Latinsk ordlista


Under ca ett halvårs tid sammanställde jag en latinsk ordlista. Här kan ni njuta av frukten av detta arbete.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

A.

a.a. förk. för ad acta - utfört arbete

abdomen buk(håla), bakkropp (på leddjur)

ab origine från början

ab urbe condita från stadens (Roms) grundläggning (enl. trad. 753 f.Kr.); förk. a.u.c

A.C. förk. för anno Christi under Kristi år, dvs efter Kristi födelse.

a.Chr.n. förk. för ante Christum natum före Kristi födelse

a conto i räkning, som avräkning, på löpande räkning förk. a c., a/c el. a/cto

acta handlingar, dokument

A.D. förk för Anno Domini i Herrens år, år .... e.Kr.

ad acta förk. för till handlingarna; förk. a.a.

a dato från dagens datum; förk. a d., a/d

ad hoc till detta, för detta (särskilda) ändamål

ad infinitum i det oändliga

ad interim tills vidare

ad libitium efter behag; förk. ad l(ib) på t.ex. recept

ad majorem Dei gloriam till större ära för Gud (jesuiternas valspråk)

ad notam ta ad notam lägga på minnet, rätta sig efter

ad utrumque paratus beredd till bådadera (dvs. till svärdet och boken) (Lunds universitets valspråk)

advocatus Dei Guds advokat, den som uppträder som försvarare vid helgonförklaring

advocatus Diaboli djävulens advokat, den som vid helgonförklaring som argument framför det föreslagna helgonets brister; den som talar i orätt sak.

aere perennius varaktigare än kopparn (Horatius)

affidavit han har försäkrat, (av myndighet bestyrkt, edlig) förklaring

a furore normannorum libera nos domine För nordmännens raseri bevare oss, milde Herre Gud

Ag kem. tecken för silver, argentum

Agnus Dei Guds lamm 1.) bet. för Kristus framställd som lamm 2.) bön i nattvardsliturgin såväl i kat. som svenska kyrkan.

akolut  i kat. kyrkan benämning på korgosse

albumen äggvita

alea jacta est tärningen är kastad (yttrande tillskrivet Caesar vid övergången av Rubicon 49 f.Kr.)

alter ego (någons) andra jag

a.m. förk. för ante meridiem

amor vincit omnia el. omnia vincit amor kärleken övervinner allt (Vergilius)

angina pectoris bröstsmärta som vanl. är lokaliserad mitt i bröstet under bröstbenet, men som också kan kännas upp mot halsen och i en arm el. bägge armarna. Orsaken är syrebrist i hjärtat som följd av förträngda kransartärer (kärlkramp); behandlas med nitroglycerin el. andra läkemedel.

angina tonsillaris halsfluss

anno under år...

Anno Domini I herrens år, efter Kristi födelse; förk. A.D.

annus år

ante meridiem på förmiddagen; förk. a.m.

a posteriori (från det senare) grundad på erfarenheten

a priori på förhand, utan föregående undersökning

aqua vatten

aqua destillata destillerat vatten; förk. aq.dest.

aqua vitae (livets vatten) akvavit, ursprungligen den vid destillation av vin erhållna starkspriten.

arbor vitae (livsträdet) trädformig teckning på ett längssnitt genom mitten av lilla hjärnan.

argentum silver

ars (plur. artes) konst

ars amandi konsten att älska

ars longa, vita brevis konsten är lång, livet kort

ars poetica skaldekonsten

arte et marte med id och krigsbragd (inskrift på Riddarhuset i Stockholm)

atria mortis de slutliga dödsförebuden (pulslöshet, upphörande av andningen, utslocknande av hjärnverksamheten)

au tecken för guld (aurum)

ave var hälsad

 

B.

 

Brucella abortus Bangs abortbacill; bakterie som orsakar smittosam avkastning hos nötkreatur och undulatfeber hos människan

Biblia pauperum (de fattigas bibel) andaktsbok med bilder, från 1200-talet

bilis galla

bona fide i god tro

bona officia (goda tjänster) stats erbjudande att medla i tvist mellan andra stater.

braviarium katolsk bönebok

brevis (kort) notvärde i mensuralnotskrift, motsvarar i modern notskrift dubbel helnot.

 

C.

 

C centum = hundra

caecum blindtarmen

Caelius mons en av Roms sju kullar

camera obscura (eg. mörk kammare) urtypen för kameran, konstruerad av Leonardo da Vinci.

cancer kräfta

Carolina rediviva (det återuppståndna Carolina) namn på Uppsala universitetsbibliotek.

cathedra Petri Petersstolen, påvestolen

census 1.) förmögenhet el. inkomst som villkor för rösträtt 2.) folkräkning

centum hundra, förkortas C

cera vax

cerebellum lilla hjärnan

cerebral som avser stora hjärnan

cerebral pares CP organisk nervsjukdom med motoriska rubbningar; orsakas av en tidig hjärnskada.

cerebrum storhjärnan

cervix uteri livmoderhals

ceteris paribus under i övrigt oförändrade förhållanden

Ceterum censeo (Carthaginem esse delendam) för övrigt anser jag (att Kartago bör förstöras); citat från den romerska statsmannen Cato d.ä. (stående avslutning på Catos tal i senaten); även känt under formen Praetera censeo etc.

charta skrift, urkund; typ av politiskt manifest.

chorea danssjuka, nervsjukdom som kännetecknas av ofrivilliga ryckningar i kroppen

cinerarium nisch för förvaring av urna i kolumbarium

circulus vitiosus (felaktig cirkel) 1.) Detsamma som cirkelbevis. 2.) med. två sjukliga tillstånd som verkar förvärrande på varandra, "ond kretsgång"

citius altius fortius snabbare, högre, fortare (de moderna olympiska spelens valspråk)

claris majorum exemplis efter förfädernas lysande exempel ( inskrift på Riddarhuset i Stockholm)

claudicatio intermittens fönstertittarsjuka, anfall av smärtor i benmuskulaturen med åtföljande haltande gång orsakad av åderförkalkning m.m.i underbenen; smärtorna försvinner vid vila

claves plur. av clavis, nyckel; regel

claves SanctiPetri den helige Petrus nycklar, symbol för påvens ämbete

clavicula liten nyckel, nyckelben

codex 1.) handskrift i bokform 2.) lagsamling 3.) skrift som tjänar som rättesnöre

Codex Argentus silverboken. Silverbibeln, handskrift av goternas bibel från 500-talet, förvaras i Uppsala universitetsbibliotek

Codex Aureus guldboken. eng. evangeliebok skriven med guldbläck på 700-talet, vikingabyte på 800-talet; nu i kungliga biblioteket

Codex Regius kungaboken. isländsk handskrift från 1200-talet med eddan; nu i Reykjavik

Codex Sinaiticus sinaiboken. bibelhandskrift från 300-talet, upptäckt 1844 i Katarinaklostret på Sinai; förvaras i British Museum

Codex Vaticanus vatikanboken. den äldsta bibelhandskriften, från 300-talet; förvaras i Vatikanbiblioteket

cogito, ergo sum jag tänker, alltså finns jag till (Descartes)

coitus samlag

coitus interruptus avbrutet samlag

collum hals

collum femoris lårbenshals

colon grovtarmen

completorium aftonbön enligt tidegärden

concentus den melodiska delen av den katolska kyrkosången

consensus överensstämmelse, enighet, endräkt

Conceptio immaculata den obefläckade avelsen, den kat. dogm enligt vilken Marias avlelse var obefläckad dvs hon var fri från arvssynd

consummatum est det är fullbordat. Enligt Johannes Jesus sista ord på korset

contradictio in adjecto motsägelse i det tillfogade dvs tilläggsordet. Självmotsägande uttryck t.ex. en mindre hälft, en fyrkantig cirkel

contumacia trots. jur. försummelse att inställa sig vid rättegång; att dömas in contumaciam innebär att dömas i sin frånvaro; i Sverige endast i tvistemål

cor hjärta

corium skinn, läder. läderhud

corolla liten krans

corpus kropp

corpus delicti brottets kropp. betecknar vanligen synliga bevis för att ett brott har blivit begånget

corpus juris lagsamling. lagsamling, lagbok (i synnerhet om rom. rätt)

corpus pieale tallkottkörteln

cortex bark. 1.) med. bark; hjärnbarken 2.) drogberedning av torkad bark, t.ex. cortex Rhamni pursianae, sagradabark

credo jag tror. trosbekännelse, en av den katolska mässliturgins huvuddelar

culpa skuld. juridisk term som innebär att brott el. skada skett av oaktsamhet el. vårdslöshet

cum med, samman med, i förbindelse med

cum grano salis (med ett korn salt, dvs så att det lättare glider ned) med urskillning, med omdöme

curriculum vitae levnadsförlopp, levnadsbeskrivning

custos väktare, ordningsman

cutis hud

 

D.

 

D rom. taltecken = 500

decubitus liggsår

deductio in (ad) absurdum bevisföring som vederlägger något genom att påvisa dolda motsägelser i tankegången

de facto i verkligheten, faktiskt; jfr de jure

deficit  (det saknas) [kassa]brist, underskott

de gustibus non est disputandum i smakfrågor skall man inte tvista, var och en har sin smak

Dei gratia med Guds nåde

de jure enligt lagen, formellt

delirium tremens form av delirium med darrningar vid alkoholförgiftning; kan obehandlad leda till döden

dementia paralytica slutstadiet vid syfilis med förlamning och slocknade själsförmögenheter

dementia praecox ä. term för hebefreni

dementia senilis senil demens

de mortuis nil nisi bene om de döda ingenting annat än (endast) gott

dens plur. dentes, tand

Deo gratias Gud vare tack; en gammal kristen tacksägelsebön

Deo volente om gud vill

De profundis (ur djupen) bet. för psalm 130 i Psaltaren

derma hud

dermis läderhud

deus gud

deus ex machina (gud ur [teater]maskinen) oväntad hjälpare i trångmål

diabetes mellitus sockersjuka, diabetes

diabetes insipidus sjukligt stark törst och stora sockerfria urinmängder, vanl. pga sjukdom i hypofysen som insöndrar för litet el. inget alls av det antidiuretiska hormonet

dies dag

dies irae vredens dag

digitalis vanlig fingerblomma

dei minores mindre betydande gudar; även skämtsamt om mindre betydande personer

director musices musikalisk ledare

discus skiva

divide et impera söndra och härska (det forntida Roms politiska grundsats)

d.m. förk. för destra mano

dolus uppsåt (i straff -el. skadeståndsrätt)

duodenum tolvfingertarmen - tunntarmens första del

duplex dubbel, tvåfaldig

dura mater (den hårda modern) den hårda hinnan kring hjärnan och ryggmärg

dux (ledare) 1.) hertig 2.) ursprungligt tema i en fuga

 

E.

 

Ecco homo se människan (Pilatus om den törnekrönte Jesus, Johannes 19:5)

ecclesia kyrka

e.g. förkortning för exempli gratia - till exempel. Används bla i engelskan

ego jag

e.o. förk. för 1.) ex officio 2.) extra ordinarie

eo ipso (genom just detta) i och med detta, genom det sagda

e pluribus unum (av flera ett) valspråk i USA:s riksvapen

ergo alltså, följaktligen

errare humanum est ignoscere divinum att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt. Citat från den romerske diktaren Seneca

errata är pluralform av erratum

erratum av errare, oftast i pl.formen errata - misstag, tryckfel

et och, också; förk. &

etcetera et cetera och så vidare

et consortes jämte kompanjoner, och andra likadana

ex- före detta

ex cathedra (eg. från lärostolen) (om påven) på ämbetets vägnar

excelsior högre, mot höjden

exit (i scenanvisningar) 1.) han, hon, går ut 2.) sorti

ex jure med laglig rätt

ex lex utanför lagen, fredlös

Exodus (uttåg) namn på Andra Mosebok

ex officio av egen kraft, på eget initiativ från en domstol eller myndighet; förk. e.o.

ex protocollo ur protokollet; förk. e.p.

extempore ex tempore (eg. av nuvarande tid) utan förberedelse, på rak arm

 

F.

 

facies ansikte

Falco släktet falkar

fas gudomlig rätt i motsats till jus mänsklig rätt

fasces spöknippen med instucken yxa, hederstecken för högre rom. ämbetsmän

fecit "har utfört det" (sätts ibland efter signatur på ett konstverk); förk. fec.

felix fruktbar, lyckosam

femur lårben

Fennia Finland

ferrum järn, Fe

festina lente (skynda långsamt; enl. Suetonius kejsar Augustus valspråk), tag det lugnt, hastverk är lastverk

festivitas festglädje; feststämning, festglans

festum högtidsdag, fest; jfr post festum

Festus rom. ståthållare i Palestina 60-62 e.Kr.; nämns i Apostlagärningarna 25-26

fiat det må ske

fiat justitia pereat mundus rättvisan må ha sin gång, även om världen därvid skulle gå under (Ferdinad I, 1503-64)

fiat lux varde ljus

fibula vadben

finis gräns, slut

finis malorum slut på olyckorna

flos plur. flores; blomma; drogberedning av en blomdel tex flos Millefolii, röllekeblomma, flos Sambuci, fläderblomma

fluctuat nec mergitur (skeppet) driver hit och dit, men sjunker inte (staden Paris valspråk; i stadsvapnet är ett skepp avbildat)

folia (plur. av folium) löv, blad

formaliter med hänsyn till formen, formellt

fortis stark 1.) språkljud som uttalas med kraftig muskelspänning. jfr lenis 2.) starkt (om läkemedel)

forum torg 1.) öppen plats eller torg i romerska städer. 2.) domstol dit ett mål hör; myndighet där ett ärende skall behandlas

Forum Romanum eg. romerska torget; torg i det antika Rom, anlagt på 500-talet f.Kr., ruiner från Caesars och Augustus tid

frater broder. Medlem av munkorden

futurum verbform som betecknar det som skall komma

futurum exaktum verbform som betecknar fullbordad handling i kommande tid, tex ha skall ha kommit

 

G.

 

Gallia cisalpina Gallien på denna sidan Alperna (från Rom räknat), dvs n. Italien

Gallia transalpina Gallien på andra sidan Alperna (från om räknat) dvs Frankrike, Belgien, Schweiz.

gaster magsäck

Gemini Tvillingarna

Gloria in excelsis Deo ära vare Gud i höjden (lovsång i högmässan)

graduale växelsång vid kat. gudstjänst

gratia behag, gunst, anseende,  tack(samhet)

Gratia Dei  "Guds nåd" Stiftelse grundad 1950 av Gunnar Rosdahl bla för att driva ett hem för pensionerade präster och lekmän.

gravamen jur. besvärande omständighet

gumma svulstartad bildning i det tredje stadiet av syfilis

gummi arabicum arabiskt gummi. polysackarid som förekommer i vissa akaciaarter; används till klister

gutta cavat lapidem droppen urholkar stenen; senare tillägg: non vi sed saepe cadeno - inte genom sin kraft utan att ständigt falla

 

H.

 

habitus beskaffenhet, utseende, dräkt; yttre skick, hållning, helhetsintryck

h.e. hoc est

herba ört; drogberedning  av torkad örtväxt

hernia bristning; bråck

hiatus gap, klyfta; vokalmöte i början av ett ord eller i slutet, eller vid stavelsegräns

Hibernia Irland

hic et nunc här och nu

hic jacet här vilar

hinc robur et securitas härav styrka och trygghet (Sveriges Riksbanks devis på vissa sedlar)

Hispania romarnas namn på Pyreneiska halvön

hoc est det vill säga; förk. h.e.

homo plur. homines; människa

homo proponit, sed Deus disponit människan spår, men Gud rår (Thomas a Kempis)

Homo Sapiens människans artnamn

homunculus 1.) enl. Paracelsus en på kem. och magisk väg skapad människa i litet format 2.) under 1500-1600-talen en liten människa som troddes gömma sig i spermien och sedan växa till en normal människa

honoratiores plur. de mera hedrade; de förnämsta, de mest ansedda gästerna, spetsarna

honoris causa för hederns skull tex doctor honoris causa hedersdoktor

hordeolum vagel

horror vacui naturens avsky för tomrum; enl. Aristoteles orsaken till vattnets uppstigande i ett sugrör

hospitium gästvänskap; härbärge 1.) gästhus i kloster 2.) härbärge anlagt av munkar i alppass för att hjälpa nödställda vägfarare

hostia offer(djur) ; i rom. kat. kyrkan benämningen på det invigda nattvardsbrödet, oblaten

humaniora humanistiska läroämnen i motsats till matematik-naturvetenskapliga

humus jord, mark. Förmultnade växtdelar i jorden, mylla, matjord

Hungaria Ungern

hydrogenium väte

 

I.

 

ib. förk. för ibidiem

ibidiem på samma ställe. Förk. ib., ibid.

icterus gulsot

id det, detet. Inom psykoanalysen detet.

id est det vill säga. Förk. i.e.

i.e. förk. för id est

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum [INRI] Jesus från Nasaret, Judarnas Konung (Den latinska inskriften på Jesus kors)

ileum krumtarmen, tunntarmens sista del mellan tomtarmen och grovtarmen.

ileus tarmstopp, blockerad tarmpassage av olika orsaker, tex mekaniskt hinder, vridning av tarmen, tumör

ille faciet han skall göra det (Karl den IX om Gustav II Adolf)

Illis quorum åt dem vilkas (arbete gjort dem förtjänta därav). Kunglig frötjänstmedalj för framstående kulturellt, socialt eller konstnärligt arbete, instiftad 1785

imago (av)bild, drömbild. Fullbordad insekt

immaculata conceptio obefläckad avelse

improbatur underkännes, underbetyg

in absurdum till orimlighet

in contumaciam i sin frånvaro, ohörd

in dulci jubilo i saligt jubel. Begynnelseord på en urspr. latinsk-ty. julsång, äv. på sv. psalmen 606

in duplo i två exemplar

in extenso fullständigt, oförkortat

in fidem eg. till trohet. Till bestyrkande av riktigheten

infinitum det oändliga

in flagranti på bar gärning

ingenium förstånd, begåvning; begåvad person, snille

in hoc signo vinces i detta tecken skall du segra (övers. av en grek. inskr. på det kors som sägs ha visat sig för Konstantin den store före hans strid mot Maxentius); förk. I.H.S.

I.N.I. förk. för In Nomine Iesu, i Jesu namn

in loco på platsen

in majorem Dei gloriam se ad majorem dei gloriam

in manu in manibus till handa

in medias res rakt på sak, mitt i ämnet

in memoriam till minne (av någons död)

in natura i varor el. livsförnödenheter

in nomine i [någons] namn

in pleno vid allmänt sammanträde; se plenum

INRI Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum; Jesus från Nasaret, Judarnas konung

insigniore cum laude approbatur med utmärkt beröm godkänd (betyget litet a)

in spe (i hoppet) blivande, tilltänkt

I.N.S.T förk. för in nomine Sanctae Trinitatis

insula ö

in summa allt som allt, sammanfattningsvis; med ett ord

inter arma caritas under krig barmhärtighet (Röda Korsets valspråk)

interdum dormitat bonus Homerus ibland slumrar även den gode Homeros (i överförd betyd.; även den bäste kan göra fel) (eg. quandoque bonus dormitat Homerus när han slumrar den gode Homeros [Horatius]

interim under tiden, tills vidare

interludium mus. mellanspel

inter nos i förtroende, oss emellan [sagt]

intertrigo rodnande hudutslag, ofta vätskande, som uppstår när två hudytor ligger mot varandra och svettas, tex hudveck

in vino veritas i vinet sanningen; under ruset blir man öppenhjärtig

in vitro i glaset; utanför den levande organismen. jfr in vivo

in vivo i det levande; i den levande organismen. jfr in vitro

ipso facto genom själva handlingen, i och med själva handlingen

ipso jure i kraft av själva lagen

ischium sittbenet

item [lika]så, på samma sätt; jämväl, även, också; än[nu] en gång; förk. it

ite, missa est gå, mässan är fullbordad (slutformel i den rom.-kat. mässliturgin)

iteratur iteretur det må förnyas. Förk. iter

 

J.

 

Jesus Hominum Salvator förk. IHS, Jesus människornas frälsare

jura jurudik, rättsvetenskap

jus rätt, den värdsliga rätten. jfr fas

jus primae noctis rättighet (för bla medeltida feodalherrar) att i brudgummens ställe tillbringa bröllopsnatten hos bruden; seden har i Europa förekommit endast sporadiskt

jus romanum rom. rätt

 

L.

 

lacrima tår (från ögat)

Lacrimae Christi Kristi tårar; lätt vin av

laterna magica magisk lykta, trollykta. Apparat för projicering av bilder, förmodligen uppfunnen på 1600-talet

latifundium större lantegendom; särk. beteckn. för ett antikt rom. storgods med slavar som huvudsaklig arbetskraft

Laudamus Vi prisa [Dig]; tack och lovsång i högmässan

laudatur [han el. hon] berömmes. Högsta betygsgraden, betyget Berömligt, stort A

laudes plur. av laus beröm[melse], lovord. Morgonbön; ingår i tidegärden

laureatus lagerkrönt

lectorium i medeltida kyrkor galleri framför koret med plats för textuppläsare, sångare och orgel

legio oräkneliga, många

lenis (om språkljud) mjuk, len, mild; jfr fortis

lentigo brun prick el. fläck i huden, födelsemärke, leverfläck

lex plur. leges lag

liber bark; bok

liber librorum böckernas bok; Bibeln

liber studiosus fri student; student vid univ.

liberum arbitrium fri vilja, valfrihet

liberum veto fritt veto (uttrycket innebär att en enskilds invändning är tillräcklig för att stoppa ett beslut

libido begär, lust. Hos Freud en till sexualiteten knuten psykisk energi, hos Jung mfl psykisk energi i allmänhet

libra våg; det avvägda. Gammalrom. vikt = 327,5 g; av libra härleds den engelska förkortningen lb. och £ för vikt- resp. myntenheten pound

licentia poetica poetisk frihet. Språklig frihet som endast kan tillåtas i dikt

lien mjälte

limes gräns. I matematiken gränsvärde; förk. lim

Litteris et artibus för litterära och konstnärliga förtjänster. Medalj till konstutövare, instiftad av Karl XV 1853

lituus fornrom. militärtrumpet

loci ställen i skrifter el. uttalnaden; loci communes utnötta fraser, allmänna talesätt

loco citate på anfört ställe (i litteraturhänvisning); förk. l.c.

loco sigilli i stället för sigill (i avtryck och avskrifter); förk. l.s.

locus plur. loci. Ställe, plats

Lucifer ljusbringaren (namn på djävulen och det latinska namnet på Morgonstjärnan)

ludi lekar, spel, i synnerhet sådana som anordnades till gudarnas ära i det forntida Rom

lues syfilis

lumbago ryggskott

lupus svulst, böld. Förr bet. fär frätande sår, numera benämning på kroniska hudsjukdomar av olika slag

lustrum förr ett reningsoffer vart femte år; nu femårsperiod

Lutetia [Parisiorum] latinska namnet på Paris

lux ljus. Enhet för belysning i SI-systemet; 1 lux = 1 lumen/m2, förk. lx

lx förk för lux

 

M.

 

Magna Charta det stora dokumentet. eng. författningsurkund, ett skydd för högadelns ställning och privilegier; utfärdat 1215 av Johan utan land; tolkades på 1600-talet som ett frihetsbrev för alla.

Magna Graecia Storgrekland. Under forntiden de grekiska kolonierna i s. Italien.

Magna Mater den stora modern. Romarnas namn på Kybele

Magnificat [den] upphöjer. Begynnelseordet i Marias lovsång som den återges i Lukas 1:46-55 (Magnificat anima mea Dominum min själ prisar Herren) anv. i rom-kat. aftongudstjänst

magnum opus stort verk. Konstnärs, vetenskapsmans etc. mest betydande arbete

Majestas Domini Herrens majestät. Inom konsten en frontalvänd monumentalframställning av Kristus som världshärskare sittande på en tron

major domus under merovingertiden kungens främste ämbetsman i det frankiska riket

mala fide  i ond tro (avsikt), mot bättre vetande; jfr bona fide

malleus hammaren: ett av hörselbenen

mamma genitiv mammae 1.) modersbröst; juver, spene 2.) bröstkörtel

mano destra se m.d.

manu propria förk. m.p., med egen hand, egenhändigt

mare hav; sedan gammalt oegentlig benämning på de mörka fläckarna på månen, som i själva verket är stora slätter

Mare Nubium Molnens hav, ett av månens "hav".

Massilia Marseille

Mater dolorosa den smärtfyllda modern (i konsten benämningen på Maria sörjande Jesu död)

matrimonium äktenskap

m.d. mano destra: höger hand

mea culpa genom mitt förvållande

medulla märg

mens själ, förnuft, sinne[lag]

mens sana in corpore sano en sund själ i en sund kropp (Juvenalis)

metacarpus mellanhanden, den del av handen som ligger mellan fingrarna och handleden

metatarsus mellanfoten, den del av foten som ligger mellan tårna och vristen

mille tusen, en pro mille = en på tusen

minor mindre, yngre

mirabile dictu underligt att säga, egendomligt nog

miserere mei Deus Herre förbarma dig

misericordia barmhärtighet, kloss under uppfällbara säten i korstolar; anv som stöd vid långa mässor

missa mässa, nattvardsgudstjänst

missa brevis kort mässa

missa solemnis högtidlig mässa

modus vivendi sätt att leva, sätt att tillfälligt ordna komlicerade förhållanden

morituri te salutant de som skall dö, hälsar dig (gladiatorernas hälsning från arenan till den rom. kejsaren)

morbus sjukdom

mors död, döden

m.s. förk. för mano sinistra - vänster hand

mucilago trögflytande växtslem; anv. för uppslamning av läkemedel i suspensioner o. dyl.

mucosa slemhinna

mucus slem

multum mycket, vard. mycket pengar

mutatis mutandis sedan det ändrats som måste ändras, efter vederbörliga ändringar

 

N.

 

natura natur

navigare necesse est, vivere non est necesse att segla är nödvändigt, att leva däremot icke (Pompejus)

n.b. förk. för nota bene

nervus sympathicus del av det autonoma nervsystemet som reglerar bl.a blodomloppet, matspjälkningen, körtel-, urin-, och könsorganens verksamhet

nitrogenium kväve

nolens volens antingen man vill eller inte

noli me tangere rör icke vid mig (Jesus till Maria efter uppståndelsen, Johannes 20:14-18)

nomen sing. namn

nomina plur. namn

nomen nescio jag vet icke namnet, förk. N.N.

nomen proprium egennamn, förk. n.pr.

nona intervall i den diatoniska skalan omfattande nio tonsteg, dvs oktav plus sekund

non plus ultra ingenting därutöver (inskrift på Herkules stoder) oöverträffat

non scholae sed vitae discimus vi lär inte för skolan utan för livet (omkastad form av ett citat av Seneca d.y.

Norvegia Norge

nota bene märk väl, det vill säga

n.pr. förk. för nomen proprium

nucleus kärna

numeralia räkneord

Numeri plur. av numerus del;tal, mängd, namn på fjärde Moseboken

 

O.

 

obesitas fetma

observandum något som bör uppmärksammas el. iakttas; påpekande

O crux ave spes unica Var hälsat, kors, mitt enda hopp! (Inledningsorden till en kat. hymn som står att läsa på August Strindbergs grav)

oculus öga

oleum olja, ä. benämning på rykande svavelsyra, en lösning på SO3 i svavelsyra

omen varsel, förebud

onus börda, besvär, pålaga, skatt

onera plur. av onus

ora et labora bed och arbeta

ora pro nobis bed för oss, (böneformel i rom.-kat. kyrkan)

orbis cirkel, [om]krets, omlopp, varv

orchis testikel, den manliga könskörteln

O sancta simplicitas o heliga enfald (yttrande tillskrivet reformatorn Hus när han brändes på bål)

O tempora, o mores O tider, o seder (Cicero)

otium ledighet, fritid, lugn och vila (efter avslutat livsverk)

Otium cum dignitate vila med värdighet (heder); välförtjänt vila efter avslutat livsverk (Cicero)

 

P.

 

pacta sunt servanda avtal skall hållas; viktig grundprincip inom avtalsrätten

pagina sida (i bok)

panem et circenses bröd och skådespel (i det gamla Rom härskarnas medel att hålla befolkningen lugn) (Juvenalis)

pancreas bukspottkörteln

papa påve

paralysis agitans dets. som Parkinsons sjukdom

pater fader, titel för prästvigd munk

pater noster fader vår 1.) begynnelseorden i bönen Fader vår. 2.) radband

patria fädernesland

pax fred, frid

pax Dei Guds frid, gudsfred

pax romana romersk fred, den fred som rådde i rom. riket under två århundraden efter Kr.

pax vobiscum! frid [vare] med eder!

p.Chr.n. förk. för post Christum natum (efter Kristi födelse)

penis manslem

per genom; mha , med, för beräknat efter;bökför, debet

per aspera ad astra uppför branter till stjärnorna, genom svårighetr till seger

per capita per huvud, efter antalet personer

periculum in mora (det är) fara i dröjsmål, uppskov är vådligt (Livius)

perineum mellangården, området mellan anus och de yttre könsorganen

perpetuum mobile evighetsmaskin, apparat som hålls i rörelse i evighet utan energitiilförsel (omöjlig att konstruera)

per se i och för sig, av sig själv

persona grata väl ansedd person

persona ingrata persona non grata, misshaglig person

pes fot

pedes plur. av pes

petitum det begärda, anslagsäskande, anslagskrav; önskemål

Phosphoros Morgonstjärnan, namn på planeten Venus när den står v. om solen och kan betraktas på morgonen

pia mater mjuka hinnan, den innersta av hjärnhinnorna

pinxit har målat [det], sätts ibland efter konstnärens signatur på ett konstverk; förk. p., pinx. el. pxt

p.l. förk. för poeta laureatus, lagerkrönt skald, hovskald

placebo blindtablett, tablett som liknar ett läkemedel, men som inte har någon medicinsk verkan

plexus flätverk, kärlnät, nervnät

plurale tantum ord som bara förekommer i pluralis ex. byxor, glasögon. Jfr singulare tantum

poeta laureatus lagerkrönt skald, hovskald. förk. p.l.

politices i uttrycket politices magister titel för den som avlagt samhällsvetenskaplig examen; förk. pol. mag.

pol. mag. förk. för politices magister

post efter

post Christum natum e.Kr. födelse, förk. p.Chr.n.

post festum efter festen, för sent

post meridiem p.m. efter middagen (kl 12.00)

post mortem efter döden, förk. p.m.

Praeterea censeo se ceterum censeo

primus den främste el. den bäste, nummer ett

primus inter pares den främste bland likar

primus motor den främsta drivkraften, upphovsmannen

princeps titel för de rom. kejsarna alltifrån Augustus tid

prior klosterföreståndare, abbotens närmaste man

pro 1.) framför; för, till hjälp för, till ersättning , i utbyte mot, i stället för, enligt, per 2.) välvilligt inställd mot

pro et contra för och emot

profanum vulgus den råa hopen, folkmassan (Horatius)

pro forma för formens skull, sken-

promemoria PM minneslista, inlaga; memorandum till myndighet

promille (pro mille) för el. på tusen, mängd på tusen,

pro patria för fäderneslandet (bl.a. Svärdordens devis)

pro secunda för det andra

prosit må det gagna, väl bekomme (vid nysning)

pxt förk. för pinxit

pylorus nedre magmunnen, magporten

 

Q.

 

Q rom. siffra = 500 (även D)

q.e.d. förk. för quod erat demonstrandum

q.s. förk. för quantum satis

quadragesima den fyrtionde dagen före långfredagen (första söndagen i den kat. fastan)

quaestor fornrom. ämbetsaman, skattmästare och intendent i fält

quantum satis tillräckligt (kvantum)nog; förk. q.s.

quiescat in pace må han/hon vila i frid!

quinquagesima den femtionde dagen före påsk (fastlagssöndagen)

quinta essentia det femte elementet; dvs etern

quintus femte

quod erat demonstrandum vilket skulle bevisas (slutformel i matematiskt bevis); förk. q.e.d.

quo vadis, Domine? vart går du, Herre? (enl. traditionen Petrus fråga till Jesus på Via Agrippa)

 

R.

 

R förk. för rex, regina

r förk. för rarus sällsynt (om växt) jfr rr

radix rot; drogberedning av växtens torkade rot, tex radix senegae senegarot

rara avis sällsynthet (Juvenalis)

ratio 1.) räkning, beräkning 2.) förnuft 3.) bevisföring

realiter i verkligheten, i själva verket, faktiskt

rector magnificus titel för universitetsrektor

rectum ändtarm

reductio ad (in) absurdum matematisk-logisk bevisteknik varvid man visar att negationen till det som skall bevisas leder till absurda konsekvenser (motsägelser)

regina drottning, härskarinna

regnum [kunga]rike

ren njure

requiem (rekviem) efter begynnelseordet i den kat. dödsmässans ingångsbön requiem aeternam dona eis den eviga vilan giv dem

requiescat in pace R.I.P. må han/hon vila i frid

residuum rest, återstod, bottensats

rex kung

rigor mortis likstelhet

 

S.

 

salvate parvulos rädda de små barnen; orden står att läsa på det sigill som internationella sammanslutningen Rädda barnen använder

salvator räddare, frälsare

salve var hälsad

salvo errore et omissione med förbehåll för fel och utelämnande; sätts ibland på räkningar i den förk. formen s.e. & o.

salvo honoris titulo utan utsättande av titeln; förr använd i skrivelser till obekanta; förk. SHT

sancta sedes den heliga stolen; påveämbetet

sancta simplicitas heliga enfald

sanctissimus allra heligaste

sanctum officium den heliga tjänsten; betäckning på inkvisitionen

sanctus en av den kat. mässliturgins huvuddelar

sc. förk. för 1.) sciliet nämligen, det vill säga 2.) sculpit har huggit det, har skulpterat det (efter bildhuggarens eller skulptörens namn)

scrotum den säckformiga pung i vilken testiklarna ligger

secundo pro secundo för det andra

securitas säkerhet

sedes apostolica det apostoliska sätet; påvestolen, påveämbetet

semper alltid

septuagesima den sjuttionde; 70 dagar före påsk, namn på den nionde söndagen innan påsk.

Septuaginta sjuttio; grek. översättning av GT (gjord av sjuttio lärda) från 200-talet

Servus servorum Dei Guds tjänares tjänare (benämning som påvarna använder om sig själva, först använd av Gregorius I)

sexagesima [den] sextionde; 60 dagar före påsk; namn på den åttonde söndagen före påsk, kallas även reformationsdagen

sexus kön

SHT se salvo honoris titulo

Si silicium kisel

sic så; term som anv. för att påpeka att ett citat är rätt återgivetel. i recept att av Socialstyrelsen angiven maximaldos för ett läkemedel får överskridas

sic transit gloria mundi så förgår världens härlighet (förr använd fras vid utnämningen av påve i Peterskyrkan)

signum tecken, kännetecken, [sär]märke; förkortad namnteckning

silentium tystnad

silicium kisel

silva skog

simplex enkel

sine loco utan ort, utan tryckort; förk. s.l.

sine qua non utan vilket icke; ofrånkomligt villkor

si vis amari, ama om du vill bli älskad älska själv

si vis pacem, para bellum om du vill fred, så förbered krig

s.l. förk. för sine loco

Societas Jesu Jesu sällskap; Jesuitorden

soli Deo gloria åt Gud allena äran

specimen plur. specimina [känne]tecken, märke; prov; mönster, förebild; lärdomsprov; exemplar

spiritus 1.) ande 2.) [sprit]lösning

Spiritus Sanctus den heliga ande

Stabat mater [Jesu] moder stod [vid korset]; inledningsord till medeltida bön om Jungfru Maria vid korset; tonsatt av bl.a Pergolesi, Rossini

stannum tenn

status quo tillstånd vari; det tillstånd något befinner sig i (för ögonblicket), nuv. eller oförändrat tillstånd

stella stjärna

Stella polaris Polstjärnan

sternum bröstbenet

stimulus varje företeelse som framkallar en reaktion, respons hos individen

stratus moln

stupor orörlighet; psykiskt betingad rörlighetshämning

sub under, ned

Suecia antiqua et hodierna forna och nuvarande Sverige; planschverk av Erik Dahlberg med kopparstick över stormaktstidens städer och märkligare byggnader

suicidium självmord

sulfur svavel

summa summarum summornas summa; allt som allt

summum jus, summa injuria högsta rätt [kan vara] högsta orätt

super över, ovanpå; därutöver, ytterligare

sursum corda upplyft era hjärtan! (från den kyrkliga ritualen)

 

T.

 

tabula rasa renskrapad tavla; oskrivet blad; själens tillstånd innan de första sensationerna uppstår i medvetandet

Te Deum begynnelseorden i en latinsk tacksägelsesång (Te Deum laudamus, O Gud, vi lova dig, jfr sv psalmen 697:1-7); används i kat. och anglikanska kyrkor och utgör underlag för större körkompositioner

tempura mutantur, nos et mutamur in illis tiderna förändras, och vi med dem (eng. 1600-tals skalden J. Owen)

terra jord

terra firma fast land

terra incognita okänt land

testis 1.) plur. testes, testikel 2.) vittne

tetanus stelkramp

thorax anat. bröstkorgen

torpor med. känslolöshet, bortfall av normala reaktioner

tremor med. darrning (vid vissa sjukdomar)

tumor svullnad, svulst

 

U.

 

ulcus plur. ulcera, sår (med sjuklig orsak); jfr vulnus

ulcus durum hård schanker, första stadiet av syfilis

ulcus molle mjuk schanker; könssjukdom orsakad av bakterien Haemophilus ducreyi; anmälningspliktig sjukdom enl. smittskyddslagen

Ultima Thule yttersta Thule; hos Vergilius m.fl. bet. för världens nordligaste land

urbi et orbi för staden (dvs Rom) och världen (avslutningsord i påvlig välsignelse)

urbs aeterna den eviga staden (dvs Rom)

uterus livmoder

Utile Dulci [förena] det nyttiga med det nöjsamma; litterärt och musikaliskt sällskap i Stockholm 1766-95; medl. bl. a. Gustaf Fredrik Gyllenborg, Gustaf Philip Creutz, Johan Henrik Kellgren och Anna-Maria Lenngren

uti, non abuti bruka, men inte missbruka

 

V.

 

V siffran 5

vagina (kvinnans) slida

vanitas vanitatum fåfängligheters fåfänglighet (Pred. 1:2)

varia varjehanda, litet av varje

varicellae vattkoppor

variola plur. smittkoppor

velum segel; förr segel att spänna över öppna lokaler som solskydd, nu genomskinligt tyg som spänns under taket i tex en utställningssal för att sprida ljuset

venia (nåd, ynnest; tjänst; bifall), tillstånd, befogenhet; av biskop lämnad tillåtelse för icke prästvigda att predika

Veni, Sancte Spiritus O, du Helge Ande, kom (medeltida hymn som bl.a. sjungs vid prästvigningar)

veni, vidi, vici jag kom, jag såg, jag segrade (Caesar efter segern vid Zela 47 f.Kr.)

verbaliter ordagrant

verbatim ord för ord, ordagrant

verbi divini minister Guds ord tjänare (dvs prästvigd); förk. VDM

verruca med. vårta

versus mot; term som används inom juridiken och inom idrotten; förk. vs

vertatur boktryck. korrekturtecken som anger upp- och nedvänd typ

vertigo svindel, yrsel

vestigia terrent spåren förskräcker

veto jag förbjuder; förbud, rätt att helt (absolut veto) el. för viss tid (suspensivt veto) förklara ett beslut som icke antagbart

Vetus [testamentum] Gamla Testamentet

via 1.) väg 2.) genom, över, förbi

Via Appia rom. militärväg, anlagd 312 f.Kr. av censorn Appius Claudius Caecus; gick från Rom till Capua, förlängdes senare till Brindisi

via dolorosa smärtornas väg; Kristi väg till Golgata

viaticum i rom.-kat. kyrkan nattvarden meddelad till en döende

vice versa omvänt, motsatt, [och] tvärtom

Victoria seger; i rom. mytologin segerns gudinna; motsvaras i grek. myt. av Nike

vidi jag har sett

virgo jungfru

vis major högre makt; detsamma som force majeure (fr.)

vita liv; levnadsteckning, biografi

vitiligo fläckvis avsaknad av pigmentbildande celler i överhudens bottenlager

vivat (han, hon etc) leve!

v.m. förk. för vis major

votum 1.) röst vid votering 2.) inlägg, uttalande

vox stämma, röst

v.s. förk. för versus

vulgus folk, mängden, hopen; pöbeln

vulnus sår som uppkommit av yttre orsaker; jfr ulcus

vulva de yttre könsdelarna hos kvinnan

v.v. förk. för vice versa

 

X.

 

X siffran 10

 

Z.

 

Zoroaster Zarathustra (troligen på 600-t. f.Kr.) persisk profet, religionsstiftare, skald; byggde vidare på mazdaismen, utvecklade en dualistisk lära om en ond och en god ande som genomströmmar tillvaron


Tillbaka till förstasidan