[BAI för några fågellokaler norr om Göteborg]    [Att välja kikare]

[Välja stativ för tubkikare]  [ Börja tubfotografera (digiscoping) ]

 

BAI - Bird Area Index

BAI, Ett sätt att ange en fågellokals skådarvärde

SIDAN ÄR UNDER UTVECKLING !!!

Enda fungerande länk är "Tom BADS-rapport, Excel".

Att beskriva en lokal genom antal sedda rariteter på platsen är inte särskilt seriöst. Vill man ange något som är relevant för själva skådandet på en fågellokal bör man endera ange regelbundna arter eller ange mängden individer och /eller arter som ses under en begränsad tidsrymd. BAI, fågellokalindexet gör just detta. En sträcklokal kan förstås inte jämföras med t.ex. en fågelsjö, men det kan inte hjälpas.

 

Så här enkelt är det. 9 snabba punkter.

 1. Bege dig till "din fågellokal" och...
 2. notera de arter du ser under 90 minuter. Observera från en plats eller promenera.
 3. Notera också om arten rastar där eller sträcker förbi
 4. Notera om antalet individer av arten är extra stort.
 5. Fyll i en BADS-rapport (dagsumma-rapport).

>>> AKTIV Hämta tom BADS-rapport för Excel <<<      >>> Hämta tom BADS-rapport för OpenOffice.org <<<

>>> (alternativ) Hämta manuell BADS-rapport <<<

 1. Upprepa mätningen (enl. pkt. 1-5) vid ytterligare minst 2 tillfällen med lagom många dagars mellanrum. Från första till sista mätningen bör det vara minst 2 veckor.
 2. När du gjort sammanlagt 3 mätningar minst så tar du rätt och slätt medelvärdet av dem. Medelvärdet av mätningarna är alltså BAI't.

 

Beräkning av medelvärdet

Mätning1 + Mätning2 + Mätning3 = summa

summan / antal mätningar (i detta fall 3)

- - - * * * - - -

Du får alltså ett värde som ligger ungefär mitt emellan de 3 olika mätningarna.

 

8.  Om du nu vill ange fågellokalindexet på din hemsida eller i annan text så skriver du t.ex.: "Lillsjön är trevlig under sträcktid. I maj är BAI 44. Obsplats: Trädudden." Tidsperioden du anger kan vara en månad, omkring ett angivet datum eller t.ex. en årstid. Om du avser en årstid bör mätningarna vara lagom utspridda över den avsedda årstiden och om möjligt fler än 3.

9.  OBS! Du ska aldrig stryka bort eller undanta dagar med låga värden. Hela verkligheten ska ingå i BAI. Om du anger BAI för t.ex. Augusti så ska alla mätningar gjorda i augusti (samma år) ingå. Se mer om detta nedan.

Kan din fågellokal inte överblickas från en plats under de 90 minuterna? Se vidare nedan i DEL 3.


 

DEL 2. Förklaring till BAI

DEL 3. Ta fram BAI för din fågellokal

DEL 4. BAI, kom i håg.

   Att presentera ett BAI i text

   Hämta blanketterna

DEL 5. FAQ

 


[BAI för några fågellokaler norr om Göteborg]

[Att välja kikare]

[Välja stativ för tubkikare]


 

 

DEL 2. Förklaringar

 

Förklaring till BAI

BAI: BirdAreaIndex. Medelvärde av minst 3st BADS.

BADS: 90 minuters observation. Kan delas upp i 3st OpoC

OpoC: 3st ObservationPointCount om vardera 30 minuter ger en BADS. Detta gör man vid lokaler där fler obspunkter är att föredra.

 

"Fågeldammens BAI under maj är 55". Finns det alltid 55 arter att se där i maj? Nej, indexet beskriver även annat än antalet arter som ses. Ett BAI kan endast jämföras med BAI för liknande lokaler. Om du vill tänka i arter så kan du pröva att halvera indexet, ungefär. Då blir det ungefär antalet arter.

I lokalens BAI ingår minst 3 stycken dagar (BADS). Om BAI't ska avse maj, så bör de 3 BADS'arna vara representativt fördelade över perioden. BAI är alltså medelvärdet av flera dagars BADS. Varje BADS består i sin tur av tre OpoC.

En BADS är 90 minuter. Vanligen bör fågelområden beskrivas från flera punkter än en. En OpoC är alltid 30minuter. En BADS består av tre Opoc som kan vara utförda från 1, 2 eller 3 olika punkter.

Viktigt! Dagar med låga BADS ska inte väljas bort! Ett ärligt BAI är ett medelvärde och ska inkludera även "dåliga dagar".

 

 

Fågellokaltyper

 

Fågellokal, öppen

Den öppna fågellokalen är t.ex. den klassiska fågelsjön som bäst observeras från ett fågeltorn eller utsiktsplats. Det kan vara en våtmark, en myr, en kuststräcka där terrängen är någorlunda öppen och kan överblickas.

 

Fågellokal, sluten

Större skogsparti, å, vägsträcka eller annan lokal som inte kan överblickas. Om lokalen kan betraktas som öppen så bör den göra det. Slutna fågellokaler studeras under promenad, kanot eller exempelvis långsam bilkörning. Tiden kan vara 90 minuter sammanhängande eller som 3st OpoC (som f.g.).

 

Sträcklokal.

Här ses mest förbiflygande fåglar. Observationer sker stationärt. Ofta kan många arter ses men få kan studeras närmare. Utan sakkunnig handledning vanligen begränsat utbyte för nybörjare. BAI konstrueras på samma sätt som för Öppen fågellokal (ovan).

 

Speciallokal

Speciallokaler är sådana där en art eller en ordning av fågel kan studeras närmare. Orrspel, gammalskog med ugglor, råksamhälle och liknande. BAI anges inte eftersom det är ointressant i sammanhanget.


 

 

DEL 3. Ta fram BAI för din fågellokal

 

Lite mer detaljerade kompletteringar...

Kom ihåg! BAI är ingen tävling, indexet ska vara så rättvist som möjligt.

Steg för steg... Du bör ha satt dig in i de inledande nio punkterna innan då detta är en komplettering till den texten.

 

Innan

 1. Bedöm om lokalen kan överblickas, rastande fågel eller sträckande eller om du måste promenera för söka igenom lokalen (se: fågellokaltyper).
 2. Om fågellokal, sluten: Promenad 90 minuter.
 3. Om fågellokal, öppen eller träcklokal ska du försöka bedöma platser där det ses mest fågel. Det kan vara 1, 2 eller 3 platser. (Du kan obsa på flera platser, men du får bara räkna in fåglarna från de 3 bästa av dem.)

 

Packa: Klocka (tajmer /äggklocka), Opoc-protokoll (samt eventuellt krysslista)

Länkar: Opoc-blankett

[MS Word]   [OpenOffice]

Hämta OpenOffice (gratis "officepaket")

 

På obsplats 1 Välj alternativ:

 1. Om endast en obsplats valts. Räkna under 90 minuter.
 2. Två valda obsplatser. 1 plats får 2x30minuter och en plats får 1x30 minuter. (Opoc delas endast i 30-minuterspass)
 3. Tre valda obsplatser. Räkning sker 30 minuter på vardera platsen
 1. Fyll i Opoc-rapportens informationshuvud
 2. Ta tiden
 3. Räkna 1. alla obs'ade arter 2. individer (cirka) samt 3. notera aktivitet (förbisträckande eller stationär)

 

Bege dig till nästa obsplats

...om fler än en obsplats. Räkna under planerad tid.

Upprepa 1-3 enligt föregående.

 

Hemma vid datorn

Fyll i BADS-rapporten. En art på varje rad från Opoc-rapporterna. Art räknas endast en gång. Varje Opoc kompletterar alltså varandra. Summera. Matar du in på dator så sker summering automatiskt.

>>> Ex. Ifylld BADS-rapport <<<


 

 

DEL 4. BAI, kom i håg

 

Alla studier som sker systematiskt och öppet kan betraktas som vetenskapliga. Men man ska aldrig utge sig för att studera något annat än det som verkligen studeras.

 

BAI beskriver en fågellokals BAI-värde och sker genom standardiserade observationer och över angiven tidsperiod.

 

Indexet tar inte direkt hänsyn till ovanliga arter eller rariteter. Varför? Två skäl: 1) BAI ska vara enkelt att ta fram, 2) vara enkelt att förstå och 3) därför att BAI ändå indirekt inkluderar ovanligare arter.

Grunden för ett högt BAI är alltid att fågelarter finns, kan bevaras och skyddas långsiktigt från alla former av störningar på den aktuella lokalen.

Att alltid använda BAI och OpoC innebär att fågelskådandet får en ny dimension. Tidigare har man exempelvis sagt att det observerats 188 arter på en viss lokal sedan 1944. Nu kan vi direkt se ett aktuellt värde över hur mycket fågel som kan ses. Man kan också enkelt jämföra hur spännande en lokal är olika årstider eller prioritera på sin resa.

OpoC innebär att vi både specificerar observationernas exakta plats och en tidsrymd. Somliga kommer att hävda att BAI är ett oseriöst index. Visst, låt dem tycka det. Mer och nya data kommer på det här sättet in i våra anteckningsböcker och datafiler.

En stillastående observation eller en promenad kan inte betygsätta en biotop eller en plats ornitologiska, ultimata värde. Likväl kan det leda till fler definierade observationer och data som tid (jämförbar tidenhet), plats, väder och vind. Inte minst är det gemensamma formatet värdefullt då det lätt kan förstås av andra.

 

Att presentera ett BAI i text

Ange alltid

Ex. Lokalen är öppen och mest intressant under hösten, speciellt september då BAI uppmätts till 72. Obsplatser som använts: X, Y och Z.

 

Hämta blanketterna

BAI uppföljning (BirdAreaIndex).   [openoffice]   [rtf text]

BADS kalkylark (BirdAreaDaySum).   [openoffice]   [excel]

BADS manuell (BirdAreaDaySum).    [openoffice]   [rtf text]

OPoC rapport (ObservationPointCount).   [openoffice]   [rtf text]


 

 

DEL 5. Återkommande frågor (FAQ)

 

 

Hur får man BAI balanserat?

Ta absolut inte bort dagssummor (BADS'ar) som är låga. I stället kan du räkna ut medelvärdet under en månad. Anta att du har 3 mätningar med medelvärdet 50 för april. För att balansera det med maj kan du ta 2 st "aprilmedelvärden" d.v.s.. 50+50+ majBADS1+majBADS2 och dividera med 4 så får du ett balanserat medelvärde för perioden april och maj.

 

Ska man försöka få ett så högt BAI som möjligt?

Nej, BAI ska beskriva lokalen ärligt. BAI ska således vara ett rättvist medelvärde för den period man anger. Låga dagssummor ska aldrig väljas bort. Låt dem ingå i BAI's medelvärde, det ger den sannaste bilden.

 

Måste man krångla med de där 30-minuters OPoC'arna?

Nej, om lokalen kan observeras från 1 plats så kan du gärna göra en enda 90-minuters observation "rakt in på BADS-bladet".

 

Måste man krångla med OpoC-blanketterna?

Nej, du kan gärna använda din egen anteckningsbok när du kan metoden.

 

Rariteten jag såg strax efter obs-tiden gick ut måste ju få räknas!?

Eftersom rariteten ger samma poäng som alla andra arter så är förlusten den samma som att du hade missat t.ex. en bofink. Rariteten raporteras bäst på Svalan eller hos C300.

 

Om jag vill använda rapportbladet som artlista då?

Arter som du sett utanför obstiden (som inte ska räknas) kan du föra in på BADS-bladet om du vill för minnets skull. Ange exakt antal av arten men sätt "noll" (0) i kolumnen population. Då har du arten med i listan men med artpoängen noll (0).

 


Sidan publicerad 2003-05-05, uppdaterad 2003-06-14   Morgan Ohlson