döldt för öfuerhetenne.

31 Kom för retta Per Månßon i Kiäxboda, oc klagade wpå sin gårbo, torchil ibm, at han medt Krudtmakare Embetet hade vpbrendt beggieß thera huuß, sampt alt thet the åtto. Så effter nempdenneß flitiga ransakan, om thetta mål, är befunnedt, thet med rett wåda wara tilkommedt. Ähro the här på tingit såledeß sig emellom förendte, att han som Elden vtsatte, skal gifua sin gårdman - 30 daler, Och här medt låto the sigh på båda sidor vel åtnöya.

32 Kom för retta Per Erichson i Hönistorp, och klagade det en widh nampn Nilß Personn sampt medt en annan vidh nampn Jon, hade både gåt vthi hans gårdh om en Sundagh, medan folchit war widh kyrckan och willo woldtaga hanß hustru, Och tuå resor brotat medt henne, tilbiudandeß at fremia sin onda wilia, så at hon moste fly från huuß och heem oc ifrån sina barn, Och bort til it annat torp, oc meente sig ther kunna bekomma hielp och vndsetning. Men effter hon fandt ther ingen hema, reddeß hon at barnen som hema wore, skulle misfaraß, ty gich hon effter nogon liten stundh heem igem, Och fandt them än tå hema för sig i stuffuan, tå begynnte the åter på nyt igen at brytaß medt henne, och bådo at hon theraß wilia fremia skulle, huilcket hon them nekade, och sade sig ingalunda thet wilia giöra. Och bekende hon at the tracterade henne så illa, oc bretos medt henne at hon ther aff wardt aldeleß wanför och förderfuedt, Såledeß at hon ther igönom bekom tarmalopedt. Till huilcken henneß berettan nogre af them som tå tilstedeß woro, suarede och sade henne hafua hafft samma meen lenge tilförena, Men hon beuiste medt skäligh witne, som hoß henne hade warit vthi barnsengd, det hon tilförena war en helbrägda och färdig quinna Sammaledeß beuiste och förde Per Erichzson, at den tidh thenne tuå förde förnummo honom wilia klaga sama woldzgierning tilförena, tå hade the medt berådt modh gongit hem i hanß gård och stufuo, och både medt trugande och lockande tuingade honom, at han icke skulle vpenbara theraß bedrefft, der medt the och giorde åkommo wthi hans stufuo golf på sama tidh, medt sina yxer. Och sedan gingo the til it annat torp strax ther hoß, och trugade quinfolcken at the skulle witna medt them, at sådant som förde Per Erichson medt sin hustru på them sade, war osandt, Och bodo them huar thera en schieppa korn, at the vthi så måto wille giöra them bijstand, Men effter the them thet nekade, slogo the them både blå oc blodiga, Och för sådana theraß grofua mishandel kunne icke the 12 frij theraß liff, wtan wordo effter thet 12 Cap i Edzör. dömde vnder suärdet, med mindre at H. F. Nde teckeß them benåda

33 Feste Håkon Halstennson en 12 manna Eed, til nästa tingh adt han icke hade stuledt, Såsom Erengitzl honom tilmätte

34 Kom för retta Per Börgeßon i Lekaridt, huilcken wardt öfuertygadt, haffua först belägradt sin faderß legopigo Nempligen Bengdta Larßadotter, then strax ther effter wart echta gifft Men i midler tidh kom en henneß söster, then han och belägrade Nempligen Gertrudh Larsadotter, Huilcket honom rechnadeß för kiettery och tuenne Mökrenchningar, Thetta förschna samme Per Börgeßon friuilieligen och förutan nogra höga Eder eller beplichtelse, och sielff bekende. Derföre för sådana groff misgierningh och Gudz förtörnelse wardt han aff mig och nämpden dömpder til Elden, Doch moste H. F. N. här om tilförena vthi vnderdånighet warda kungiordt. Men then kiätterschan nempligen Gertrud är vndkommen, huilcken medt flijt moste vpspanaß.

35 Kom för retta Arfuidt Olßon, huilcken hade belägrat en Piga N. Kirstin Oluffzdötter, Och wardt therföre saachfeldter effter thet 3 Cap wthi Gifftom: til at vtgiffua til treskifftes Peninger - 9 daler

36 Kom för retta Matz Laßeson i Älmisberg på sina vägna, Per gmmaßon i Lökanäß, fulmyndig wpå sin söstersonß wägna, och wpå alla henneß söschenneß wägnna, Theße förde bortskötto ifrå sig och sina arfuinger all then arff och ätlefue som the hade vthi Elmisberga gårdh, Och then thilägnade Matthiß Laßeson som nu boor i Älmisber(ga) gård, För Peninger - 38 daler

37 Kom för Retta Per Jönßon i Vråsa, fulmyndigh på sin hustrueß wägnna, Påfuel i Miöhuldt, fulmyndig på Germundz wägnna i Skiöreda, och wpå hanß söskenneß wägna, Theße förschne tingskiötte alt thet arf och ätleffue som the åtte i Lönßhulta gård, vndan sig och sinom arfuingom, och tilägnade thet Nilß Månson som nu boor i förschna Lönßhuldt för - 78 lod Silf.

38 Kom för retta Jönnß i Förebergh på sin hustrueß vägna, N. Inngiärd Månsadotterß, och bortskiötte en fierding i norra Siuhuldta gård, För - 60 daler och try Lodh Silff, och tilägnade then Ammund i Broaschog oc hanß hustru. Och en fierdungh hade han ärfft.

39 Kom för retta Laße i Holchöya på sina egna wägna Suen i Sedingahuldt på sina egna wägna, Suen Nilson i Riskulla på sin hustrueß vägna, Kirstin Nilsa dotter i Holchöya, och Karin ibm wpå sina egnna wägnna, Theße förde skötte och affhende sig och sino arfuingom alt thet arff och ätleffue som the åtte i Holcköya gård, halffuer gården för 12 tiogh Lod Silffuer, och tilägnade then Laß Jonson i förschne Holcköya, halffuan gården oc en ½ fierdungh

40 Kom för retta Laße Jonßon i Holchöya fulmyndigh på Pederß wägna i Wäleke, och tingskötte halffuan Sedingahulta gård vndan sigh och sinom arfuingom Och in vnder Suen Jonßon som bor i samma gård, för halfuan Holcköya gårdh, Och gaff förde Peder i Wäleke halff tridie tiog Lodh Silffuer til gårda byte.

41 Theße effterschriffne gårdar Lagbodoß
½ Säluuldta 1º
½ Siuhuldt 3º
½ Wäleke 2º
Hagult 1º
½ Elmhuldt 1º
Holckuldt 1º
Södre delen i Böristorp 1º
Hoaldt i Wierstadh S 1º
½ Orma gården 1º
Norra gården i Transult i Hiorsberga S 1º

42 Kom för retta Jon i Elmhuldt och Erich Anderson i Suauanä(s) och försporde sig om en tridiung i Suauanäsa gård, som här Sigge hade sig tilpandtat, och the både wille then lösa, tå bleff them ther på suarat, at Jönß Nilson skulle lösan igen, som honom vtsatte, Och sedan göra aff sine huad han will.

43 Kom för retta Anderß i Rydh, fulmyndig wpå Karin Peders dotterß wägnna i Bredhuldt, Månß Bengtson i Rydh fulmyndig wpå Elin Giermundzdotterß wägnna i Ryd, Nilß Månson i Rydh, fulmyndigh wpå Ingeborgh Jonsdotterß wägnna, Jon i Skipshult, på Jon torsonß wägnna i Wthnäß. Sammaledeß och för hans broder barn, och för Störie Månßonß i Skipzhuldt, Nilß Månßonß i Rydh, fulmyndig på Elin Sifridz dotterß wägnna. Theße förne tingskiötte oc afhende alt theraß arff och ätleffue, som the åtte i then södre gården i Rydh, nempligen en fierdung, för 140 lodh Silf och sex daler peninger, och tilägnade then Hans Dauidzson wpå sin hustrueß vägnna.

44 Anderß i Rydh fulmyndigh wpå Månß Nilsonß wägnna i Beckiaslöö, och hanß söster Ingeborgh Per Larsonß, och Ingiärd Jonß i Börlanda, och Kirstin Nilsadotter, och tingskiötte tridiungen i skog ifrån sigh och sinom arfuingom, och tilägnade then Tord Jönßon och hanß hustru Elin Suenß dotter, som ähr henna byrd, För 24 daler, och 4 schotgilla kiör.

45 Kom för retta Suen törißon i Horidh fulmyndig på sin hustrueß vägna Sigredeß, Per Störison på sin söskenneß wägna, Månß bengtson fulmyndig på sin hustrueß sigridz wägna, och henneß brod Jon Andersonß wägnar, Gunnar Jonson fulmyndig wpå här Suenß wägna i Trelestadh, Börge Hendrichzson fulmyndig wpå Månsa barnß wägna i Harnisås Och tingskiotte Oluf bengdtzsonß barn i Dansio, tuå tridiedel wthi Dansio gård, Förutan en tridie deel som han hade sielff medt sin söskenne ther inne, För 155 - Lodh Silfuer


46 Nempdemän

Erland i Ölsakra

Suen Störißon i Horid

Suen i Mestrault

Per i Anaboda

Jon Suart i Ryd

Jönß Vhr i Hösio

Per i Knapatorp

Jon i Skipsult

Nilß i Wreedt

Frende i Eskåß

Jon i tolstorp

Nilß i Besterna

47 Theße woro Edamän medt Håkon Halstenson, at han icke hade stulit som Hustru Kirstin i Slettö honom tilmätte
Edamän

Håkon Halstenson

Halsten Gummaßon

Karl Nilson

Månß Nilßon

Nilß Ingemarson

Jon Anderßon

Suen Simonson

Jon i Rothäsle

Per i Elinhult

Bengt Karlßon

Per i Rothäßle

Nilß Nilßonn

48 Feste Erengitzl i Wäsebo en sex manna edh til nästa ting at han icke ihielslog Per Bengtsonß suin i tölestorp såsom han honom tilmätte.

49 Wardt affsacht för retta, at Per Gumeson i Botorp skal vtgifua til treschiffteß 40 mh för then Piga han belägradt hade, Huar han? icke å nästa tingh ther effter beuisa kunne, henne haffua hafft tilförena medt manfolch bestella, Effter som han lät vnderstå sig thet kunna beuisa.

50 Börge i Ör sachfelteß til at vtgifua Cronone 2 mh och häritzhöffdingen en mh, För en koo han förderfuadt stiälte för sin granna, Jönß i brogard?

51 It. saachfelteß och förde Börge i Ör til 9 daler at Vtgifua Cronan och häritzhöffdingen, för en Engh som han ifrån sin granna sigh tilväldat hade, så och rånt it näät ifrå Jon i Sunnanhaga.

52 Wardt Nilß i Karstorp för hoor och Mökrenchning sakfelter at gifua häritzhöffdingen et par oxa. Men om then andra tuådelen skulle han förlika sig medt sin husbonda, Trulß Palnißon.

53 ½ tölistorp 2º
½ Mellomgården i Bästerna 2º } Lagbiudeß


54 Nämpdamän

Botil i Hagult

Clemmet i Bissißuldt

Per i Wäleke

Esbiorn i brennehult

Månß i Abramßry

Larß i Höguldt

Jönß i brantalijd

Laße i bestråß

Bengdt i Lindefelle

Jon i Finglingahuldt

Hemming i Hörningzuldt

Peder i Arnnåß

55 Bleff affsacht för retta, at Åke Samsingzson i Näß för en pigo han belägradt hade, Nempligen Karin Andersadott i Blädinga, skal vtgiffua - 9 Daler til treskiffteß

56 Håkon Karßon i Skallakul vtfeste en 12 manna Edh til nästa Tingh, at han aldrigh hade bedrifuidt hoor.

57 Södrahuldt Lagbiudeß 2º

58 Bengdt i Brennehuldt och Jönß Jönson i Stackanäß witnade wpå theraß Siäl Salighet, at the hade hördt thet Lagmanßbreff i Oby wpläsaß, som Jönß i Hynnanäß haffuer.

59 Ingemar i Lönsuldt vtfeste en 12 manna Edh til nästa tingh, at han aldrig hade belägradt Anna Suenßdotter i Quärnnatorp.

60 It. försonadeß Peder Månsonß sak i Bohuldt här på tingit såledeß, nempligen at han för thet han hade belägrat tu söskenne barn, skulle vtgifua Chronone och häretzhöffdingen - 7 daler, Doch wpå öfuerheteneß nådiga wardt han der medt förschonat, Effter han höldt sig widh skogen ud: tå, när thenna försoningh igönom hans vtskickade budh, wardt såledeß begången som förescht står.


61 Nämpdemän

Per Störieson i Näß

Månß i Binshuldt

Erland i Enngia

Anundh i Skoglakra

Börge i Lekaridt

Månß i Skiölstadh

Jon i Skipsult

Månß i Förßa

Laße i Lindrydh

Per i Tagil

Jönß i Claßnatorp

Per i Knappatorp

bedrift hoor med
sit Syskenebarn

62 Kom för retta Nilß Sterning i Moada Sochn som hade bedrifuidt hoor medt sin hustrueß syskenne barn. Och therföre wardt affsacht effter thz första Cap. i Tiuffua Balcken, Så oc effter thz sista Cap i Högmåliß Balcken, at både han och hon som han hade bedriffuidt synden mz skulle therföre mista liffuedt.

63 Samme Dagh bleff och affsacht om Per Börgeßon i Lekari(dt) huilcken hade bedriffuidt kiättery medt tuå systra, at han effter F. Ndeß breff, och effter then förra afsagde Dom och sententz, skulle stå sin rett huilcket honom och tå strax öfuergich.

64 Samme Dagh saakfelteß Jon Sterningh i Nåtarydh til tre mh at vtgifua til treskiffteß, för tre små giäddor han hade stulit Vt aff en Miärda

65 Gumme Månßon i Linduldt vtfeste en 12 manna Edh til nästa tingh, at han icke hade skutidt rådiur.

66 Kom för retta Anderß i Rydh fulmyndigh på sina egna Nilß Person i Lästadh fulmyndigh på Ingiärdh Jönß Andersonß wägna i ödetoffta. Theße förne skötte och skaff.förde alt theraß arff och ätlefuo i tranesiö gard, som är tuedelen aff halffue gården, ifrån sigh in vnder theraß broder Löfuingh i tranesio, och hanß hustru til ewerdeliga ägo, Och hade therföre wpburit N. Anderß i Ryd - 20 daler Ingärd Jönß Andersonß i Ödetoffta och 20 Daler

67 Suen Gummeson i Aritzåß vtfeste för Såramåll huilckit han hade giordt Per Lychniß hustru Penninger - 6 march

68 Kom för retta Marckuß i Gefuatorp oc talade til grannarar i Lekaridt om åldengiäld, Tå wardt them emellom ther om, såledeß affsagdt at alla skola igen leggia tilhopa Peningernna, som the för ålden giäldet vpburit hafua, oc sedan skifftiß huariom som han i boolbyenom äger

69 Samme dag kom för retta Nilß Pederson i Gimla, huilcken tilförena hade wpå häritztinget varit Dömder vnder suärd, För thet han sampt med en annor hade welat woldtagit en gifft manß hustru, Och der til medt giordt en hemgång Sammaledeß hade och quinnan effter som hon bekende, i thet hon så häfftigdt brötz medt them när the henne skemma willo, bekommit euerdeligit meen, der af hon gönom theraß tilskyndan wanföör war bleffuen: huilcket förde Nilß här på tinget tilbödh sig at neka, oc wille beuisa förda Quinno samma meen och feel haffua lenge tilförena hafft, Och doch intet kunne henne medt nogon skiälig beuiß öfuertyga, Derföre Effter nämpdenneß granna och noga ransakan om thet måål icke annat i Sanningh wardt funnet, vtan at hon iu hade samma sit meen och broch igönom theraß handauerck bekommet. Ty wardt honom effter F. Ndeß breff, och effter then förra afsagda Dom, honom här aff tingit affsagdt, at han therföre borde stå sin ret.

70 Kommo för retta Pederß frender i Mölakulla, oc bekende thet han hade belägrat tu Quinfolch, huilcka woro skylde til tridie Leedh, Och effter förde Peder gich vid schogen tilbodo hanß frender, at wilia sona hanß saach, Och wardt aff Chronones befalningzman, Welbyrdigh Anderß Suenßon och häritzhöffdingen, wppå höga öfuerhetenneß nådiga behagh, beslutidt, at han skall vtgiffua Chronone och häritzhöffdingen - 15 Oxar, och - 15 Daler

71 Theße gårdar wordo Lagbudnne
¼ Vthi store gården i Vigby 2º
½ Norra gården i Ströby 2º
¼ Vtaff Ingiärdz deel i Ör 1º
3/4 Aff södre Huldtz gård 3º


72 Nämpdemänn

Botil i Hagult

Bengdt i Biornnahult

Larß i Högult

Per Störießon i Näß

Gunne i torp

Jon Månßon i Hönetorp

Per i Bosgården

Nilß i Kätteboda

Manß i Ströby

Erich

Gunne i Opparidt

Månß i Abramßrydh

73 Kom för retta Siogårdz Nißanß hustru, och bekende at hon war belägradt aff thre knechter, den ene war lagliga gifft, then andre war trolofuadt, och Prästen hade lyst för them tuå resor, Och then tridie war ogifft. Derföre kunne icke nämpden fry henneß Liff, vthan vart effter F. Ndes breffz lydelse dömpd från Liffuedt

74 Edamän medt Suen Jönßon i gotåsa, at han aldrigh hade belägrat Kirstin Trufuiß dotter i Kalckatorp.

Jönß i Löffhuldt

Jönß i brogård

Suen ibm

Börge i tagil

Per i brogård

Jönß ibm

Månß i Kiär

Per i Kielult

gumme ibm

Börge ibm

Nilß i gåtåsa

Laße i Bronna

75 Theße gingo Lagh medt Eskill i Longabrohuldt, at han icke hade stulit 6½? trafua korn, som honom war tilmätidt. Ey heller brugdt Truldom.
Edamän

Jönß i Miäruldt

Per i Frendemåla

Jönß i Åbogan

Jon i Nybygden

Oluff ibm

Harald i Gölsult

Suen i Niwermärhult

Oluf i Kåppingabygden

Börge i Höreda

Jönß i Pepanäß.

Jäppe i Höiaridt

76 It. förde Eskilß broder nempligen Nilß i Longabroult, som wpenbarliga på tingidt skiälte honom både för Truldom och tiufnadt, och sin ord icke retta och igen kalla wille, för än hin Eden gångit hade, Och therföre effter förde Nilß icke kunne samma sin sagu med nogon beuiß eller skiäl öfuertyga, Derföre wardt honom affdömpdt at vtgifua för läpagiäld sin husbonda och häritzhöffdingen - 12 Daler

77 Jönß i Åbogan saakfelteß, för thet han hade slagit här Jon i Lekaridt, emoot öfuerhetenneß förbudh Och den tid der war lyst öfuerhetenneß Fridh them emellom, at vtgifua - 3 oxar och - 3 daler.

78 Kom för retta Kirstin Trufuidzdotter i Kalckatorp huilcken hade stoledt ifrå Carl i Calkatorp - 30 Alnar blaggarn, Sammaledeß bekende och sigh hafua tuå eller tre resor, olofuandeß molckat hanß köer, Huarföre effter hon och war i vpenbart rychte för nogra andra Misgierninger, Vpsatteß thetta måål till framdeleß til widare Ransachningh.

79 Kom för retta Jon i Elmhuldt, oc hade skotit it rådiur Och therföre saachfelteß til at vtgifua - 9 daler til treskiffteß.

80 Theslikeß förne Jonß gårdbo, nempligen Jon Torsonßon och för rådiur saachfelt til - 9 daler at vtgiffua Chronan och häritzhöffdingen

81 Kom för retta Suen i Hyltona som hade bedrefuedt enfaldt hoor, Och therföre sachfelteß til at vtgifua - 6 st. Och - 30 Daler

82 Kom för retta, Suen i Quernatorp, som hade bedrifuidt lägerschap medt en Pigo, Anna Suenß Dotter widh nampn, huilcken war Frillo barn Derföre saachfelt. han effter Lagen, til 20 mh at vtgiffua til treschiffteß

83 Saachfelteß Månß i Röckla för fuldt Såramål han hade giordt Suen Person i Slätbackan, at vtgifua Peninger - 5 daler.

84 Kom för retta Eskil i Lönsbögden, fulmyndig på sina egna Suen i Karratorp på sina, Oluf Månßon i Hoof på sina Sampt Suen i Karratorp fulmyndig på sin sösterß Karineß oc på sin broderß Nilß Månsons wägna, Nilß i DeningaLanda fulmyndig på sin hustrueß wägnna Botil bengtz dotter fulmyndig på sina egna, Jönß bengdtzsonn och Suen Bengdtzson på theraß egnna wägnna, Eskill i Lönsbygden fulmyndigh på Pederß wägnna i Spakamåla och wpå Oluffz hustrueß wägnna i Åma, N Suenborg, Jon Orm i Wrankunga på sin hustrueß wägnna. Theße förne skiötte och afhende sigh allan then arf och ätlefue som the åtte i Tuetarydz gård, oc tilägnade then Oluff Eskilson i Lönßbygden och hanß hustru, Och är thenne förne gård siu broderdelar, the sex hafua tingskiöt. Men then siunde broderdelen lyder 4. ormaga barn, til, try aff them äro ormaga, den fierde ähr til åra kommen, och hafuer vpburit fyllest för sin Luth. Och hade theß fira ormaga barnß fader i sin tidh wpburidt 11 mh på samma siunde broder deel.

85 Kom för retta Håkon i Wäleke på sina, Oluff ibm Anderß i Kulla på sina egna, Sampt Laße i Finglingahuldt, på sin hustrueß, Håkon i Fanguldt på sin hustrueß, Gunne i Brotult, wpå sin hustrueß wägnna, Håkon i Fanguldt fulmyndigh wpå Nilß Jonsonß hustrueß wägnna i Longabrohuldt. Theße förne tingskiötte allt theraß arf oc ätlefue i Siuhulta gård, som är halfuer gården, Oc tilägnade then Larß Jonßon i Holcköya oc hanß hustru Bengdta. Och hafuer han gifuidt allom theßom förschriffnom halff niyonde tiog Lod Silfuer, för förne halfuan Siuhuldta gårdh.

86 Kom för retta Laß Jonßon i Wäleke på sina egna, Håkon i Fanhult wpå sin hustrueß, så och på Nilß Jonsonß hustrueß wägnna, i Longabrohuldt, Gunne i Bohult, på sin hustrueß, och Laße i Finglingahuldt på sin hustrueß wägna, Anderß i Kulla, på sina egna vägna Theß förne tingskiotte alt theraß arf oc ätlefue i halfuan Wälekeß gårdh, Oc tilägnade thenn Håkon Jönson Och Oluff Jönßon i förde Wäleke, och theraß arfuing. til Ewerdeliga ägo. Och haffua theße förne wpburit derföre för förne halffua gård Wäleke - 18 tiogh Lodh Silffuer

87 Samme dag tilböd Jönß Carlßon i Stochyltan, at wilia försona för sin broder Håkon Carson för thet han hade bedriffuidt tu hoor, oc der til medt hade förrympdt Chrononeß fengzlet Så effter thz förne Håkon war widh skogen, oc man icke weet om han kan wptagaß, Oc på thet han icke mera ondt der vtöfuer bedrifuaß skulle, Haffuer Welb: Anderß Suenßon medt häritzhöffdingen och nämpden, wpå höga öfuerhetenneß nådige behag honom i så måto förskonadt, at han skall vtgiffua Chronan och Häritzhöffdingen - 60 oxar och - 60 Daler.

88 Samme Dag kom för retta Åke i Oby oc Nilß i Blädinge och vtfeste en 12 manna Eedh til nästa tingh, Ath theraß söster N. Carin, icke war williandeß vthi thet barnsenß Dödh, som hon födde, Vthan thet var dödt födt.

89 Theße gårdar Lagbodeß
¼ i Gommana 1º
Önnagården i torsåß 3º
½ Norra gården i Ströby 2º
Twetaridtz gård 2º
½ Longhuldt i Wiersta S. 1º
1/6 Apellahuldzgård i Viersta S. 1º


Thetta är AlboHäradtz dombook ifrå Michaeliß
anno 1600, och til michaeliß igen anno 1601


90 Nämpdemän

Jon i Skipsult

Månß i Forßa

Månß i Stochzö

Per i tagil

Jönß i Clasnatorp

Suen Göterßon i Öör

Nilß Suart

Per i Knappatorp

Erland i Enngia

Per i Bergh

Jon i Linderidt

Nilß i Skiölstadh.

91 Kom för Retta Jönß i Clasnnatorp oc vtfeste en 6.manna Ed til nasta ting, Dett han icke hade skotedt thet rådiur som fannß emellom Wigby och Clasnatörp.

92 Kom för retta Jönnß i Föreberg, oc vtfeste en 12 manna ed Der wpå, adt han icke sålde then kiöparen thet Rå skinnd som togz ifrå förne kiöpare och han sköt sigh at haffua thet aff förne Jönß bekommedt.

93 Kom för retta Anderß Pederson i Skiäggalösa, fulmyndig på sin hustrueß och henneß broderß N. Pederß i Toffta, Och Månß i Stenßlanda, oc affhende sig en Siette deel i Lunda gården, Och tilägnade then Marit Jonsdotter och Gunnilla Jonßdotter i förne Lundagård, Och hafua the ärfft the 5. fem Deler, i förne gård Och hafua the gifuidt Anderß Person i Skiäggialöso för en siette deel - 80 Lod Silff.

94 Kom för retta Gumme Longh i Wigby, oc Jönß Guse i Moada, och Per Jönßon i torp, oc bekende det Månß i Gödinge hade giordt kiättery i 2. Leedh. Och wardt ty saachfeldt til at vtgiffua - 15 oxar och - 15 daler.

95 Kom för retta Erengisl Pederson i Agnaridt fulmyndigh på Laß Månßonß wägnna i Sk(?)maad, oc tingskiötte halffuan then södre tolestorpa gård, från sig och sina arfuingar, in vnder Per Bengtson i Tolestorp och hanß hustru, oc beggj theraß barn och arfuinger, Och hade therföre the vthff.t 14: tiog mh Gunniska?, och - 60. Lodh Silffuer

96 Kom för retta Gudmund Long i Wigby, fulmyndig på Per Fellaßonß wägnna i Huldt, Nilß Månß. i Ryd wpå Månß Olßonß wägna i Vigby, Anderß i Rydh, och börge ibm på Suen Fellasonß barnß wägnna, N. Kirstin, Månß och Pederß. Theße förne skötte och afhende sig alt thet arf och ätleffue som the Åtte i stora gården i Vigby, Och tilägnnade then Jon Suardt i Ryd och hanß hustru til ewerdelig ägo. Och är ther före gifuit 112 Lodh Silfuer

97 Kom för retta Jon Bengtson i Lekaridt, oc vtfeste en 12 manna Edh, för then Pigan honom tiendt hade, N. Karin Anderßa dotter i Dansio, Effter han war kommen vthi Vpenbardt Rychte för henne.

98 Vtfeste Erland Ennga oc Månß i Åreda wpå Månß schreddareß vägnna i Engia, tre Daler til treschiffteß, För thet Såramål som förne Månß schreddare hade giordt Eskilll Erichzson i Lekaridt

99 Kom för retta Nilß i Blädinga och Åke i Oby, och gingo en 12 manna Ed, huilcken Ed, the tilförena vpå häritz tingidt vtwißadt hade, Der wpå at theraß söster Karin war icke wiliandeß wthi thet barnsenß död som hon til wärdena födde, Vtan thet vardt Dödt födt, Sammaledeß at hon aldrig hade beblandelße medt nogon annan man, än medt Åke i Nääß.
Edamän

Nilß i Blädinga

Åke i Oby

Månß i Forßa

Suen Suenßon ibm

Sigfrid i Strandva

Jon Nilßonn ibm

Per Anderß. i Blädinga

Erich i Hiertanäß

Månß i Benestad

Nilß i Älanda

Laße i Oluffztorp

Jon Jenßon i Oluffztorp

100 Kom för retta Byrge Jönson i Ryd fulmyndig wpå Ingridt Folcka Dotterß wägnna i Käxißåß, oc ting skötte en tridie Deel i norra gården i Kiäkeßåß, Och tilägnnade then Månß Jönßon ibm och hans hustru För - 28 Daler, både för Jord och ätleffue

101 Kom för retta Erland i Håristorp, fulmyndig vpå Nilß Månsonß wägnna i Lida, Suen Olßon i Huldt wpå sin hustrueß wägna, Theße förne tingskiötte och affhende alt theraß arf och ätlefue i Södre hultz gård ifrå sig och sina arfwa, in vnder Per Månß. i förne gård och hanß hustru, För 9 tiog Lodh Silffuer, Så at förde Per Månson äger nu 3/4 deel wthi förde södre huldtz gård, sampt med sin egen arffzredt.

102 It. Gich Månß Bengdtßon i Siuhuldt en 6 manna Ed, huilcken han vtfest hade wpå häritztingit i Kinnawaldz häradt,Der på at han andvardade Oluff Månßon i Eloffztorp sit skiudt at skiutza medt, medt theßa förord; Tigh andtwardar iag mit skiut, Och tigh kräffuer iagh thz igen
Edamän

Månß i Keckisåß

Jönnß i Skiöttebol

Manß i Mexatorp

Suen i Forßa

Per i Tagil

103 It. wardt såledeß affhandladt och beslutat emellom Jon i Gitascherf på hanß hustrueß wägna, och henneß söster Döttrer Ragnil oc Marit, om then hela gården i förne Gitaskerff, och then halfue gården i Ryd, som förde Jonß hustru, och henneß söster Döttrer hade sig emellom tilhopa obytta, Nempligen adt Effter then halfue gården i Ryd wärderadeß vara lika god medt then hela gården i Getascherff, skulle söster Döttrana förne Ragnil och Marit then beholla, och gifua sin moorsöster - 8 Daler til gårdabyte Der medt skulle thet wara them emellom it Ewerdeligit byte.

104 Samme Dag gich Månß i Aritzåß en sex manna Edh Der på, at han theßa effterne Perzeler, huilcka honom woro til Rest wpå schriffnne, lefrerade in vthi Prouiantet wid Kläckoberga, Nempligen Maldt 11 sch gryn - 3 schpr
Edamän

Månß i Arisåß

Gise i Lekarydt

Per i Alfuest

Nilß ibm

Börge Person ibm

Per Störieson i Aritzåß

105 Theße gårdar wordo wpbudnne
Hiärtanäß 1º
½ then 2. gården ibm 1º
¼ Holma gården i Vigby 1º
Westra gården i Ryd i Ör S 1º
Becka gården i Ör 1º
Litluldt i Mistelåß S 1º
Laße Börgeßonß gård i Alfuestad 1º
Jönß Jutiß gård i Benestad 3º
Öffra hylto i Örß sochn 1º
1/3 aff Ingiärdz gård i Ör 2º
Eskil Bildz gård i Benestad 1º


106 Nämpdemän

Per Störieson i Näß

Bottill i Haguldt

Gumme Åkeßon i Torp

Larß i Högult

Gunne i Opparidt

Jon i Hönetorp

Peder i Bosgården

Bengdt i Lindefelle

Månß i Ströby

Bengdt i Fägruldt

Jönß i Brandtaly

107 Bleff affsagdt för Retta, at Per i Arnanäß oc Håkon i Fölsult skulle vtgifua för Såramål Chronone och häritzhöffdingen - 6 Daler

108 Jon Wggla i Åbogen wardt saakfeldter at vtgifua Chronan och häritzhöffdingen för Såramåll Peninger - 6 Daler

109 Jon Jönßon i Sioby vtfeste en 6 manna Edh til nästa ting, Der på, at hanß fader hafuer vtgifuit the peninger som brefuet inneholder.

110 Kom för retta Jönß Olßon i Enerya, oc vtfeste en 12 manna Edh til nästa tingh, Såledeß, at han icke hade belägradt en Piga, N. Bengta Suenß Dotter i Brennißhult.

111 Kom för retta Håkonn i Rekalsuldt, oc bekende at han hade hafft sin wilia medt Kirstin Trufuidz dotter i Kalckatorp, om Midsommerß Dagh, och aldrig meer huerken för eller sedan, Och wardt ty saachfelt til at vtgifua Peninger - 3 mh

112 Sammaledeß hade och henneß fader Trufuidt Santeson wpå sin dotterß wägnna, vtfest en 12 manna Edh, Det hon aldrigh hade förgifuidt sin man medt Marcurium såsom hon ther om war vtkommen i vpenbart rychte. Och effter samme Edh hade wpå mongh Ting tilförena ransakader, och den kunne icke gångaß Der til medt Witnade och Nilß i Rekalsult här för retten, Det förde Kirstin hade budit honom en Silf kiedh wpå thet han wille gå Lag med henne, Det hon intet neka kunde Derföre kunne iagh och Nämpden icke frij henne för Mordet. Doch effter hon slät intet wille, antingen igönom lockande eller trufuande, Bekenna, Wpskiötz medt thetta måål til Widare Ransachningh

113 Kom för retta Suen i Gotåsa, fulmyndigh wpå Ingärdz wägnna i Gotåsa, Gunne i Torp oc gunne Sonason i Opparidt, fulmyndige wpå Nilla Giseß wägnna i Släthuldt. Theße förne tingskötte och affhende alt theraß arff oc ätleffue wthi Hynnanäsa gård, ifrå sina arfwa, oc tilägnade then Börge Månßonß barn i förde Hynnanäß Och haffue the tilförena löst sama halfua gård, aff försch.ne byrd. Oc ära ther fira Söster Parter i förne halfue gård. Oc haffuer han giffuidt för huar thera - 29 daler.

114 Kom för retta Oluff på Sköflomoen, oc Gisle i Ekenäß, wpå sina hustrueß wägnna, Oc tingskiötte Suen i Fölsuldt och Carl ibm en fierde pardt i förde Fölsuldta gård i Wiersta Sochn. Och hade therföre bekommidt oc vpbt både för iord och ätleffue, Peninger 42 Daler - 2 mh

115 Kommo för retta Per i Ärnnanäß, oc Håkon i Ware, och klagade det theraß mågh, Suen oc Karl i Fölßidt hade olagliga inlöst theraß Fäderneß gårdh förde Fölsult, oc giffuit them Peninger som intet borde them taga Thå beuiste the som förde Fölsulta gård såldt hade, at the hade ret til the sama Peninger som the vpburidt haffua. Doch wordo the i så måto wenligen förendte, At the fira söstrar skola beholla halff Fölßuldta gård. Och the 4 bröderna then andra halffparten, och skola the fira bröderna igen gifua Mågarna Suen och Karl, halffparten aff the Peninger som the them vtgifuit haffua för förde Fölsuldta gård. Sammaledeß skulle och brödernna der til medt gifua förde Suen och Karl - 20 Daler, för thet som the omkostadt hade wpå gårdzenß förbättrinngh.

116 Theße Effterne gårdar vpbodoß
Berßult 1º
Tuetaridt 1º
1/3 Finglingault 1º
Norra gården i torp 3º
Östra Skallakull 1º
½ Torpaskog 1º
½ Opparidt 1º
½ Hoguldt 1º
Kierß gården 1º
Haguldt 2º
Höguldt 2º
½ Hiärpanäß 1º
½ Sålsuldt 1º
½ Wierßuldt 1º
Bersuldt 1º
½ Sköreda 1º
Södre pardten Hynnenaß 1º
Skalsult i Stembruldtz S. 2º
Näß i Blädingz S. 1º


117 Nämpdemän

Jönß i Branndtely

Per Störieson i Näß

Per i Boosgården

Laße i Möklanäß

Per i Knappatorp

Erland i Enga

Jönß i Fimlingahuldt

Oluff i Wreet

Månß i Ströby

Gumme i Opparidt

Jon i Skipshuldt

Gumme i Torp

118 Kom för retta Månß i Opparidt och hanß son Suen i Skallakull, och tiltalade Jönß Karlßon i Stochyldtan, det han mz sin broder Håkon Karßon, hade olagliga sålt Gudmund Åkeson i torp Skalluldta gård Och förde Gudmund hade ingen byrdzret til sama gård. Tå beuiste förne Jönß Carlßon, at then tid hanß brod.r war högeligen trengder at bortsälia gården, och i så måto lösa sit Liff, Tå hade gården warit byrdamannomän hembuden at lösa, Det the doch intet förmåtto eller willo, Och derföre effter Gumme Åkeßon tå tilbödh sigh at wilia Lösan, wardt then honpom i så måto wplåten, Och wardt förty såledeß them emellom afsagt, at förde Gumme skulle bliffua wid sit kiöp, huar byrdamänner til sama gård, innan sex vikor ther effter honom alla sina Penner igen vederlade Och ther hoß skiäl för thet the hafua borto varit

119 Samma dag kom för retta Månß Rå i Opparedt, Och Simon Jonßonß slechtinger i Hökaridt, och klageligen angåfuo Det Siogårdz Nißen i torsås hade ihiälslagit förne Simon Jonßon hema vthi hanß egen högstool, Och Der til medt giordt en annor hemgangh medt berådt modt, Och befan(s) han wara full Rånsman. Förutan monga andra Misgierninger honom öfuertygadeß Och wardt Derföre dömd vnder Suärdet

120 It. Per Nilßon W. Fru Kariniß tienare vpå Lästa införde här på tingit it quinfolch, huilcken hade stuledt nogra kläder ifrå W. Fru Karineß quinfolch, huilcka wordo wärderat til 70 mh. Theslikeß war och samma quinfolch berychtadt för mykit annat tingest som hon skulle haffua stoledt, Och bekiende sig(?) haffua mykit stolet i Sioatorp, så och i Skured i RysbyS Och effter hon hade paß wid 14 dagar tilförena wordet wid Lagmannßtingit som stod i Vidby ther samastedz hon bekende sig hafua vpbrutit Fru Carinneß wisterhuuß där? på Lostad, oc ther stulet, hudstruken, och föruist häredet, oc sådant intedt hielpa kunde, Vtan hon gich strax åter genesten til förde Lästad och staal thetta förschrifnna godz. Dömpdeß hon therföre ifrån Liffuedt.

121 Jon Bengdtson i Lekaridt gich en 12 mannaEd at han icke hade belägradt then pigan som han war i Rychte före, nempligen Elsa Andersa Dotter,
Edamän

Nilß i Lekaridt

Månß i Lekaridt

Per ibm

Håkonn ibm

Per Johanson ibm

Germunnd i Aluestad

Nilß ibm

Störge i Aritzaß

Gumme i Dansiö

Störge i Horeda

Börge ibm

122 Kom för retta, Per Störießon i Näß, fulmyndig wpå Biorn Suenßonß Barnß wägnna, N. Erengisl, Suen och Månß i Nybbele, Sammaledeß och på Suenß barnß wägna i Gitaschierff, Theslikeß och fulmyndig på Matz Personß wägnna i Calmara, och hanß suärß wägna, Alla theßa förne tingskiötte och affhende sigh alt theraß arff och ätleffue i Näß gårdh, som är en tridie Deel, och tilägnade honom Gise i Näß för - 40 Daler, til euerdeliga ägo.

123 It. tilbödho Siogårdz Nißanß hustrueß slechtinger, at wilia lösa henneß liff huar thet wpå höga öffuerhetenneß wägnna, och medt H. F. Ndeß goda behag ske kunne, Så effter hon mong små barn hafr wardt hon på öfuerhetenneß goda behag förskonat til liffuett, och vtuißadeß för henne Oxar - 15 st. Och - 15 Daler.

124 It. Mattiß i Billingatorp på sin hustrueß Marit. wägnna, Eskill Jonßon i Benestad, och Gumme Pederson i Blädinga, på theraß hustruerß v(äg)nna, tingskötte och affhende alt theraß arff och ätleffue, i Miöhulta gård, och en torpasta(d) wid nampn Benishyltan, vnder Påfuel Anderßon i Miohuldt, och hanß hustru, För - 59 Daler, som ther före gifuidt ähr, bode i Jord och Peninger.

125 Kom för retta Påuel i Miohuldt på sina egna, Mattiß i Billingatorp på sin hustrueß wägnna, Eschil i Benestad wpå sin hustrueß wägnna, Theße förne Tingskötte frå sig alt theraß arff och ätleffue i Blädinga gård Och tilägnade them Gumme Person och Laß Person i förde gård, För Peninger - 10 daler.

126 Peder i Opparidt och Månß ibm vtfeste en 12 manna ed til nästa Ting, Der medt the skulle stadfesta sin breff wpå theraß gård

127 Suen Gummaßon i Aritzåß vtfeste en 12 manna ed, at han icke hade stoledt the får som han war kommen i rychte före. It. bekende han sig at haffua slagit it lamb ihiel Och lydde honom halffparten til, och hallffparten Fru Kirstin på Tydöö, Och thet lambet togh han och Dolde.

128 Theße gårdar wpbodoß
¼ Gumme Longhz gård i Vigby 2º
¼ Wäleke i Wiersta S. 2º
Skallakull 3º
1/3 Appellahuldt 2º
1/3 Fimlingahuldt 2º
½ Suen Götharsonß gård i Ör 1º
½ Saraböke 1º
½ Vgnnabögden 1º
½ Östregården i blädinga åß 1º
Jon Nilsonß gård i Forßa 1º
Norra gården i Ströby 1º
½ Miohuldt 3º
Westre gården i Rydh 2º
Giermundz gårdh i Wigby 2º
Jacopz gårdh i Grimsleff 1º
Jon Andersonß gård i Tagil 1º
Westra gården i Wirchuldt 2º
Börge Hendrichsonß gård i Hiärtanäß 2º
½ Störe gård 2º
Per Torßonß gård ibm 2º
½ Rydh 3º
½ Skiöreda 3º
Östregården i Aluestadh 2º
½ Torpaschogh 2º


129 Nämpden

Per i Wäleke

Månß i Forßa

Per i Knapatorp

Larß i Högult

Jon i Hönestorp

Erland i Enga

Per i Bosgård

Botil i Haguldt

Per i Tagil

Jon i Skepzuldt

Månß i Ströby

Jönß i Kull

130 Samme dagh kom för retta Nilß klockare i Hultanäß, och bekende Det han hade belägradt en Piga N. Erichz Dotter i Eloffztorp, huilcket hon doch hårt nekade aldrig skett wara, Doch effter hanß egen bekennelse saachfelteß han til - 40 mh at vtgifua til treschiffteß för Mökrenchning. Men Pigoneß Fader vtfeste en 12 manna Edh der wpå, at förne Nilß aldrigh hanß dotter belägradt hade, Tå sedan Eden var vtfest bekiende förne Nillß klockare det han hade lugidt på henne, Och sade Det Per And.son i Quäneberg huilcken war Fader åt barnet, hade bedet honom thet säya, och lofuadt honom therföre en byßa, oc 2 Daler Peninger.

131 It. förne Per Anderson bekende sig hafua belägrat samma Pigo, Och Derföre saachfelteß han til 40 mh. Och effter Quinfolchet (sade?) ther hardt wpå, Det han hade lofuadt hen(ne ec)hteschap för än han henne belägrade, Det han doch nekade, Förskiötz ther om til Bispen och Capiteledt.

132 Kom för retta Carl Nilßon och bekende at han hade bedrifuidt enfaldt hoor medt en Piga N. Ingridt i Lida, i Hielsrydz S. Samaled. bekende han och, at han hade bedrefuit dubbeldt hoor medt en manß echta hustru i Calmara, Nempligen Nilß Håkonsonß Det förne Nilß Håkonßon högeligen klagade, begörand. at honom motte lag och ret, om thet mål wederfaraß, Theslikeß klagade och samme Nilß Håkonson, det förne Carl Nilßon hade röfuadt en kista ful med godz, tre wickor effter thet wår N. F. hade låtit lysa frid öfuer hela staden. Derföre för sådana hanß Misgierninger kunne iag och nämpden icke frij hanß Liff. Men nu sedan haffuer Anderß Suenßon honom wpå öffuerhetenneß nådiga behag til liffuedt förskonadt, Och skal vtgiffua, Oxar - 12 st. oc - 12 Daler.

133 Kom för retta Per Tyskeß dotter i Torsås, oc bekende at hon hade bedriffuit hoor, med Nilß Räff i Flögmyra huilcka woro skylde til annat oc tridie aff syschenne Och sachfelteß hon effter thz 13 Cap i Gifftom. til 40 (mh) M(en) huad skylskapen anlongar, skulle hon theß hårdare (med r)isedt straffadt warda, wid Domkiörckian. M(en fö)rne Nilß Räff ähr rymd til Lifland til krigzfolche(t)

134 Kom för retta Sone i Steningaboa, fulmyndigh på Oluff Erichzsonß wägnna i Gouldt i Wierstad S. tingskötte hanß måg, Sone Ebbeßon halfuan Goalta gård, Och ähr ther före gifuidt, wpå - 6 mh när, otta tiogh dalr

135 Kom för retta Nilß Pederson i Wreet, Suen Håkonson i Tagil, fulmyndigh på Pederß wägnna i Brotan, och på Suens i Kåpparåß, oc på Matthiß Nilsonß vägna Och på Bengdtz wägnna i Säfrarp, Sampt på Karinneß ibm och henneß sösterß wägnna, Theße förne Tingskiötte en fierde deel i Besterna gård i Slette S. ifrå sig och sinom arfuom, in vnder Karl i Rublarp. Sammaledeß skiötte oc Suen Håkonson i Tagil, Bengdt Håkonson i Besterna och Jönß i SPanguldt, på theraß egna, oc på all theraß söschenneß wägna, en annan fierdedel i förne gård ifrå them och theraß arfua, oc in vnder förne Carl i Rubblarp. Och hafuer han therföre giffuidt 37. Daler, Föruthan sin egen arfuepardt.

136 Kom för retta Oluff i Lönsbygden på sina egna vägna Och Tingskiötte en gård i Tuetaridt ifrå sig och sina arfua, in vnder här Per i Skatelöff oc hanß arfwa, Och ära ther try öfuermaga barn som intet för sin Deel bekommedt hafua, Oc haf.r förde Oluff wpburit 156 Daler, Förutan 6, Daler, som här Per haffuer gifuidt Abram oc Håkon Suenßon, för theraß huuß och bygning ther på gården. It. skal Oluff Lefrera här Peder sit kiöpe breff på samma gårdh.

137 Jon Bengdtson i Lögnisåsa hade giordt Trulß Nilßon fuldt Såramål, och therföre saachfelteß til at vtgifua - 18 mh til treschiffteß.

138 Jon Bengdtzson i Lögnisåsa vtfeste en 12 manna Edh, til nästa tingh, der wpå, at han icke hade skotidt Rådiur flere än honom war befaledt, Sammaledeß, at han hade giordt ret Tiyonde, Theslikeß och för truldom på sin hustrueß wägnna.

139 Kom för retta Jon Karlßon i Stochyltan, fulmyndig på sin moderß wägnna, Kirstin i Oluffzhyltan på sin broderß wägnna, Håkon i Skallakull på sin sösterß Suenborgz wägna, Månß Person i torp, på sin hustrueß wägna gunnilleß, Esbiorn i Bormeßhuldt, på sin hustrueß Karineß wägnna, Nilß Olßon på sin Fader(ß) och moderß wägnna, N. Oluff Bengtzsonß i Wierslöff Theße förne Tingskiötte och affhende frå sigh och sina arfua, alt thet theraß arff och ätleffue i Östre gården i Skallakull, in vnder Gunne Åkeßon och hanß hustru och beggieß thera arfwa. Och är föregifuidt halff nittonde tiogh Daler, i Silff och Peninger, Så när som tre oxar.

140 Komo för Retta Gumme i Opparidt på sina egna, Jon Sonaßon ibm på sina egna, så och fulmyndigh på sin sösterß Gunnilleß wägna, Gumme Sonaßon ibm på sin broderß Håkon Sonaßonß wägna, Börge i torp på sina sampt sin sösterß Karineß vägna, Håkon Sonaßon och Suen i Torp på sina egna vägna. Theße förne tingskiötte alt theraß arff och ätleffue i halfuan torpaskogz gård, in vnder Nilß Sonaßon och hanß hustru Karin, til Ewerdeliga ägo. Oc är föregifuidt 156. Daler. Och haffuer förne Nilß Sonaßon en öfuermaga söster, N. Ragnil, Och äre thenne tiyo syschenne, fem samsyschenne, och fem halffsyschenne, Men the fem samsyschenne haffua bekommedt huardt thera 24 Lodh Silffuer, Men the andre huart thera 16 Lodh Silff.

141 Kom för retta, Jeppe i Engianäß på sin hustrueß, Laße i Linderydh på Oluffz hustrueß Vägnna i Morberga, Löffuingh i Thransio wpå Karin Jon Lochz wägnna i Transio, Theße förne schiötte och affhende alt thet arf och ätleffue som the åtte i Thranesio gård, som ähr en fierding, oc tilägnade then Nilß Håkonßon, och hanß hustru, för 71 Lodh Silfuer.

142 Kom för retta Jeppe i Kroxtorp fulmyndig vpå sin hustrueß wägnna, N. Britas och afhende sigh och sina arfuinger en fierding wthi Wirkuldta gårdh, Och then tilägnade Nilla Pedersdotter til euerdeliga ägo, för - 63 Daler, Och 4 Lodh Silfuer. Så haffuer förne Nilla ärfft en fierdig i same gård, Så at hon nu äger tilhopa halffuan Wirchuldta gårdh.

143 Bleff affsagdt för Retta, Det Karin Andersadotter i Blädinga skulle inga Peninger vtgifua för thet hon vthi oförstendigheet hade Dolt sig wara medt barn, in till thes thet wardt födt, Men effter barnet emoot hennes wilia, bleff Dödt, Der om henneß bröder hafua giort Ed och lag. Men the torde icke swäria Det hon war iu nogot wollandeß wthi at barnet bleff dödt födt Effter hon så lenge hade thet Doldt. Therföre stelteß Der om til Bispen, huad straff hon therföre skulle lida. Ey hade hon heller nogot at böta medt

144 Suen Bagge i Skalhult saachfelteß til 9. mh til treschifft. för thet han hade kommedt sin festemö til at liuga på en annan Drenngh.

145 Kom för retta Per Gamelson i Näß på sina egna, Månß Håkonson i Aluestad, wpå sina och sina medarfuingerß wägnna, Nils Pederson i Oby, Tuffue i Huldt, på Sone wägnna i Tresle?, Jönß i Benestad på Nilß Erichzsonß wägnna i Horidt, och hanß medarffuingerß, Per Nilßon i Öpistorp på sina wägnna. Theße förne tingskiötte alt theraß erff och ätleffue wthi halffuan Benestad gård, in vnder Jönnß Anderson och hanß hustru, För - 140 ½ lodh Silf.r Och war samme halffue gård lagliga hemboden i fira åhr.

146 Vardt affsacht för retta, Om Kirstin i Calckatorpet, huilcken hade Stolet 3. Alnar blaggarn, sammaled. nogra resor molckat sin granneß köer, och effter then ransakan, som för om thet mål hade skeet på Tingit, hade warit sachfelt til lifuet At hon schulle giffua Chronone och häritzhöffdingen Oxar - 6 st. och - 6 Daler. Och der med på öffuerhetenneß goda behag, til lifuedt wara förschonadt

147 Men huad sigh belangade om thet rychte för sin man then hon skulle haffua förkommedt medt ogerning, Effter hon therföre så bitterliga nekade och swoor, Doch icke förmotte fulkomma then Ed som aff henneß frender derföre på henneß wägna, nogra resor Eskadt wardt. Derföre effter Nämpden henne til thetta mål icke kunne medt nogen sanferdigh beuiß och lichnelse wederbiuda, Ey heller til fyllest vrsächta, Sadeß hon lichuäl frij, vthan widare besched ther om finnaß kan.

148 Theße gårdar wordo wpbudnne.
Tridiungen sampt en half fierding i Apellault 2º
¼ i Södra gården i Wäleke 2º
Haguldt 3º
Blädingeåß Östregården 2º
Holchuldt 3º
Sioby gård 1º
Hiärtanäß 3º
½ gården ibm 3º
Jacopz gård i gransio 2º
¼ i Linhuldt 1º
½ i Esköya 1º
Holchuldt 3º
1/3 Fimlingahuldt 3º
Kier 1º
¼ Norra gården i Ströby 2º
Litlhult i Slette S. 2º
Jon Andersonß gård i Tagil 2º
¼ Gumme Longz gård i Vigby 3º
Eskild bildz gård i Benestad 3º
Suen Giertornsonß gård i Öhr 2º
Jönseß gård i Skiölstadh 1º
Jon Nilsonß gård i Forßa 2º
Brusa gården ibm 2º
¼ Snelhuldt i Stembrouldt S 2º


149 Nämpdemän

Per Störeßon i Näß

Per i Forßa

Botil i Haguldt

Jon i Skipßult

Jönß i Brantelij.

Per i Knappatorp

Larß i Höguldt.

Per i Tagil

Per i Bosgården.

Månß i Ströby

Jon i Hönetorp

Erland i Engia

150 Kom för retta Anderß Jonson i Mörult, fulmyndigh på Suen Haraldzsonß wägna, och Tingskiötte Per Haraldzson i Vgnnabögden en fierdedel i förne Wgnnabygden, För 32 Daler.

151 Kom för Retta Per schreddare i Tagil, oc inlade i retten it Pergamentz breff, som han tagit hade wppå then gården han wthi boor, Tå beuisteß aff hanß söschenne, at förne Peder war them Ouetandeß kommen åt thet breffuet allikauel at gården effter theraß Fader kom them allom til, och förne Peder hade inga flere Peninger på gården Vtgifuidt, än the theraß Fader vtlagde Vtan them han för breffuet hade giffuidt, huilcket han intet neka kunde. Och derföre bleff affsagdt, at gården skulle mätaß, och syschenen skulle Peninger ther wthi, huar för sin lot bekomma.

152 Vtfeste förne Per schreddare en 12 manna Ed til nästa tingh för en Quinna han war berychtat före, N. Ingeborgh Jonsdotter, i Kiekißåß, Så och, at han icke hade vtgiordt ildöda kiöt wthi giärden til Calmara, som honom war tilmätidt.

153 Theße Effterne wordo tilnempde at wärdera förne Per Skreddareß gård i Tagil.

Erland i Enngia

Per i Tagil

Jönß Vr i Hößio

Per i Knappatorp

Månß i Hinult

Jon i Villarp

Jon i Skiepßult

Jönß i Clasnatorp

Håkon Bagge

Månß i Forßa

Jon i Ebbebo

Per i Arnuldt

154 Kom för retta Per Nilßon i Hiortasio, och tiltalade sin hustrueß broder Per i Wreet, om sin hustrueß arfuelot i förde Wreet, Och sade sigh icke hafua tilfelle låta honom lenger bruka samma sin hustrueß deel, Effter han hade sielffuer barn som then behöffde bruka; Men effter förde Per i Wreet föregaff at thet skulle wara för ringa til tueggia manß ägo och boleek, så och at han hade tilbodet Per Nilßon i Hiortasio sin deel at lösa Det Doch icke i Sanningh befannß wara lagliga eller medt nogon alfuar giordt, Derföre tilsades aff migh och nempden, at effter thet icke war lagliga hembodet, skulle huar thera sin arfuelot beholla, Och aff thet som lösaß, skulle, skulle broder kiöp broderß lut, och söster sösterß ludt

155 Kom för Retta Per Bengdtson i Öpistorp, oc tiltalade Jönß i Hakatorp, om halfuan Hakatorpa, oc beuiste förne Per bengdtson, Det Jönseß Faderbroder hade kiöpt halfuer gården af sin broder, oc gifuidt honom full bethalningh, Endoch han icke laga fangh ther wpå bekom. Sammaled. beuiste och förne Peder, at sedan förde Jönseß fader hade såldt sinom broder, sama halfua gårdh, tå gich han til och satte honom Saligh Fru Malin then i pandt för Peninger. Men nu haffuer förde Suen effter sin Faderß Död, inflöt på gården, emoot sin Faderbroderß vilia, ändoch han intet hade sina Peninger igen bekommet Ey heller Fru Malineß arfuinger sina. Derföre affsadeß aff migh och nämpden, at förde Jönß antingen skulle sinom Faderbroderß barn the vtlagde Peninger igen bethala, elr then gården wtlåtha, Så och förnöya Fru Malinneß arfuinger the vtlånta Peninger betala.

156 Kommo för Retta, Nilß Larßon i Åsana, Nilß Åkason Eskill i Siuuldt, Åke i Gaphyltan, Germund i Åsana, Per Håkonßon i Ryemoon, Torsten i Salxboa, Ingemar ibm, Månß Jörenßon i Höchåß, Holger i Elganäß Månß i Quitåß, Blantingh i Brönsuldt, Theße förne klagade sig hafua it hom och stort mistuifuel om sin granquinna N. Jonß hustru i Åsana, Effter them hade wederfaridt allom stordt misfeel på theraß boschap, sedan hon kom i theraß granhelle Huar medt the och samptligen begörade en laglig Ransachning om thet mååll It. witnade och henneß egen söster, och tuå karla, henne hafua sanchkat? effter tre köer, och 4 koa wärd gitter, om it åhr, - 18 st. - 16 mhr vthi huardt stycke. It. hade och förde quinna tilförena vtfest Edh och lagh för truldom, och doch intet Eden fulkomnat.

157 Noch haffuer samma quinna effter 6. köer, en aff them bar om Mißommer, the andra fem hade boret om winteren, sannckat wthi thetta 1601 Åhr som ther befannß i Sanningh, som hon bodee föruendt, och elliest tilstedeß i husedt hade, Smör - 17 1/7 tte. Det hon doch bekende sigh med noga acht och SParsamhz, Och icke med Diefuulß konst eller tiufning samman kommedt haffua; Doch wardt hon vtkastadt i vatnet Och befannß at hon icke siuncka kunde, Och för sådant Witißmål, wardt hon steldt i föruarelse til Chronobergz Slot.

158 Kom för retta Anderß Suenßon wid Torsåsa Quärnna på sina och sina medarffuingerß vägna, Och Tingskiötte Jönß Pedersonß barnen i Mökluldt halffuan höguldta gård för 70 dalr It. Jönnß i Helmißhuldt och Bengdt i Hegeshyldto, fulmyndige wpå Elin Jonß Dotterß wägnna i Mökluldt, oc tingskiötto en fierde Deel, i förde Höguldte gård ifrå förne Elin Jonsdotter, och tilägnade then Jon Sonason och hanß hustru til Ewerdeliga ägo, För 55 Daler. Så haffde förne Jon Sonason ärfft en fierdingh i förde gård, Så at hon nu äger halfuan Höguldta gårdh.

159 Theße Effterne gingo Lagh medt Carin Bengtz Dotter, i Lygnißåsa, at hon icke hade stulet från sin broder Jon i Åsana, som han henne thet tilmätte
Edamän

Nilß i Alfuestadh

Trufuidt ibm

Giertrud i Siuult

Elin i Kuitåsen

Nilß i Brunstorp

Kirstin i Aritzåß

Ingemar i Hiertanäß

Månß i Lönßuldt

Ingridt i Lygnißåsa

Anderß klockare.

Åke ibm.

161 Samme Dagh wardt Jon i Åsana saachfeldt för läpagäld, til at vtgiffua sin husbonda och häritzhöffDingen Oxar - 3 st. Peninger - 3 Daler.

162 Samme Dag kom för Retta Månß Bengtson i Sioby och tingskiötte Här Per i Skattelöff halffuan Sioby gård, medt Klapperholmß Maadh och dhet Fische ther til ligger. För - 88 Daler. Och hade förde Månß Bengdtzson tilförena såldt och tingschöt förne Här Peder then andra halffparten i samma gård för - 84 Daler, Så at förne här Peder nu äger allan förde Sioby gårdh quit och bouoredt?.

163 Kom för Retta Jon Orm i Vranchlinga, och berettade sig wara nödtrengder sälia sina iord i Gransli och wille han then it sit barn sälia, Det them androm icke åtnögdeß, Ty affsadeß, at all syschennen skulle lösa iorden, om hon sälias skull, och tilbyteß henne beholla. Oc effter Lagen wara plichtige, sina föräldra föda och wårda, huar the lenger leffua, än the thet vp förtära, som the för Jordena bekomma.

164 Kom för retta Anderß Pederson i Ör, Inge Person ibm, fulmyndige på Nilß Laßeßonß Wägnna ibm, och tingschötte Suen Giursonn i Öhr halfuan Örß gård, för halfsiette tiogh lod Silffuer.

165 Kom för Retta Suen Gierthornson i Öhr på sin hustrueß Vägnna, Jon i Sönderåkra på sin hustrueß wägnna, N. Anna Pederß Dotter, tingskiötte Inge Pederson i Öhr, oc Matz Pederson ibm en tridinng i Rörsgården i förne Öhr För - 66 lod Silffuer.

166 Kom för retta Suen Håkonson i H(äl?) seridt på sina och fulmyndigh på sina medarffuingerß wägnna, Och tingskiötte Jon And.son i Tagil och hanß hustru, och henneß medarfuinger N. Inngiärd och Kirstin, en gård i Tagill, Och är föregiffuit - 7 oxar och 15 Dalr

167 Kom för Retta Oluff Jönßon i Denningalanda Och Jon Long i Oensio, på sina, Jon Månßon på sin moderß, Tore Esbiornson på sin oc sin hustrueß wägnna, Theße förne Tingskiötte Suen bengtson i SPanaghyltan, aller förde SPanghyltanß gård, Huilcken förne gård förde Suen Bengtzsonß fader aff alla theße förne kiöpt hade och them effter theraß nöye them bethaladt. Och Effter thet schiötningz breffuet som förde Suennß fader wpå förde gård bekommit hade (war) bortkommedt, Samptyckteß, at han annat breff der vpå bekomma motte. Och haffuer förne Suen giffuidt theßom förnämpdom, nu på nyt - 5 Daler, för theraß omaak, at tingskiöta honom samma gård.

168 Theße gårdar vordo lagbudnne
1/3 Suaganäß 3º
1/3 Fimlingahuldt 3º
Sterninga gården i Wigby 1º
Nörra gården i Ströby 3º
Tanga gården i Skiolstad 2º
Möcklhult i Torßåsa S 2º
Wgnnanäß i Moada S. 1º
Norra gården i Huldt 1º


169 Nämpdemän

Per Störißon i Näß.

Laße i Hiälmaridt.

Håkon i Sioato(rp)

Jon i Hönetorp.

Suen i Lästa.

Per i Ryna

Sone i Rösult.

Jönß Dalbo? i Vare.

Suen i Aritzåß

Nilß i Lönßult.

Håkon ibm.

Gume i Blädinge

170 Sachfelteß Månnß, Person i Vare för thet han hade vndan duldt af chrononeß tiyonde en schieppa, til - 3. daler Och bleff der medt förschonat, för stor fatigdom schul.

171 Kom för Retta Kiettil Laßeson i Grimßslöff, oc talade til Jönnß Erichzson i Skiöreda om Skiöreda gård, Och bleff them emellom så för Retta affsagt, at effter torpaställedt war kommet ifrå gården Och gården i så måto war förringat, Derföre kunne icke förne Kiätil Laßeßon bekomma så fult peninger, som han kreffde, Och huad the icke wille eller kunde ther med låta sigh nöya, Tå skulle huar thera gå til sin laga fangna arff igenn

172 Kom för Retta, Påffuel Suenßon i Miöhuldt, och Per Suenßon i Opparidt wppå theraß egnna Wägnna, Och tingskiötte och affhende alt sit arff oc ätleffue i Miohulta gård, ifrå sigh och sina arfuinger, in vnder Jönnß Suenßon i förde gård. Och haffuer han giffuidt Påfuel Suenßon - 21 Daler - 2 mh. Per Suenson - 40 Daler Och 6 ½ Lodh Silffuer. Och haffuer han sielffuer ärfft en fierdedeel i halffuan gård, Och thet är en fierdedeel aff aller gården, som han haffuer både ärfft oc kiöpt.

173 Sachfelteß Suen Månßon i Lästad, För en Piga han belägradt hade, Nempligen Ingeborg Laßa Dotter i Hönetorp, huilcken war honom skyld til tridie oc fierde: til at vtgiffua - Oxar - 4 ½ st. Peninger - 4 ½ Daler.

174 Laße i Grimslöff för tu Såramål som han hade gior(dt) wpå kiöpstadz wägen, Sachfälteß til at vtgiffua Peninger - 6 Daler. Effter thet 5 CaP i Såramåla Balcken medt wilia


175 Nämpdemän

Laße i Möklanäß

Bencht i Sutarebo

Laße i Höguldt

Per i Quärnatorp

Jon i Stockanäß

Nilß i Idhuldt

Laße i Biornuldt

Oluff i Suaganäß

Per i Råßuldt

Månß i Börßhuldt

Laße i Bästeråß

Jönß i Tånga

176 Sachfälteß Erich Anderßon i Suaganäß för it Såramål han giorde Trulß Samsingzson, der medt han affskaar honom then fingren näst tumman war, til at vtgiffua til treschiffteß Peninger - 15 mh.

177 Kom för Retta Anderß i Sonaböke, och tiltalade Suen Person ibm, om Sonabökeß gård. Tå bleff them emellom såledeß affsacht, at förde Anderß Jonßon skal innan nat och åhr, haffua sina Peninger igen aff förna Suen Person, Eller schal förde Suen fly honom laga fangh Der wpå.

178 Kom för Retta Suen Börgeßon i Stibbinge fulmyndigh på sina och sin syskenneß, Åke Börgeßon, Torckil Börgeson, Suen Perßon i Esköya, fulmyndigh wpå Håkon Germunßons wägnna, Suen och Åke Germundsonß wägnna. Theße förne tingskiötte och affhende aldt theraß arff och ätleffue, i Släthulta gård, i Stembrhuldt S. huilcket Ähr en fierde part i förde gård, Och then tilegnade sin modersöster Märit, för 45 Daler,

179 Kom för Retta Nilß Bagge i Bölßio, fulmyndig på Nilß Torßonß wägnna i Suaganäß, Och tingschiötte Giermund Nilßon i Swaganäß, en tridiungh i förde Suaganäß för 136 Lod Silffuer.

180 Samme Dag bekende Giertrud Swennßdotter, Det Harald och Peder i Golßhuldt, hade sigh wennligen medt henne förenadt om then gårda Pardt i förde Golßuldt, som henne tilkom, Nempligen at the skulle giffua henne för samma sin Deel - 7. Daler, Och der medt wara oklandrade om sama deel, eff henne, til euerdelig tid.

181 Kom för Retta Oluff Månßonn i Sälhuldt, fulmyndig wpå sin hustrueß Inngiärdz wägnna, Och tingschötte Suen och Karl i Fölßhuldt, alt sit arff oc ätleffue i förde Fölßuldta gård, För - 12 Daler oc en ko, Och ähr thet halffuer gården som förde Suen och Harald tilhopa både ärfft och kiöpt haffuer, medt then förra tinngschötninngh.

182 Theße Effterschne gårdar är lagbodne
¼ I Linndhuldt 1º
Pederß gård i Esköya 1º


183 Nämpdemän.

Botil i Haguldt

Per i Ärnanäß

Jönnß i Brantelij

Karl i Fölsuldt

Peder i Wäleke

Jönß i Fimlingahuldt

Bengdt i Lindefelle

Per Jönßon i arnanäß

Esbiornn i Bremißuldt

Clemmet i Bißeßuldt

Nilß i Pepabo

Jonn i Holchöya.

184 Kom för Retta Erich Torstennßon, fulmyndig wpå sin moderß wägnna Kirstin Torstenß i Elmhuldt, Så och på all sin syschenneß wägnna, N. Jonn, oc Torsten Torstenßöner, Gunnil Torstensdotter, och Carin Nilßadotter, Theße förde tingschötte alt theraß arf oc ätlefue i halfuan Eschöya gårdh, ifrå sig in vnder Per Ingemarßon och hanß hustru Gunnor, i förde Eskäya för - 20 Daler, för vthan thet som tilförena Vtgifuidt är, Och ähr thet halffuer gården.

185 Kom för Retta Anderß Månßon i Lukahuldt wpå sina egnna wägnna, och tingskiötte sinom broder Nilß Månßon en fempte Deel i Pepabo gård, för 130 Lodh Silffuer. Sammaledeß kom för Retta Börge Månßon fulmyndigh wpå sina wägnna, och tingskiötte sinom broder Bengdt Månßon en fempte deel i förde Pepabo för 129 Lod Silffuer.

186 Samme Dag angaff Oluff i Ramisalyckio klageligen här in för Retta, Det hanß hustrueß broder wille haffua från honom Råmisalyckio gård, Och bleff them emellom såledeß affsacht, At huar förde Oluffz wärbroder icke wille wplåta honom gården til kiöpz, tå skal förde Oluff flytia ther ifrå in på Chrono gården, Och förde hanß wärbroDer skal bethala honom huad han wpå gårdenß förbettringh omkostadt haffuer.

187 Kom för Retta Jonn i Ware oc Månß i Ab(ra?ms)Ryd fulmyndige wpå Faddeß wägnna i Bergata(?) i Stembrohuldtz S. och tingskiötte Jon i Boatangen ¼ i Hyttinngz gård i Wierstad S. It. Benngdt i Gåtåsa, fulmyndigh wpå Jon Nilßonß vägnna i Humblatorp, och wpå Nilß Månßsonß vägnna i Granehyltan. Theße förde tingskiötte aldt theraß arf och ätleffue i halffua Hyttingz gård Och tilgnade then förde Jon i Boatanngan, oc hanß hustru Elsa för 93 ½ Lod Silffuer, och 16 daler i ätleffueß gåffuo. Och hade förde Elsa tilförena ärfft 1/8 i förde halffue gård Så at Jon i Boatangan medt sin hustru Elßa äger nu halffuan Hyttingz gård, wpå en halff fierdingh nähr.

188 It. wardt såledeß affsagt för Retta emellom Håkon Jonßon i Biorstorp, och Suen i Nywermeshuldt, om Appellahuldtz gård, N. at huar förde Suen icke innan nat oc åhr bekommer sina Peninger igen som han wpå gården vtlagdt haffuer, som ähr 7 hundrade Lodh Silffuer, Tå skall förde Håkonn fly honom fast Laga fanngh och tingsköttningh.

189 Theßa gårdar Lagbodoß.
½ Siogården i Benestadh. 1º
Erich Månsonß deel i Lindhult 1º
¼ Södre gården Wäleke 2º
½ Lindhuldt 3º
½ Alnnåß 1º
Westre gården i Barchuldt 1º

190 Anno 1601 then 26 Augusti wardt holden en syn emellom båda gårdanar i Löffhuldt, I närwäro W. Anderß Suenßon befalningzmanß wpå Cronoberg, Råmund schrifuareß i Wexio, Jon schriffuareß vnderfougdteß i Albohäredt. Och när wy medt Synamännerna tilstedeß kommo, befanß thet i Sanningh, det Jönnß i Löfhult hade olagliga inhägnnat. Doch bleffuo the här vtinnan såledeß wenligen föreendte, at then gärdeßgården emellom slätbackan och Jönßeß gård, skulle ingalunda bliffua vpsat, Och kiärret som Jönß inhagat hade, bliffua vtlagdt, och then ythersta Öen, Och sattiß ther wißa mercker i träen, huar effter Jonß schulle setia sin gärdeß gårdz, Och sedan skulle thz liggia för mulebeet som vthan före war, Och huar så var at ther fanß nogon Lägenhet til at berga hö vthanför Jönseß intächt, Tå skulle thet lyda Sibba til halff parten, och halffparten torparener, Och Ingalunda Jönß i Löffhuldt elr hanß gårdman noget hö at berga vtan för sina intächt, vtan han och hanß gårdman skola lita åt thet them war tillåtidt at ingärda i samma kiär, Och ingalunda mera intaga, än thet them bleff tillåtit i samma kiär. Och här medt låto the sig på alla sidor wel åtnöya, Och tilsadeß effter theraß egit samtycke, at huilcken thera thenna förlichning effbryter, skall böta Chronone - 40 mh.
Theße Effter
ne woro Synamän.

Botil i Haguldt

Månnß i Abramßryd

Nilß i Pepanäß

Esbiorn i Brennißhult

Carl i Fosterkulla

Larß i Höghuldt

Per i Kulla

Larß i Stockanäß

Ingemar i Öna

Laße i Bästeråß

Ebbe i Sioaridt

Bengdt i Biornhuldt.


191 Nämpdemän

Månß i Ströby

Suen i Skuletorp

Erland i Wranchinga

Oluff i Knijult

Gumme Åkaßon i Skallakul

Nilß i Elmebierg

Gumme i Opparidt

Jon i Oennsio

Månß i Torßåß

Blanntinng i Hunda

Per i Booßgården

Göte i Wranchinga.

192 Kom för Retta Laß Michelßon i Kiälhuldt, och bekende, at hanß son N. Suen hade belägrat en kona wid nampn Gunnil, huilcken hade vari(t) tilförena belägradt aff en annor Drengh N. Håkon i Fölßhuldt. Och woro både Drengiarn(e) skylde til tridie Leed, Och vtfeste förde Suen Laßeßon - en 6 manna Ed, til nästa tingh, Såledeß at han icke wiste, Det förde Håkon hade samma quinfolch belägradt. Och för ty wpschötz der medt til framdeleß, til widare Ransachning om thet mååll.

193 Kom för Retta Jon Orm och Jönß Ohrm i Vranchinga wpå sina egnna Wägnna, och tingschiötte ifrå sig oc sinom arfuom, alt theraß arff och ätleffue i then wästre oc Sönndersta gården i Grimslöff, in vnder Jönß Pederson och Matz Arfuidzson, i förde gård, för fempton tiogh march, oc 14 Daler.

194 Kom för Retta Bengdt Månßon i Öxasendh, oc wardt saachfeldter til at vtgiffua til treschifft. för en Piga han belägradt hade, N. Maridt Nilßadotter, Peninger - 9. Daler.

195 Kom för Retta Jon Börgeßon i Ströby, fulmynd(igh) wpå sina, och sin syschenneß wägnna, Månß Anderßon i Sioby, på sina oc sina medarfuingerß vägnna, N. Bengta. Störge Månßonß, Töre, Ingeborgh, Giertorn, Månß och Jönß i Hälledaal, fulmyndige på Karin Kaßeß wägna i Hußeby, och wppå Karin Nilßdotterß wägna i Skatelöff Theße förne afhende och tingskiötte ifrå sig, alt theraß arff och ätleffue i Kiöpz gård, som är en fempte deel, i förde gård, in vnder Per Börgeßon oc Töre Suenßon i förde gård, För - 24 Daler i Ät leffueß gåffuo. Och sade förne Per Börgeßon oc Töre Suenß. tilförena kiöpt förde femptedeel aff förne slecht.

196 Kom för Retta Peder i Elmisbech på sin hustrueß wägnna, Anderß ibm på sin hustrueß Suenborgz wägnna, Gumme i Kråkotorp, på sin moderß Märitteß wägnna, Sone i Ringzhuldt på sin hustrueß Nilles, wägnna, Per Håkonßon i Torsåß på sin hustruß Elineß vägnna, Gume Flimmer i Torp på sina, Suen Månßon ibm wpå sin moderß wägna. Alle theße förne affhende och tingskötte alt sit arff vthi Frösberga gård, ifrå sigh och sinom arfuingom, in vnder Oluff i förde Frösberg(a). Och haffua therföre bekommit 184 Daler, - 5 lod Silff, oc en skieppa saldt. Och haff(ua) thre aff theßom förenämpdom tagit ätleffueß gåffua, Men the andre 4. woro syskenne, Och tingsköt halffuer gårDen medt thet han sielffuer arfft haffuer, Så hafuer förde Oluff tilförena giffuidt sinom fader 80 Lod Silffuer til at inlösa gården medt

197 Kom för retta Nilß Gisaßon i Osby fulmyndigh wpå sin hustrueß wägna, Märitiß, Jönß i Sioby på sina wägna, Göte i Pepanäß, fulmyndigh wppå Anderß Giorß hustrueß wägna i Torp N. Nilleß. Theße förde tingskötte och affhende sigh och sinom arfuingom alt theraß arff och ätleffue i norra gården i Ströby, som ähr ¼ i förde gård in vnder Jon Börgeßon ibm och hanß hustru Brita, Och är ther före giffuit, Nilß Gisaßon, Silffuer - 27 Lodh. Jönß i Sioby Peninger - 24 Daler, Nilla i Torp 18-Dalr

Jönz Jörenso-
medh egen håndh

Tillbaka till 'Mikael Perssons forskning'

Tillbaka till släktforskarsidan

Tillbaka till huvudsidan

Copyright © 1996, 2000 Mikael Persson
Senast ändrad 21 mars 2000
Sänd eventuella kommentarer till Mikael Persson