Utredningsgång Könsbyte

Inledning

Inför den praxis som utvecklats i Sverige bör den som önskar könsbytande åtgärder ha kontakt med utredningsläkaren/teamet under minst två år innan ansökningshandlingar går in till Socialstyrelsen. Det då bifogade läkarutlåtandet bör vara utfärdat av en specialistkompetent psykiater.

Med tanke på könsbytesärendenas låga numerär blir det få psykiatrer som får ingående erfarenhet på detta så speciella område. Det har därför bedömts oundgängligt med en expert på området inom varje sjukvårdsregion. Det kunde ur flera synpunkter bedömas vara optimalt om dessa experter svarade för samtliga utredningar. Detta är dock av tidsmässiga och geografiska skäl knappast möjligt, utan i många fall måste en annan läkare hålla i utredningen. Den regionala experten kan då fungera som konsult och endast träffa den sökande vid kanske ett eller två besökstillfällen.

Psykiatrisk bedömning

Under utredningstiden skall den undersökande läkaren träffa den sökande tillräckligt många gånger för att kunna skaffa sig fördjupad kunskap om förutsättningarna för ett könsbyte. Det handlar bl a om

Psykologisk undersökning

Den psykometriska utredningen syftar till att kartlägga fyra variabler:

 1. Psykiatrisk diagnos (Axel I).
  Instrument:
 2. Allmänintellektuell nivå.
  Instrument:
 3. Personlighetsbedömning (Axel II).
  Instrument:
 4. Global skattning av funktionsförmåga (Axel V).
  Instrument:

Ovanstående fyra variabler skall i utredningen bedömas. Valet av metoder och instrument måste dock vara fritt för respektive utredningsteam och är självfallet i viss utsträckning avhängigt av lokal tradition och erfarenhet.

För att verksamheten i landet skall få en bred erfarenhetsbas för framtiden är det ett önskemål att hela batteriet ovan bjuds.

Råd och tolkningshjälp kan erhållas enl följande:

Umeå (Owe Bodlund)

SASB (självbildsinventorium, självskattning)
DIP-Q (personlighetsinventorium baserad på DSM-IV, självskattning. Finns på diskett)
DMT (projektivt test med subliminal bjudning av bilder)

Uppsala (Lisa Ekselius)

KSP (Karolinskas personlighetsskattning)

Linköping (Jan Åström)

MMPI

Mölndal (Annelie Dufmats)

Livskvalitet
MMPI
DAP (Draw a person test)

Lund (Annika Sjöström)

Wartegg (projektivt rittest)

Somatisk utredning

Plastikkirurgisk konsult

Bedömning inför ts-kirurgi. Remiss till plastikkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset.

Pat remitteras på ett relativt tidigt stadium till plastikkirurg. Kirurgen ger då också information om vad som kan respektive inte kan åstadkommas med ingreppen. Denna konsult bör ske innan hormonbehandlingen startar (se nedan). En lämplig tidpunkt för denna remiss kan vara c:a nio månader efter utredningens början. Tveksamma fall bör dock inte remitteras så här tidigt - möjligen senare om tveksamheten blivit mindre. Riksklinik för denna kirurgi är Plastikkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset.

Behandling

Hormonbehandling

Om efter c:a ett år i utredning mycket talar för att könsbyte kan komma att tillstyrkas inleds nu behandlingen med det konträra könets hormoner. Det är viktigt att informera den sökande om hormonbehandlingens effekter; vad den kan förvantas medföra respektive inte medföra; att det terapeutiska svaret växlar mellan olika individer. Hormonbehandling påbörjas aldrig utan samråd med specialistteam.

Östrogen respektive testosteron ges i samma situationsdoser som vid hypogonadism.

FASS-rekomendationer gäller, inga överdoseringar. (Stora doser östrogen har centralstimulerande effekt)

Utsätt östrogen fyra veckor innan operation! Detta sköts av kirurgen.

Testosteron kan ge gynekomasti. Ej rutin att mäta S-konc. Ej behov att monitorera levern. Ampullen skall vara rumsvarm, annars för viskös = gör ont.

Epilering

Sjukvården skall stå för kostnaden. Epilering medelst diathermi blir ofta aktuell. För finansiering, åberopa dokument från Landstingsförbundet Dnr Lf 289/95. Skriv intyg och åberopa konsensus i sammanträdande expertgrupp att epilering lämpligast göres i samband med hormoninsättning. "Detta syftar till fastställande..."

Ansökningsgången

Efter de två årens utredning har den ansvarige läkaren att ta ställning till om det nu är dags att låta ansökningarna om könsbytande åtgärder gå in till Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Vid sidan av de tidigare nämnda variablerna diagnos etc skall nu vägas in resultaten av psykologundersökningen, den somatiska utredningen, plastikkirurgiska konsulten samt de objektivt och subjektivt skattade resultaten av hormonbehandlingen. Den sökande skall konsekvent ha uppträtt i den nya könsrollen ute bland andra människor (inte bara hemma i enskildhet) och upplevelsen av detta är ytterligare en faktor som bör vägas in i den samlade bedömningen. Läkaren skall i ett utförligt utlåtande beskriva anamnes (med särskild tonvikt på den psykosexuella utvecklingen), status, de somatiska undersökningarna, den psykologiska undersökningen, observationer under utredningstiden. I ett sammanfattande omdöme skall läkaren lägga fram sin syn på den sökandes önskemål om könsbytande åtgärder.

Till läkarutlåtandet fogas en ansökan på fastställt formulär. Blanketten ifylls av läkaren och undertecknas av den sökande. Personbevis där svenskt medborgarskap och sökandens civilstånd frammgår, bifogas ansökan. Ansökan1 ställs till Socialstyrelsen, Rättsliga Rådet Stockholm och omfattar:

 1. namnbyte - byte av förnamn
 2. sterilisering - krävs för sökande under 25 år
 3. ingrepp i könsorganen
 4. borttagande av könskörtlarna
 5. fastställande av könstillhörighet i det nya könet

Man ansöker formellt alltid om samtliga tillstånd. I tveksamma fall kan Socialstyrelsen i en första omgång tillstyrka endast namnbyte och begära ytterligare observation under något år. Självfallet kan intygsskrivande läkare i sitt utlåtande föreslå om allt skall beviljas genast eller om tillstånd skall ske i två steg.

Socialstyrelsen strävar att hålla handläggningstiden kortare än sex månader.

Stockholm nov 1996

För Socialstyrelsens Rättsliga Råd
Stefan Arver
Gunnar Hambert
Bengt Lundström
Jan Wålinder

För regionteamen
Owe Bodlund - Umeå
Lisa Ekselius - Uppala
Ulla Holmlund - Linköping
Thorvald Höjerback - Lund
Mikael Landén - Göteborg

För Plastikkirurgiska kliniken, Karolinska Sjukhuset
Jan Eldh
Marc Bygdeman


1 Fastställt formulär (SoSB 68501 1996-01) rekvireras från Socialstyrelsen, Rättsliga Rådet, 106 30 Stockholm.