Sidrubrik

svenska

english

español

Okan yul web ix Xuwin, baytal chi je a kuyon ko Q'anjob'al

In b'i chi yiq Xuwin Maltixh Yakin, ayin ok in 26 yab'ilal. A to chin tit b'ay tx'otx' aldea Ojo de Agua Chancolin, ato chi kankan 5 horas yetoq' jaq'an xol te' te', mojon b'ail yetoq tx'otx' México.
Tx'otx' Chancolin tu chi kankan tx'otx' yul municipoal txo'tx Santa Kurus Bariya, b'ay departamentoal tx'otx' Chinab'jul, Watemala. 

Maya in, aton in b'ab'el q'anjob'al aton ko q'anjob'al, b'aytal chon
q'anjab'i junoq' 100.000 anima, wal b'ay max chi a'lay ko
q'anjob'al aton yul yoktu' al tx'otx Chinab'jul.
K'ax ay miman xiwil eb' jetkonob' kajan b'ay yul
tx'otx' Estados Unidos. A jun in web ti chin koloni yin yab'en ok' kul eb' wet konob'al kajan b'ay tu. Kayti chi je yin a tz'ib'ini.

Yet tax 1997 kajan in yetoq' naq wetb'i b'ay tx'otx' Hammarkullen, b'ay tx'otx' Gotemburgo, Suecia. Chin mulnaji in asistente de
enfermería, palta k'ax chin q'anjab'eloq yul yet ko Watemala k'al  yul yet ko konob'al.

Barillas

Guatemala